S.YSM SSrw.1; ïSiXïïtii!^ z™?t"g°IarS Vendh 36 bestrati"S ia da ^klaan -24- 5® ,Y°°RJITTER hef^ ervaringen opgedaan met een demontabele kiosk HiJ moet op grond daarvan adviseren een dprwliit h. Kiosk. meer achter het groen worden gezet opoergr. Kan dat wat Saïede ™ilntiCnanS°vrik df 31 °?dracht ls Se^ven om in het na- minder^zichtbaaï h!n. r0M»ai Zal dan teet wesdeTmle? MEVROUW EISJHGA-IOOY merkt tenslotte op, dat in het rosarium het Vrouwenhof koolaspaden liggen. Als ér kinderen met witte he?bézwa^rlijkle S Ch°enen ZSQT VU±l' °°k V°°r damesschoenen dez^zL^al^bpko bV,'n3hdt-F+-dav het bestuur van de stichting Vrouwenhof SSf f bekeken heeft. Er zou wat zand over de koolas aange- bracht moeten worden. Daarom is al een tijd geleden gevrlagd! Het Het van schoenen is bestuur van het Vrouwenhof eens aan worden herinnerd. weet, dat het niet goed is. Er zal nog Hiernaom 6 uur lijke groet slUit de voo:RZITTER de vergadering met de Chris te- (Dg heer DE JOH GE heeft de vergadering even na de opening betreden en ze om 4.45 uur verlaten). xeQen Deze notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de RAAD van de gemeente ROOSENDAAL M KM in zijnApenbare verglderiSg^an augt® tus 1^60, na wijzigingen op de bladzijden @n 9 DE SECRETARIS DE VOORZITTER, JCiMerksw/a J.PGodwaldt HO TUIER VAR DE VERGADER IK'GEER VAR DE RAAD VAR R00SERDAA1 ER RISRER Dï 1 9 6 0. 14e vergadering VERGADERIRG op VRIJDAG, 26 AUGUSTUS I96O, 2.15 uur namiddag. Onderwerpen ter behandeling 1 Vaststelling van de notulen van de vergadering van 28 juli 1960. 2. liededeling van ingekomen stukken en mededelingen van burgemeester en wethouders betreffende de besluiten, door hen genomen met ge bruikmaking van de door de raad aan hen gedelegeerde bevoegdheid (zie schriftelijke mededeling). 5- Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende de bouw van een magazijn en atelier bij het pand Ampèrestraat nr. 11 (prae- a cl vies no 549). 4. Alsvoren tot het verlenen van medewerking en crediet voor aan schaffingen ten behoeve van do Maria-C-orettischool (prae-advies no. 550 5. Als voren betreffende verbetering van de straatverlichting in de Marconistraat (prae-advies no551). 6. Als voren tot wijziging van de "Algemene Tar ie venverordening 1959" (kortingen grootverbruikers gas)(prae-advies no552). 7' Alsvoren tot votering van een crediet voor de aanschaffing van vuilnisemmers (prae-advies no553). 8. Alsvoren van een voorbereidingscrediet voor de bouw van een nieuw politiebureau (prae-advies no. 554). 9- Alsvoren tot verdaging van dc vaststelling van het uitbreidings plan "Sportpark Hulsdonk" (prae-advies no555). 10. Alsvoren tot het verlenen van medewerking en crediet voor de aan schaffing van leermiddelen voor het v.-rkeersonderwijs aan de Prin- ses-Beatrixschool (prae-advies 110. 556). 11. Alsvoren tot het verlenen van een crediet voor aanvullende eerste inrichting van de r.k. meisjes-ulo-school (prae-advies no. 557). 12. Alsvoren tot wijziging van het reglement van orde voor de raad in verband met afschaffing van de rondvraag (prae-advies no558). 13- Alsvoren tot renkoon van grond, gelegen in het uitbreidingsplan "Hleuwe Markt Roord" (prae-advies no559). 14. Alsvoren tot overdracht van gronden, gelegen bij de marechaussee kazerne (nrae-advies no. 560). -15.-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 102