- 2 - 22. Alsvoren tot onderhandse aanbesteding van het rioleringsplan "Villa wijk Verfraaiing" (prae-advies no. 602). 23» Alsvoren tot toepassing van artikel 36, 4e lid, van de Woningwet ten aanzien van verschillende gebieden in de gemeente (prae-advies no. 603). 24. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor aanschaffing van een veegmachine voor openbare werken (prae-advies no604 25. Alsvoren van crediet voor vernieuwing van brandweermaterieel (prae- advies no605). 26. Alsvoren tot het verlenen van subsidie voor de restauratie van de StJans-kerk (prae-advies no606). 27. Alsvoren van crediet voor aanschaffing van een DAF-vrachtwëigen voor openbare werken (prae-advies no607). 28. Alsvoren tot vaststelling van het partieel uitbreidingsplan "Huls donk" (prae-advies no. 608). 29. Voorstel van burgemeester en wethouders tot beschikbaarstelling van crediet voor het rioleringsplan "Bebouwde kom" (prae-advies no609/ 30. Alsvoren tot het aangaan van een overeenkomst met de Wed. Spoorwegen voor de overweg in de Zwaanhoefstraat (prae-advies no610). 31. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor aanschaffing van verlichtingsartikelen voor de St. Joan Berchmansschool (prae-advies nog 611). 32. Alsvoren van crediet voor diverse aanschaffingen voor de R.K. g.l.o.- school in "West" (prae-advies no612). 33. Alsvoren van crediet voor de bouw van een gymnastieklokaal c.a. bij de StMichelschool (prae-advies no613/- 34. Alsvoren tot het verlenen van medewerking en crediet voor diverse aanschaffingen t.b.v. de St. Michelschool (prae-advies no. 614). 35» Alsvoren betreffende de benoeming van een hoofd aan de openbare g.10.-school (prae-advies no615 36. Rondvraag. VOORZITTER: de heer J.P. GODWALDT, burgemeester. AANWEZIG MET DE VOORZITTER: de heren L. Theunisse, A.G.M. Vos, L.H. van Beek en A.H. Simons, wethouders, alsook de leden M. Koppenol, A.J.i van Gorp, F.C.C. Broos, F.H. Noorman, mevrouw A.A. Elsinga-LooyF.J.L.M. de Jonge, E.M.M. Reters, W.J.A. Braat, J.A. Bruijns, S. Schaafsma, M.A. Machielse, J.P.M. van Overveld, A.A. Goossens, L.J.B.L. de Jong, J.P. Buijsen, M.G. Hendriks, A.A.J.M. Rademakers, G.P. van Nassau, P.J.C. Rampaart en W» Moerings. AFWEZIG met bericht van verhindering: de heer J.J.A. Loos. SECRETARIS: de heer K.J. VERSTEGEN, gemeentesecretaris. De VOORZITTER opent om 3 uur de vergadering met gebed. Hij verwelkomt de aanwezigen en deelt mede, dat bericht van verhindering is ingekomen van de heer Loos. Hierna stelt spreker achtereenvolgens de hiernavolgende punten aan de orde, waaromtrent de mede hierna omschreven beraadslagingen worden gevoerd, respectievelijk besluiten worden genomen. 1. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 1960. De heer BRAAT zou graag zien, dat het laatste woord van, de eerste alinea van bladzijde 11 werd vervangen door het woord "uitgebroed". Met inachtneming van deze wijziging worden de onderhavige notulen - conform - conform het ontwerp vastgesteld. 2 EN 3 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie het besluit nr. l/8825). 