-18- De VOORZITTER is van oordeel, dat het veel beter is, de trans acties soepel te doen verlopen, dan altijd met onteigeningen te zitten. Hij heeft goede hoon, dat nu de grondzaken vlotter, beter en aangenamer behandeld zullen worden. 20. UITLOTING V.1N SCHULDBRIEVEN (PRAE-ADVIES 10. 566). De uitloting wordt verricht door de raadsleden BRUIJNS Eli BUIJSEN. Uitgeloot blijken te worden A. van de geldlening 1935, nominaal groot f 75000,- de nummers 52 en 39 van f 500,- en de nummers 267, 302, 219, 318 en 199 van f 100- B. van de geldlening 1937, nominaal groot f 325.000 ,- de nummers 203, 45, 281, 106, 252, 134, 93 en 39, alle van f 1000,-. De leden BÏL^AT, DE JONG I0ER IN GS en GOOSSEK hebben de vergadering vroeger (t.w. resp. om 5.00, 5-30, 5-45 en 5-50 uu?) verleen. g De VOORZITTER sluit de vergadering om 6.00 uur met de Christelijke groet. Deze notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de RAAD van de gemeente ROOSENDAAL EN NISPEN in zijn orenbare vergadering van 29 september 1960. DE VOORZITTER, J.PGodwaldt SECRETARIS (H.J.Verstegen) NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL EN NISPEN IN 1960. 15e vergadering. VERGADERING OP DONDERDAG, 29 SEPTEMBER 1960, 2.45 uur namiddag. ONDERWERPEN TER BEHANDELING 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 29 augustus 1960. 2. Mededeling van ingekomen stukken en mededelingen van burgemeester en wethouders betreffende de besluiten, door hen genomen met gebruikma king van de door de raad aan hen gedelegeerde bevoegdheid (zie schrif telijke mededeling). 3. loorstel van Burgemeester en Wethouders tot het aanvaarden van een opstalrecht voor een persleiding voor de waterleiding (prae-advies no. 583)= 4. Alsvoren betreffende toepassing van de Schadevergoedingsverordening 1959 t.a.v. J.C. Swanenberg (prae-advies no. 584). 5. Alsvoren tot benoeming van leden van de woningcommissie (prae-advies no. 585). 6. Alsvoren betreffende salariëring gemeentepersoneel m.b.t. compensatie huurverhoging 1957 (prae-advies no. 586). 7. Alsvoren tot ruiling van grond met C.Pv.d. Vorst (prae-advies no. 587). 8. Alsvoren tot aankoop en ontpachting van de boerderij Voorstraat 155 (prae-advies no. 588). 9. Alsvoren tot aankoop van het pand Brugstraat 47 (prae-advies no. 589). 10. Alsvoren tot aankoop van gronden van P.A.A. Broos (prae-advies no. 590). 11. Alsvoren tot loting van de afdeling voor onderzoek van de begrotingen 1961 van de gemeente en takken van dienst (prae-advies no. 591 12. Alsvoren betreffende een algemeen besluit tot het aangaan van kasgeld leningen en rekening-courant-overeenkomsten in het 4e kwartaal 1960 (prae-advies no. 592). 13» Alsvoren tot het aangaan van een vaste geldlening met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten (prae-advies no. 593). 14. Alsvoren tot aankoop van de woning Valkenburgstraat 25 (prae-advies no. 594). 15. Alsvoren betreffende toepassing Schadevergoedingsverordening 1959 t.a.v. Chr. Vooghden (prae-advies no. 595). 16. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor de bouw van een g.l.o.-school aan de Laan van Luxemburg (prae-advies 110. 596). 1 Alsvoren van aanvullend crediet voor eerste inrichting van de chris telijke u.l.o.-school (prae-advies no. 597). 18. Alsvoren betreffende de stichting van een openbare kleuterschool (prae-advies no. 598). 19. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor het verbeteren van de woningen "Ons Ideaal" (prae-advies no. 599)- 20. Alsvoren tot verkoop van industrieterrein aan A. Cockx (prae-advies no. 600). 21. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor uitbreiding van de huistelefooninstallatie in het gemeentehuis (prae-advies no. 601

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 111