-22- Spreker wil nog een mededeling doenv die niet voor hp+ rnhHob- bestemd isVroom en Dreesmann H.V. te Breda heeft nfhSwl? H^tnvakrl"SnrTOfaeniae|tsteVïfS ^""goefflcnring ingediend, omda t er ^ar wordt taEStVh'&EllSrfSe?1 5&b#Q' voordeel in West-Braba nt bestaat een vrii ïunstié- viiS»? q heeft zich zeer aangetrokken de onmertiS lie |en eter leden tijdens de reis naar Amstelveen naakte 'bi i het 1 bord met het opschrift "Hier komt V. en D. Hli zei zo^n bord dit lï ?q« Sfete? heeft dat aan T.en D.mee^geleeid en gelild dat al van 1955 ai wordt onderhandeld, zodat zo langzamerhand het tweede lustrum verwacht kan worden. Hij heeft aangedrongen oo een spoedige verwezenlijking van het plan en gezegd, dlt~mei! nu nilt Sprfker LrSin heïtgdV3S d® ^Tieuwe. Markt moet tegengehouden. OwriL al hi i 1 S" ^^goedkeuring te doen verlenen. de financiën van de gemeeSte.Sraaê ra8d eens praten over eni^straten^t^w1 |andacht vra|en voor de verbetering van brnfJ-ëJ Bosstraat - die binnenkort weer intens ge bruikt gaat worden voor bietenaanvoer naar de suikerfabriek Pn waar thans de auto's al op het fietspad rijden! zodat de ftels^rs li,'worhV op de 8rote we« te rijden 'de wlstelilte Havendijk en de Lepelstraat. ötijKe De heer RADEMAKERS acht de verplichte concerten, die harmonieën moeien geven, een farce; in de krant kan men lezen, dat er 8 of de delbet?effpndWarel:1' sprekers mening is er aanleiding om subsilie mS JSrWaaJd! Ult de reÊelin§ te schrappen eë de verhogen. bedrag, dat men voor die concerten krijgt, te Vervolgens wil spreker opmerken, dat subsidie wordt gegeven aan de jeugdleden van sportverenigingen e.d. Waarom komen de jeugd- leden?van de Trommelaere van Roesendaele daarvoor niet in'talmer- concert bpkpk-^nh8pfon~-anf® zevanaf een balcon een subsidie concert bekeken. Er waren 23 mensen. Dat is inderdaad belachelijk. De tijd van de concerten op de Markt is voorbij. Er mo^t nu ipfq gebeuren. Anderzijds zullen de harmonieën wel eens een ""concert ïang?iik?Ven' aanwezigheid van publiek daarbij is niet zo be- De VOORZITTER zou het betreuren, als niet de verplichting bleef bestaan om op nationale feestdagen te concerterin. 2!LhJer SÏM01!S antwoordtdat daarvoor een aparte bepaling geldt. Sï Le subsidie voor de jeugddrumband betreft moet spreker opmerken Sfïir Z^ns_ inziens geen "jeugdwerk" is. Als men iets over fengt-' vnï „ï?nSï' ZS daar n°0it iets staan over het lidmaatschap van zo'n jeugd band. -De- -23- De heer RADEMAKERS zegt, dat 180 jongens toch tweemaal per week in de jeugd band worden beziggehouden. Het is een mooie vorm van vrijetijdsbesteding. Als ze niet via de culturele raad subsidie kunnen krijgen, dan zou spreker ze dat via het jeugdwerk willen geven De heer SIMOHS zegt, dat de kwestie van het subsidie van de Trom melaere al jaren speelt. Er is veel weerstand van de raad geweest. Een kennis van spreker is leider van een drumband te Bergen op Zoom. Spreker vroeg, hoe het in Bergen op Zoom is. Daar bleken 11 drumbands te zijn, terwijl er geen subsidie wordt gegeven. Spreker heeft liever een of enkele goede drumbands dan 11 niet goede. Soreker wil de zaak echter graag nog eens aan de jeugdraad voor leggen. De heer SCHAARS MA zegt, dat^aan de Wouwseweg een koffiehuis staat, "de Ekster" genaamd, dat geëxploiteerd wordt door van Dongen. Deze dreigt het grootste slachtoffer te worden van de afsluiting van de Wouwseweg. Hij vraagt, of hij voorrang krijgt voor de plaatsing van een benzinepomp. Burgemeester en wethouders schijnen gezegd te hebben we willen U wel helpen, maar we zijn gebonden aan afspraken met de BRHM. Spreker zou willen vragen kan worden nagegaan, waar dat staat Misschien is het een onderdeel van het koopcontract. Zijn we niet gebonden, dan heeft spreker graag speciale aandacht voor de belangen van van Dongen. De VOORZITTER zegt, dat de kwestie van de benzinepompen voor hem in de zeven, acht maanden, dat hij hier is, de grootste plaag is geweest, die hij kent. Zes of zeven maatschappijen willen een benzinestation. Op listige wijze komen ze binnen en bepleiten ze voor zichzelf de beste plaatsen. Burgemeester en wethouders gaan nu een beslissing nemen en deze zal wel erop neerkomen, dat degene, die het meest biedt, het meest krijgt. B. en w. willen nl. een^ contraprestatie in de financiële sector. Waarschijnlijk kan van Dongen wel worden geholpen, maar hij moet zich niet door een be paalde maatschappij laten bedreigen. De heer BRUIJHS zegt, dat .aan de Parklaan wordt gewerkt. Het werk is al half klaar. Destijds werden de fietsen door het wandelpad omgeleid. Kan de politie erop toezien, dat men van de wandelpaden geen wielerbaant jes gaat maken De VOORZITTER antwoordt, dat de wethouder van openbare werken en spreker zich er al aan geërgerd hebben. Ook aan het; gebruiken van het gras voor het parkeren van auto's. Spreker zal onderzoeken, of er iets aan gedaan kan worden; bijvoorbeeld door het plaatsen van bordjes. De heer^BRAAT vraagt, of kan worden overwogen, een demontabele muziekkiosk aan te schaffen. Die zou vooral in de nieuwe wijken gebruikt kunnen worden en in de winter misschien op de Markt. De bestaande kiosk zou dan misschien kunnen verdwijnen. De VOORZITTER zegt, dat dit al een oude kwestie is. De heer SIMONS zegt, dat een demontabele kiosk duur is. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 101