-2- 15.Alsvoren tot benoeming van de leden van de commissies van bij stand en van de commissie voor de strafverordeningen (prae- advies no561) 16. Als voren tot instelling van en commissie van bijstand voor stadsontwikkeling en tot wijziging van de verordening on de commissie voor onroerende goederen en pachtzaken (prae-advies no 562 17. Alsvoren tot net verlenen van een financiële bijdrage aan de actie "Nederland Helpt België" (prae-advies no. 563). 18. Alsvoren tot wijziging van de "Algemene Salarisverordening 1954" 24s wijziging; omschakeling weekloon naar maandloon) (prae- advies no564) 19. Alsvoren tot het aangaan van c-en vaste geldlening met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten (nrae-advios no. 565)» 20. Alsvoren tot uitloting van schuldbrieven (nrae-advies no. 566). 21. Alsvoren tot aanvulling van de legesverordening (prae-advies no. 567). 22. Alsvoren tot vaststelling van de "Verordening huurdersvergoeding 1960" (prae-advies no568). 23. Alsvoren tot onderhandse aanbesteding van het rioleringsplan "Scherpdeel" (prae-advies no569). 24. Alsvoren tot beschikbaarstelling van een crediet voor het treffen van voorzieningen aan het woonwagenkamp (prac-advi^s no. 570) 25. Alsvoren betreffende ontpachting van gronden in het uitbrei- dingsplan "Villapark Verfraaiing" (prae-advies no. 5 tl). 26. Alsvoren tot het -aangaan van een vaste geldlening met d N.V. Bank voor Nederlandse Ge me nten (prae-advies no. 5 U)- 27. Alsvoren tot vaststelling in ontwerp van het hoofdzaken plan "Kroeven" (prae-advies no. 573)» 28. Alsvoren tot votering van een crediet voor het verstrekken van hypothecaire geldleningen (prae-advies no5/4;. 29. Alsvoren tot aankoop van gronden van G. en F. van Gastel (prae- advies no. 575). 30. Alsvoren tot votering van een crediet ad f 13.000voor aan schaffing van een nieuwe personenauto (prae-advie- no. ^76). 31. Alsvoren tot verdaging van de beslissing Inzake toepassing van de schadevergoedingsverordening 1959 t.c.v. Chr.Pr.voogna^n (prae-advies no577). -32. - -3- 32. Alsvoren tot votering van een crediet ad f 5.000,- i.v.m, opening van het nieuwe bedrijfsgebouw aan de Turfberg (prae- advies no. 578). 33» Idem idem ad f 20.000,- voor de bouw van een werkplaats voor het technisch personeel van de gemeentebedrijven (prae- advies no579) 34. Idem idem ad f 12.381,50 voor aanschaffing van kant oor machines voor de gemeentebedrijven (prae-advies no580). 35* Idem tot aankoop van het huis Wouwseweg 2 (prae-advies no.581) 36. Idem tot het aangaan van een overeenkomst van dading met E.J. Veraart betreffend- het gebruik van gemeentegrond nabij de Bredaseweg (prae-advies no582). 37. Rondvraag. VOORZITTER de heer J.P.GODWAIDT, burgemeester. AANWEZIG MET BE VOORZITTER de heren L.Theunisse, A.G.M. Vos, L.H. van Beek en A.H.Simons, wethouders, alsook de leden E.O.C.Broos, M.Kop enol, J.A.BruijnsL.J.B.L. de Jong, mevrouw A.A.Elsinga- Looy en de heren E.H.Noorman, M.A.MachielseG.P. van Nassau, S.Schasfsma, J.F.Buijsen, A.J.P. van Gorp, J.P.M. van Over veld, W .Moerings M.G.Hendriks, E .M. II. Peters W.J.A. Braat, J.J.A. Loos, A.A.GoossensP.J.C. Rampaart en P.J.L.M. de Jonge. AFWEZIG met bericht van verhindering de heer A.A.J.M. Rademakers. SECRETARIS de heer J.C. MERKSwaarnemend secretaris. Be VOORZITTER onent om 2.30 uur de vergadering met gebed. Hij deelt mede, dat de heer Rademakers bericht van verhindering heeft gezonden en dat ook de heer de Jonge nog ontbreekt (deze is enkele minuten later binnengekomen) Hierna doet de Voorzitter de deuren sluiten en begint een besloten vergadering. Om 3.10 uur worden de deuren heropend. Be VOORZITTER deelt mede, dat gedeputeerde staten goedkeuring hebben verleend aan het raads besluit tot votering van een crediet voor de- verdere verbouwing van de villa-Vrouwenhof. Als vertegenwoordiger van het gemeente bestuur in hot stichtingsbestuur zal spreker zelf optreden en als administrateur of secretaris de heer de Clercq, waardoor een binding met het gemeentehuis gewaarborgd is. Ook hebben gedeputeerde staten goedkeuring verleend aan het besluit tot garandering van een lening ad 13 miljoen gulden voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. -Be-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 103