De VOORZITTER acht het niet juist, de commissie in de sfeer van de plaatse lijke politiek te brengen» MEVROUW ELSINGA-LOOY merkt op, dat toen zij in de commissie benoemd werd, daarin een vacature bestond. Eén heer Mathijssen ging eruit. De heer DE JONG veronderstelt, dat het niet zo gemakkelijk is, zich als lid van deze commissie in te werken. Men moet inzicht verkrijgen in de totale behoefte en de totale voorraad. Het kost veel tijd, zich in te werken en nu de commissie niet zolang meer zal bestaan, lijkt het hem wat riskant, nog een nieuw lid te benoemen. De VOORZITTER heeft alle respect voor het werk van de commissieleden, maar hij begrijpt toch niet, waar ze pleizier in hebben. De heer THEUNISSE merkt op, dat de heer Moerings voor geen 10.000, zitting wou nemen in de commissie. De heer KOPPENOL zegt, dat de indruk gewekt is, dat de leden van de PvdA-fractie voor de deur hebben staan trappelen om in deze commissie te mogen komen. Men zal zich echter kunnen herinneren, dat spreker tot lid benoemd was en dat hij ervoor bedankte vanwege de drukte, die hij bij zijn buurman aan de deur had gezien. De heer RAMPAART merkt op, dat niet is voorgesteld, een raadslid van de K.U.-fractie in de commissie te benoemen. Men kent nu echter de wensen van de Katholieke Unie en spreker hoopt, dat er rekening mee zal worden gehouden. De heer MOERINGS onderschrijft, dat hij voor geen 10.000,in deze commissie wil zitten. De heer Theunisse heeft ook laten uitkomen, dat het lidmaatschap deskundigheid vereist. De door spreker genoemde candi- daat is deskundig. Naast de heer Mathijssen heeft er nu geen andere des kundige zitting in de commissie. Destijds heeft de Katholieke Unie al een poging gedaan. Die mislukte. Nu vraagt ze het. De commissie zal nog wel enkele jaren bestaan. De K.U. heeft destijds erop aangedrongen, dat er een lid van de P.v.d.A. zitting zou krijgen in de commissie. Nu zou graag de K.U. een vinger in de pap willen hebben. Het is echter niet de bedoeling, een raadslid van de K.U.-fractie erin te benoemen. Spreker hoopt, dat met de wensen rekening zal worden gehouden. Hierna wordt overgegaan tot stemming. Uitgebracht blijken te worden: 22 stemmen op mevrouw de weduwe Valkenburg-Hopstaken, 23 stemmen op mevrouw Elsinga-Looy, 23 stemmen op de heer Hendriks, 22 stemmen op de heer Mathijssen, 17 stemmen op de heer Peters, 8 stemmen op de heer Noldus, 1 blanco-stem en 4 ongeldige stemmen. Benoemd zijn dus tot leden van de commissie: mevrouw de weduwe Valken burg-Hopstaken, mevrouw Elsinga-Looy, alsook de heren Hendriks, Mathijs sen en Peters. 6 en 7 (VOOR OMSCHRIJVING ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze voorstel len aangenomen (zie de besluiten nrs. Hl/8777 en l/878l). 7 8. ALSVORSN TOT AANKOOP EN ONTPACHTING VAN DE BOERDERIJ VOORSTRAAT 155 (PRAE-ADVIES NO. 588). De heer MACHIELSE vraagt, of een voorlopige bestemming gegeven kan wor den aan de grond van de gemeente, die braak ligt en waar het onkruid welig tiert. Hij denkt aan alle terreinen en terreintjes, die wachten op het bouwrijpmaken. De heer VOS zegt, dat hij aan de kleine stukjes nog geen aandacht heeft geschonken, maar van de grote hoopt hij, dat ze spoedig bouwrijp gemaakt zullen worden. Anders zal de commissie voor onroerende goederen en pacht zaken de zaak wel bezien. Ze heeft er trouwens al aandacht aan besteed. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aan genomen (zie de besluiten nrs. 1/8783 en l/8784, het besluit tot 132e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en het besluit tot 20e wijziging van de begroting 1960 van het gemeentelijk grondbedrijf). 9 en 10 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onder havige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs. 1/8787 en l/8789, die tot 13e en 133e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente, dat tot 10e wijziging van de begroting 1960 van het woningbedrijf en dat tot 21e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedrijf). 11. ALSVOREN TOT LOTING VAN DE AFDELINGEN VOOR ONDERZOEK VAN DE BEGRO TINGEN 1961 VAN DE GEMEENTE EN TAKKEN VAN DIENST PRAE-ADVIES NO. 591 Naar aanleiding van een vraag van de heer RADEMAKERS, wanneer de begroting verwacht kan worden, deelt de VOORZITTER na informatie mee, dat ze in okto ber in druk gegeven'zal worden. Getracht zal worden, ze omstreeks 5 decem ber aan te bieden. MEVROUW ELSINGA-LOOY verricht op verzoek van de VOORZITTER de loting. Door deze loting worden aangewezen als leden van de _1.e afdeling^ de leden Koppenol, Goossens, Loos, de Jong en de Jonge; -<P„ af del mgde leden Braat, Elsinga-Looy, Peters, Bruijns en Broos; je afdeling: de leden van Overveld, Rademakers, Machielse, Hendriks en van Gorp; 4e afdelingde leden Moerings, Noorman, Schaafsma, van Nassau, Buijsen en Rampaart. Burgemeester en wethouders benoemen gelijktijdig tot voorzitters van de 1e, 2e, 3e en 4e afdeling respectievelijk de wethouders Theunisse, Vos, van Beek en Simons. 12 TOT EN MET 18 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze voorstel len aangenomen (zie de besluiten nrs. iv/8791Iv/8801l/8803, l/8814 fo^A°l5: de besluiten tot 122e, 123e en 124e wijziging van de begroting lybü van de gemeente en tot 8e wijziging van de begroting 1960 van het woningbedrijf). 19. ALSVOREN TOT BESCHIKBAARSTELLING VAN CREDIET VOOR HET VERBETEREN VAN DE WONINGEN "ONS IDEAAL" PRAE-ADVIES NO. 599). MEVROUW ELSINGA-LOOY is niet tegen het voorstel. Ze gaat er ook mee ac~ coord, dat de bewoners, als de huizen verbeterd zijn, huurverhoging moe ten betalen. Voor verscheidene huizen in de Waterstraat zijn echter de huren verhoogd vanaf 1 april, wat onwettig was. Er is gezegd, dat de men sen het zouden terugkrijgen, maar ze moeten nu toch maar steeds de huur opbrengen. - De heer VAN BEEK -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 114