-20- De opzet van het voorstel is nu, die toezegging na te komen. De heer RAMPAART merkt op, dat over deze kleedgelegenheid al drie, vier jaar geleden werd gesproken. Spreker juicht het voorstel toe. Hij kan alleen niet goed beoordelen, of een houten kle~-dge- legenheid te prefereren is boven een stenen. Is er een advies van de sportraad De heer SIMONS zegt, dat de heer Rademakers een advies.wil van de commissie voor openbare werken, de heer Rampaart een van de sportraad. Er is echter haast bij de zaak. Als die instanties hadden moeten adviseren, was deze zaak op zijn vroegst op 26 augus tus in de raad geweest en dan zou de kleedgelegenheid niet op tijd klaar kunnen zijn. De VOORZITTER zegt, dat, als het al zo'n oude zaak is, de heer Rampaart blij mag zijn, dat het voorstel er nu is. De heer* RAMPAART antwoordt, dat de sportraad deskundig is; hij had graag diens advies gezien. De heer SIMONS merkt op, dat deze kleedgelegenheid ofwel komt bij de Nispenseweg of achter het rosarium, in verband met allerlei plannen -van de stichting Vrouwenhof en van het gemeentebestuur is het mogelijk, dat ze over enkele jaren verplaatst zal moeten worden. Daarom is een verplaatstbaar gebouw het beste. Zelfs de fundering is verplaatsbaar. Deze kleedgelegenheid kan eventueel naar Hulsdonk worden overgebracht. De VOORZITTER zal het op prijs stellen, dat de raad burgemeester en wethouders ook een stukje dynamiek gunnen en niet over elke zaak een advies verlangen. Het verlangen naar een kleedgelegenheid leefde sterk. Bovendien heeft spreker al verklaard, dat het een beetje zijn schuld is. Hierover heeft men nu toch geen advies van deskun digen nodig De heer RAMPAART herinnert aan de kwestie-Pelikaan. Er was een voorstel van de wethouder. later bleek, dat de deskundigen er heel anders over dachten. Ook nu had spreker graag advies van deskundigen gezien. De heer SIMONS zegt, dat hij sportvelden in Amsterdam heeft bezocht. Daar bleken ook overal houten gebouwtjes te staan Die zijn goedkoop en goe d De VOORZITTER zegt, dat over het Vrouwenhof het laatste woord nog niet gezegd is. De zaak moet echter niet teveel verpolitiekt worden; dat is niet in het belang van Vrou/v erihof De heer RADEMAKERS gelooft, dat er op het ogenblik niet zo'n prettige samenwerking bestaat tussen het bestuur van Vrouwenhof en b. en w. De VOORZITTER antwoordt, dat de verhouding wat hem betreft goed is. De stichting kan misschien wat b§ter werken. Misschien is het nu wat'teveel een liefhebberij van een man. Hij zal het op prijs stel len, als de raad b. en w. wat tijd gunt. Hij zou de raad echt willen adviseren, de zaak niet teveel in de raad ter sprake te brengen; dan gaat het publiek er ook tev-el over praten. -De- -21- De heer RAMPAART zegt, dat het geen kwestie is van politiek, maar gewoon van vragen stellen. De wethouder>tkan ontslag nemen, maar het is toch vreemd, dat hij om principiële redenen ontslag neemt en dat een ander dan in het bestuur gaat zitten. Er heeft ook een raadslid zitting in. Gaat die er ook uit De heer NOORMAN antwoordt, dat die het bestuur niet verlaat. De VOORZITTER merkt op, dat als een wethouder in een bepaald bestuur zitting heeft en een afspraak met bepaalde bestuursleden maakt, welke niet wordt nagekomen, die wethouder allicht kan zeggen dat neem ik niet. Dit hoeft geen principiële kwestie te zijn; ze ligt in het persoonlijke vlak. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 102e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en dat tot 26e wijziging van de begroting 1960 van de dienst van openbare werken) 20. RONDVRAAG De heer THEUNISSE zou, hoewel hij daarop eigenlijk geen recht heeft, graag even will.en teruggrijpen naar punt 13. Het slot van de dis cussie bevredigde hem niet. Een van de leden vroeg, of de mogelijk heid bestaat tot verhoging van de pacht voorde boerderij Boswach- tersdreef 8. De wethouder antwoordde daarop bevestigend. De vraag werd gesteld door een lid van de commissie voor de bedrijven. In die commissie heeft hij die vraag niet gesteld. Het antwoord heeft spreker ook niet bevredigd. De pacht is nl. al verhoogd, onder voor waarde, dat er een waterleidingaansluiting zou komen. Nu moet de man een offer van f 1500,- brengen in geld of arbeid. Hij moet een sleuf van een kleine kilometer graven. Als hij morgen in de .krant leest, dat er ook pachtverhoging zal plaatsvinden, gaat het niet door Spreker hoopt, dat de wethouder zijn antwoord wil terug nemen en het raadslid zijn vraag. De heer VOS meent, dat er een misverstand in het spel is. De heer Schaafsma heeft alleen gevra gd als de driejaarlijkse pachtverho- gingen aan de orde komen, wordt ook dit dan bekeken Dat nu is inderdaad zo. Het wordt inderdaad bekeken. De heer SCHAARS MA kan de woorden van de heer Vos onderschrijven. Om de drie jaar bestaat de mogelijkheid van herziening van de pachten. Er bestaat ook een theoretische mogelijkheid, dat een pachter zegt ik zit toch al zo hoog, doe er iets af. Spreker heeft alleen willen adviseren neemt de termijn in acht en laat de grondkamer het bekijken. Eactoren als de aanwezigheid van water en de aanlegkosten zullen dan wel meespelen. De heer THEUNISSE zegt, dat hij morgen eerlijk aan de man moet meedelen, hoe het staat. De pacht is al verhoogd. De VOORZITTER zegt, dat dan geen nieuwe verhoging zal plaatsvinden. -Spreker-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 100