commissie voor openbare werken 24 stemmen op cle heer Bmijns 23 stemmen op de heer Noorman, 24 stemmen op de heer Buijsen, 23 stem en op de heer Moerings 1 stem op de heer Schaafsma, 1 blanco-stem. De heren Brnijns, Noorman, Buijsen en Moerings zijn dus benoemd, vlees keur ings c o rum is 3 ie 24 stemmen op mevrouw Els inga-Looy 24 stemmen op de heer vanOvervelö 23 stemmen op de heer Hendriks,' 24 stemmen op de heer van Gorp 1 blanco-stem. Mevrouw Elsinga-Iooyalsook de heren van Overveld, Hendriks en van Gorp zijn dus benoemd.. commiss ie voor culturele zaken 23 stemmen op de heer de Jong, 22 stemmen op de heer Machielse, 22 stemmen op de heer Loos, 23 stemmen op de heer Rampaart, 1 stern op élk van de heren Buijsen, Theunisse, Koppenol, Peters en de Jonge, 1 blanco-stem. De heren de Jong, Machielse, Loos en Rampaart zijn dus benoemd, commissie voor sociale zaken s 24 stemmen op de heer Koppenol, 23 stemmen op de heer Machielsë, 23 stemmen op de heer de Jonge, 22 stemmen op de heer Peters, 1 stem op mevrouw Elsinga -Iooy, 1 stem op de heer de Jong en 2 blanco-stemmen. De heren Koppenol, Machielse, de Jonge en Peters zijn. dus benoemd. commissie voor onroerende goederen en pachtzaken 24 stemmen op de heer van Nassau, 24 stemmen op de heer Braat, 22 stemmen op de heer Goossens 23 stemmen op de heer Schaafsma, 3 blanco-stemmen. De heren van Nassau, Braat, Goossens en Scheafsma zijn dus benoemd. -commiss ie- -9- oommissie voor de strafverordeningen 24 stemmen op de heer de Jong, 24 stemmen op de heer Braat, 23 stemmen op de heer Noorman, 22 stemmen -op de heer Goossm s, 1 stem op de heer Schaafsma en 2 blanco-stemmen. De heren de Jong, Braat, Noorman en Goossens zijn dus benoemd. 16. AISYOREN TOT INSTELLING YAN EEN COMMISSIE VM BIJSTAND YOOR STADS ONTWIKKELD! G EN TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE OOIMISSIE VOOR ONROERENDE GOEDEREN EN PACHTZAKEN (PRAE-ADVIES NO. 562). De VOORZITTER zou allereerst willen weten, of de raad instemt met de zienswijze van burgemeester en wethouders, volgens welke §e leden en de voorzitters van de commissies voor openbare werken en voor onroerende goederen en pachtzaken samen zitting dienen te hebben in deze nieuwe commissie. Naar het oordeel van b. en w. is dat vrij logisch, omdat de bestaande oommissies al met die materie in aanraking komen. De heer KOPPENOL heeft het voorstel met belangstelling gelezen. Het is de bedoeling van b. en w., dat de voorzitters van de beide bestaande commissies als gewone leden zitting zullen hebben in de nieuwe commissie en dat de burgemeester voorzitter van die nieuwe commissie zal zijn. Heeft de burgemeester als zodanig ste m De VOORZITTER antwoordt na onderzoek, dat dit blijkens de desbe treffende bepaling van de gemeentewet niet het geval is. De heer KOPPENOL merkt op, dat een commissie in de samenstelling zoals die wordt voorgesteld zo groot zal zijn, dat ze eventueel de raad haar wil kan opleggen. Ook de heer RAMPAART acht het een bezwaar, dat de commissie in de voorgestelde samenstelling te groot zal' zijn en daardoor onhandig zal werken. Hij is ervoor, ofwel een kleinere commissie in te stellen, ofwel de onderhavige materie door de hele raad te doen behandelen. Overigens ontstaat er als het voorstel wordt aangenomen een ongelïjl verdeling van^de taken. De Katholieke Unie gaat vijf leden tellen, die maar in een commissie zitting hebben en daarbij zijn commissies van ondergeschikt belang. Bovendien komt men tot een zodanige ver deling, dat in de commissies toebedeeld zijn 20 plaatsen aan^ de grote fractie, 12 aan de Katholieke Unie en 9 aan de Partij van de Arbeid. Het wordt dan zo, dat sommige raadsleden alles moeten doen en dat anderen alleen het ondergeschikte werk moeten doen. De heer MOERINGS kan de klachten, dat de commissie te groot zal zijn en dat ze een overwegende invloed zal hebben op de raads besluiten, onderschrijven. Men zou kunnen stellen houd het bij de twee bestaande commissies. Die zijn van alles op de hoogte. De nieuwe commissie kan dan bestaan uit een combinatie van die twee en dan is er geen g§vaar voor een te grote invloed. Spreker heeft gelukkig maar in een commissie zitting. Als hij er twee had, zou hij er geen derde bijwillen. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 106