-16- De heer RAMPAART is verheugd, dat er gestreefd gaat worden naar eengezinswoningen. Hij heeft - bij de behandeling van de torenflat wel eens andere geluiden gehoord^Spreker is overigens niet voor een supermarketmaar wel voor 70 a 80 winkels. Daarin kunnen dan evenzoveel gezinnen de kost verdienen wat beter is dan dat het geld naar een N.V. uit Brussel of zo gaat. De VOORZITTER zegt, dat, als de heer Raopaart advies^ zal vragen aan een deskundige van zijn eigen organisatie, deze hem ongelijk zal geven. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het voorstel aangenomen (zie het besluit nr. 1/8329) 28 EN 29 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze_ voorstellen aangenomen (zie de besluiten tot 112e en tot 113e wij ziging van de begroting L960 van de gemeente, het besluit tob 16e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedrijf en het besluit nr. 1/8333)» 30. AIS VOREN TOT VOTERING VAN EEN CREDIET AD f 13.000,- VOOR AANSCHAFFING VAN EEN NIEUWE PERSONENAUTO (PRAE-ADVIES NO. 576). De heer RAMPAART heeft in het voorstel niet kunnen lezen, welk merk zal worden gekozen. De VOORZITTER antwoordt, dat b. en w. het daarover nog niet eens zijn. Het voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie het besluit tot 114e wijziging van de begrobing 19-0 van de gemeente) 31 TOT EN MET 34 (VOOR OMSCHRIJVINGEN Z JE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze voorstellen aangenomen (zie het besluit nr. 1/8335 en de besluiten tot 115e, 117en 118e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente, 14e, 15e en 16e wijziging van de begroting 1960 van net gasbedrijf, 16e, 17e en 18e wijziging van de begroting 1960 van het waterleidingbedrijf en 23e, 24e en 25e wijziging van de begro ting 1960 van het electriciteitsbedrijf 3R. AISVOREN TOT AANKOOP VAN HET HUIS WOUWSEJEG 2 (PRAE-ADVIES NO. 581) De heer RAMPAART zegt, dat verscheidene panden zijn aangekocht. Ho zit het met de andere. De VOORZITTER antwoordt, dat de heer Rampaart vermoedelijk het geval Smits-van den Berg bedoc-lt. Met deze is accoord verkregen. Hij is tevreden. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen (zie het besluit nr.'1/8391, het besluit tot 119e wijziging van de begroting I960 van clc gemeente en het besluit oot 18e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedrijf) -36.- 36, (VOOR OMSCHRIJVING ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen (zie het besluit nr. 1/8393,dat tot 120e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en dat tot 19e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedrijf). 37. RONDVRAAG. De heer HENDRIi.ES verwijst naar het antwoord, dat hij heeft ge kregen op zijn vraag betreffende verbetering van de Bosstraat, de lepelstraat en de Westelijke Havendijk. Maar is het niet moge lijk, in elk geval de Bosstraat en de Westelijke Havendijk tijde lijk te verbeteren Spreker vreest, dat er asbreuken, bandbreuken e.d. zullen voorkomen, als er niets aan gedaan wordt. De VOORZITTER zegt onderzoek toe. De heer VAN GORP wijst erop, dat er in Roosendaal nog een onprettige situatie bestaat ten aanzien van de MauritsstraatDe bewoners hebben een kleine hoop, dat de doorbraak naar de Emmastraat zal plaatsvinden. Bestaat daartoe inderdaad de mogelijkheid De hëer VAN BEEK antwoordt, dat toen de Mauritsstraat aangelegd werd, ook werd besloten, dat die doorbraak er zou komen. Maar nu is er de woningnood. Hst zijn prima-huizen en er zouden er 3 of 4 afgebroken moeten worden. Het heeft de aandacht, maar de woning- commissie maakt bezwaar. Bovendien zijn de huizen goedkoop van huur. Maar de situatie is inderdaad onprettig. De heer RAMPAART zegt, dat in sprekers fractie ter sprake kwam de reorganisatie'van hot bureau onroerende goederen. Men heeft zijde lings gehoord, dat er een hoofdambtenaar is aangetrokken. Hoe is nu de taakverdeling tussen de heer Eazeroms en de heer Boerendonk De VOORZITTER wil erop wijzen, dat deze zaak wettelijk tot de taak van b. en w. behoort en dat zij hieromtrent geen verantwoording schuldig zijn aan de raad. Maar enkele maanden geleden hebben b. en i gezegd willen we op korte termijn en regelmatig en met succes gronden kunnen verwerven.en niet altijd in rechterlijke procedures verwikkeld zijn, dan zullen we de afdeling moeten versterken. Daarom is Mr. lazeroms aangetrokken. Deze heeft tien jaar bij de commissie onteigeningen gewerkt, zodat deze zaken voor hem dagelijks werk zijn. D~ heer Boerendorp is alleen aangetrokken als deskundige. De samenwerking met deze is bijzonder prettig. Hij geeft in zijn rappor' ten blijk van grote deskundigheid en hij weet op aangename wijze met de mensen om te gaan. Burgemeester en wethouders zijn dan ook, gezien de resultaten, bijzonder met de reorganisatie ingenomen. De heer VOS zegt, dat eerlang een nieuwe dienst zal worden inge steld en dat de raad daarbij een taak zal hebben.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 110