-14- geval de huurprijs naar het oordeel van burgemeester en wethou ders kennelijk aanzienlijk afwijkt van de huurwaarde enzovoort Waarom staat daar weer bij "naar het oordeel van burgemeester en wethouders" Het geheel ademt naar sprekers meningeen onaange name geest. Hij zou willen zeggen neem de verordening aan, maar laat b. en w. bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten informeren, welke andere gemeenten een soortgelijke regeling hebben. Misschien kan dan later een gunstigere regeling worden ingevoerd De VOORZITTER zou liever de heer Sohaafsma aan het werk willen zetten. Hij zou als invloedrijk man van de K.V.P. biD het dep ment kunnen aandringen op wegneming van de rechteloosheid. D weteever heeft daarvoor al plannen en vooruitlopend op de verwe- zeolijklng Sarrou gaat de gemeente nn al wat doen. Een onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal nieu veel op_evu ren. De heer PETERS acht het overigens zeker zo erg, dat een huurder, die zijn huis voor een nieuwe eigenaar moet verlaten, heLemaai niets krijgt. De VOORZITTER antwoordt, dat zo iemand volkomen rechteloos isbe houdens de huurbescherming. Pit ligt echter in de particuliere sfeer. Van de gemeente krijgt men nog iets en straks misschien iets meer. Het voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie het besluit nr. 1/8267), 23 EN 24 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE PE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming voorstellen aangenomen (zie het besluit nr. 1/7795, het b..s„u t tot 110e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en da tot 28e wijziging van de begroting 1960 van openbare werken). 25. AIS VOREN BE TREEEENDE ONTBA PINGSPIAN "VILLAPARK VERDRAAIING" (PRAE-ADVIES NO. 571). De VOORZITTER wil nog meedelen, dat op een,klein gedeelte na alle gronden in het plan Villapark-Verfraaiing en de groene plek daar onder ïn handen'van de gemeente zijn, alsook 20 hectare in De Kroeven, dit dank zij.de werkzaamheid van wethouder Vos en de reorganisatie, die heeft plaatsgevonden. Het voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie het besluit tot 111e wijziging van de gemeente en dat tot 15e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedrijf -26.- -15- 26. VOOR OMSCHRIJVING ZIE DE AGENDA. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt dit voorstel aangenomen (zie het besluit nr. IV/8271) 27. AIS VOREN TOT VASTSTELLING IN ONTWERP VAN HET HOOEDZAKENPLAN "KROEVEN" (PRAE-ADVIES NO. 573). Terwijl de heer Breugelmans, ambtenaar ter secretarie, de ver scheidene plaatsen op de kaart a anwijst, verstrekt de VOORZITTER, aan de hand van de toelichting van de planoloog, een uiteenzetting omtrent het plan. Spreker voegt daaraan toe, dat hij het een mooi, logisch en goed-doordacht project acht, dat van de bestaande situatie een goed gebruik maakt, De heer BROOS merkt op, dat de Water molenbeek ver doorloopt. De VOORZITTER antwoordt, dat zij op verscheidene plaatsen wel rechtgetrokken zal moeten worden. De heer SIMONS zou willen voorkomen, dat het een kanaal werd. De heer BROOS wijst op het verzandingsgevaarwaarop de heer MOERINGS antwoordt, dat er een plan is voor een zandvang. De VOORZITTER voegt daaraan toe, dat dit plan te zijner tijd ook in de raad zal komen. Het is echter nog niet rijp voor behan deling. Naar aanleiding van opmerkingen van de heer HENDRIKS zegt de VOORZITTER, dat zolang de nieuwe weg naar de grens er niet is, het verkeer de oude Nispenseweg zal moeten volgen. Door de nieuwe -weg zal men het verkeer niet uit de stad verdrijven. De heer PETERS zegt, dat de situatie met de electriciteitsleiding zijns inziens wel een unicum is. Als er een nieuwe leiding komt vanaf Geertruidenberg, kan het dan niet veranderd worden De VOORZITTER zegt, dat b. en w. gevraagd hebben, of de leiding ondergronds gemaakt zou kunnen worden, maar het antwoord was, dat dat te duur zou'zijn. De stede bouw kundige heeft geredeneerd laat ik dit element maar gebruiken. Het stoort niet,0 ook de tele visietoren niet. Op een vraag van de heer BUIJSEN antwoordt spreker, dat aan het ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verhey van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten al opdracht is gegeven tot het ontwerpen van de tunneltjes die in de Rondweg gemaakt moeten worden en tot het houden van voorbesprekingen met de Rijkswaterstaat. Rijks waterstaat zal het nl. zelf niet doen, maar het bedoelde bureau werkt veel me Rijkswaterstaat. Spreker hoopt, dat we spoedig zullen weten, wat die tunneltjes kosten. Wethouder VOS deelt mee, dat, als straks punt 29 aangenomen en daarna goedgekeurd zal zijn, heel het project ten noorden van de Televisietoren verwezenlijkt zal kunnen worden. De handteke ningen zijn gezet, De gronden van van Gastel zijn dan helemaal van de gemeente. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 109