4. ALSVOREN BETREFFENDE TOEPASSING VAN DE SCHADEVERGOEDINGSVERORDENING 1959 T.A.V. J.C. SWANENBERG PRAE-ADVIES NO. 584). De heer SCHAAFSMA kan het alleen maar eens zijn met de aanduiding "niet aan de pers verstrekt", die op het prae-advies staat. Met de verdere in houd kan hij niet instemmen. Het is juist, dat zulke zaken niet aan de grote klok worden gehangen. Naar sprekers mening is het zo, dat de veror dening hier toepasselijk is. Dat wordt trouwens in het prae-advies niet bestreden. Er staat echter ook een advies in en dat is gebaseerd op de redenering: in het verleden v/as het zo, met de nieuwe ruimte zal de aan vrager niets opschieten; dus heeft hij geen schade. Daarmee kan spreker hot niet eens zijn. Door de beoogde uitbreiding kan de zaak een ander niveau krijgen. De eigenaar zou folders in het buitenland kunnen ver spreiden en daardoor klanten trekken. Hij was aan een bepaalde m3-maat gebonden bij uitbreiding. Hij had de zaak rond en toen kwam de mededeling dat het niet kon. Naar sprekers oordeel is de enig juiste procedure deze: de gemeente moet zeggen, dat de verordening van toepassing is, dat ze het met de voorgelegde berekening niet eens is en dat daarom de hoegroot heid van de schade nader zal worden bezien. Er moet dan overleg plaats vinden; eventueel moet er een beslissing worden uitgelokt van scheids mannen, een rechterlijke uitspraak of iets dergelijks. De heer RADEMAKERS is het met de zienswijze van de heer Schaafsma eens. Nu kan de man geen logies verschaffen aan al de inzittenden van een auto bus; dan wel. Overigens gelooft spreker, dat de aanvrager nU wel bouwver gunning kan krijgen. Kan het nu niet zo werden geregeld, dat alsnog ver goeding wordt gegeven onder voorwaarde, dat hij alsnog zal bouwen? De VOORZITTER dacht, dat het voorstel duidelijk was. Het gaat er niet om, of iemand een bepaalde schade kan "verzinnen" (al is dat misschien wat sterk uitgedrukt), maar of hij ernstige en onevenredig drukkende scha de hééft. Dat is naar sprekers oordeel hier niet het geval. Hij heeft de indruk, dat men de plannen tot uitbreiding niet helemaal au sérieux moet nemen. Bovendien was het ingediende plan zeer in strijd met de bouwver ordening. Sprekers indruk is deze, dat Swanenberg, afgezien van het plan tot uitbreiding, ter plaatse toch al niet naar zijn zin zit. Hij is waarschijnlijk bang, dat de levendigheid van de stad zich naar elders zal verplaatsen. Waarschijnlijk denkt hij aan de tunnel en aan de Nieuwe Markt. Hij zou dus - aldus sprekers visie - zijn zaak liefst verplaatsen en hij grijpt nu dit middel aan om daarvoor geld te krijgen. Hij heeft maar tien bedden en daarvan is er gemiddeld één bezet. Als hij zijn zaak volgens het plan uitbreidde, zou hij zeker niet alle bedden bezet krij gen; ook niet met de inzittenden van autobussen. Het aantal overnach tingen in een stad als de onze loopt terug. Heel veel mensen hebben auto' en kunnen dus 1s-avonds gemakkelijk naar huis. Bovendien bestaat de neiging (ook bij de supervisor), bouwvergunning te verlenen, maar niet voor het ingediende plan. Dit betrof kamers en gangen zonder behoorlijke licht- en luchttoetreding. De heer MACHIELSE is het volkomen met de voorzitter eens. Hij heeft zich afgevraagd: waar blijven we, als op grond van deze regeling iemand een bouwplan gaat verzinnen voor een plaats, waar een uitbreidingsplan ligt. Als dit verzoek wordt ingewilligd, zal de raadsvergadering uitdijen! Ook de VOORZITTER wil tot voorzichtigheid manen. Burgemeester en wethou ders hebben soms de indruk, dat zodra er sprake is van een uitbreidings plan voor een bepaald deel van de gemeente, daarvoor plotseling verbou wingsplannen worden ingediend. Het is daarom wijs, de schadevergoedings verordening heel voorzichtig te hanteren. - De heer RADEMAKERS -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 112