SIS3S aMfeLinf^fiSnrgeSaEHfSa^irMtMeït"oflfeeSnP™n Ie/kranten heeft geschreten^ De agrarische leden hebben alleen bedaar tegen het zuidelijkste puntje. Het is dus zeker geen dr Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. 1/7772 D<= VOORZITTER stelt hierna achtereenvolgens cle hierna omschreven punten aan de orde, waaromtrent do mede hierna omschreven beraad slagingen worden gehouden, resp. beslissingen worden genorae-n. 1. VAS TS LELLING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 28 JULI 1960. De heer BRAAT zegt, dat de vierde alinea op bladzijde 5 zijn woorden niet juist weergeeft. Hij heeft gezegd, dat in het beginstadium werd gesproken over een aanlooptijd met een lage huur, waarna de volle huur zou worden geheven, terwijl nu sprake is van een hoge huur van begin af aan en dat z.i. daartegenover een lange huurtermijn moct staan. Onder verwijzing naar de weergave van zijn woorden op blaazijdc 9 zegt de heer DE JONG, dat hij heeft gezegd, dat, als er iemand van buiten wordt benoemd, een huidige kracht aan de openbare scholen overcompleet zal worden. Tot vaststelling van de notulen conform het voorgelegde ontwerp maar met inachtneming van de vorenbedoelde wijzigingen wordt zonder hoofde lijke stemming besloten. 2 MEDEDELING VAN INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN VAN BURGEMEESTER 2' EH WEIHOtffiEBS BETREKEÏffiE E3 BESHJITEK MOR Kffl GMOMESE GEBRUTKT.TA.TTTNG VAN DE DOOR DE RAAD AAM HEN GjiDeLLGarjRDE BEVOEGD HEID ZTE SCHRIELELIJKE MEDEDELING D<- heer HENDRIKS hoopt straks toch nog even te mogen terug:komen op zijn verzoek om verbetering van enkele wegen. Het antwoord heeft h.m niet geheel bevredigd. Het onderhavige voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 3 TOT EN MET 8 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA) Zonder beraadslaging en rond r hoofdelijke Remming «orden deze voor- q+pllen aangenomen .(zie de besluiten nrs1/7767 en IV/7|[ - - tot 121e 103e 104e105a en 106e wijziging van de begroting 1960 i^Le, - o wijziging van de begroting 1960 het electric iteitsbedri jf o AIS VOREN TOT VERDAGING VAN DE VAS IS TEeEJEiG VAN HET UITBR 9' RIAN "SPORTPARK HU IS DONK'1 (PRAE-ADVIES NO. 555). In antwoord op een vraag van de heer VAN GORP antwoordt de VOORZITTER, dat dit voorstel een gevolg is van g£n^n ^et -10.- -5- 10 EN 11 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze voorstellen aangenomen (zie het besluit nr. 1/7776, a-s°sk de besluiten tot 107e en 108e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). 12 ALSVOREN TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE RAAD IN VERBAND MET AESCHAEP3NG VAN DE RONDVRAAG. De heen KOPPENOL zegt, dat de raad in een van de eerste vergaderin gen, die'de huidige burgemeester voorzat, al kennis kon nemen van hpt f'p i+ dat het bestaan van de rondvraag hem bevreemdde. Du delinge beantwoording van vragen is toen vervangen door een schnfte- liikeT Dit is al enige tijd zo aan de gang en spreker vindt het verlies. laar dat is het ergste niet. Het schijnt, dat de burgemees ter nu van de rondvraag af wil. In het prae-advies zijn e i bezwaren tegen de- rondvraag vermeld. Spreker heeft zc met belang stelling gelezen. Hij heeft nooit in een andere raad gezeten en hij is aan de rondvraag, zoals die hier bestaat, gewend geraakt. Inderdaad zijn de vragen, die worden gesteld, vaak van onderge schikt belang. Men kan zeggen, dat du raadsleden hun vragen ma r moeten richten aan de diensthoofden, maar dat zou toch niM de ano. van zaken zijn. Er is nu eenmaal een raad, die door detevornSglekozeïi is ah Sla raad kiest uit zijn middeh weer de wathoudersAlleen met die wethouders hebben de raadsleden te make z° stellen dus vragen aan hun collega's-raadsleden, d_e doo. a kiezers gekozen zijn. De vragen worden in het openbaar gjstelc3 en dat geeft in zoverre bevrediging, dat de kiezer weet dat ook «an ziin kleine bezwaren - waarom hier misschien wordt gelachen aandacht wordt geschonken. Het eerste bezwaar, dat burgemeester en wethouders noemen, is, dat de rondvraag onpraktisch zou zij;^ Hun standpunt komt hierop neer, dat de roudvraag moet vertai nen, omdat deze onnodig de raadsvergaderingen verlengt. Spreker hoef p--daoht dat geldt net zo goed voor de hele raadsvergadering Er wordt "vaak lang gediscussieerd over puutenj Men zou a_les schriftelijk kunnen afdoen. Maar van schriftelijke afdoening is spreker erg huiverig. Dit zou de.raadsledbeknotten ihtah jgi- hcid Als de goede wil aanwezig isis het wel in ordemaar atb dat niet zo is, worden de vragenstellers in de ^^LKSzen^in- all erlei brieven, die prachtig zijn ongesteld met welgekozen zin nenftear die niets zeggen. Spreker beschouwt de rondvraag als een recht, dat hij niet graag afstaat. Hij zou graag voorbe. -de^°e men en hij wil dat eventueel in tweede instantie ook doen, ma.;r hij kan zijn stem niét aan het voorstel geven. Hiermee wil hij overigens zijn fractiegenoten niet beïnvloeden. Het is immers geen pr ine fpie le kwestieIfaar hij is niet overtuigd van de noodzaak, de rondvraag te doen verdwijnen. MEVROUW ELS INGA-LOOY kan alles onderschrijven wat de heer Koppenol heeft gpzegdZij wil echter nog aanhaken op hetgeen het Brabants flïeuwsbïad heeft geschreven; hl. dat de raads leden alleen vragen stellen over lantaarnpalen, straatverbeteringen e.c_. Aar m -gemeentewet-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 104