De heer RADEMAKERS heeft er behoefte aan, de Voorzitter te aanren voor zijn uitvoerige nieuwjaarsrede. Hij wenst deze weder kerig een zalig en gelukkig nieuwjaar. Intussen spijt het hem, dat de nieuwjaarsrede zo kort voor de algemene beschouwingen is uitgesproken. Verscheidene aspecten zijn nu al in die algemene beschouwingen verwerkt en die zijn deels door d? gegevens uit de nieuwjaarsrede achter aald. De vOOu: ITTER antwoordt, dat dit te wijten is aan de toeval lige omstanüigneid, dat in deze eerste vergadering in 1958 de begroting 1958 behandeld wordt. Hij kan de'nieuwjaarsrede"toch ook nier aan de raadsleden zenaen Hierna stelt hij achtereenvolgens aan de orde de hierna- ver me Iele punker, waarooitrent de mede hierna omschreven besprekin- gen worden gevoerd, respbesluiten worden genomen. i. vaskteluBtc- vhk d: rotuier var de vergaderirg var 12 december 1957 Zonder bera dslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige notulen vastgesteld overeenkomstig het door burge mees oer en wethouders aan de raad voorgelegde ontwerp. 2' ™'GEKOKli STUKKE! El: 1EDEDE LIRGER VAR BURGEMEES IER we1 ;uTh.OUDSRS E iTREEl eu:DE HSSLUITER, DOOR ER GE ROMER MEI GEBRUIK- miCIRG VAR DE DOOR DE RAAD AAR HER GEDELEGEERDE BEVOEGDHEID (ZIE S C ER IE IE LI JEE MEDEDELIRG) De heer RADEMAKSRS merkt op, dat in het door burgemeester en wethouders gegeven antwoord t.a.v. punt 24 staat, dat vooraf geen overleg is gepleegd met de gemeentebedrijven over het door de in- s"k?. 0e s zeli ter tead nemen van een verhuursysteem voor warm- Wo. ter insta 11a oies Sr zijn echter drie of vier vergaderingen ge houden met de directeur van de bedrijven. Deze was 'dus volledig oe de hoogte. c- - De VOORZITTER antwoordt, dat de directeur van de bedrijven zwart op wit heeft verklaard, dat er geen overleg is gepleegd'. De heer RADE MAKERS zegt, dat het particulier initiatief hier overnam wat ne gemeente deed in het belang van de volksgezondheid en de hygiene. Spreker c.s. zijn van oordeel, dat deze zaak ook meer tot het particuliere initiatief behoorde. De gemeente probeerde nu toch nog het crediet goedgekeurd te krijgen. D": VOOR!.IH.nR antwoordtdat dit gezien moet worden als verplic 'te uitvoering van het raadsbesluit. De heer RADSMAKERS zegt, dat in de raad is meegedeeld, dat er geen goedkeuring was verkregen en dat het particulier initiatief het zou overnemen. De VOOR EI HER kan zich niet voorstellen, dat het zó gezegd zal zijn. De directeur zegt zeer uitdrukkelijk, dat er niets toege zegd was. De heer Radenakers c.s. stellen, dat er drie- of vier-° maal overleg gepleegd is met een aparte commissie uit de fitters. De directeur ontkent dat. Het particulier initiatief was in ge breke gebleven, waarna het subsidiariteitsbeginsel van kracht werd. Spreker vindt het overigens volkomen normaal, dat de directeur en de wethouder hebben geprobeerd, van het crediet te redden wat er te redden was. -De- De heer MDERIRGS zegt, dat de door hem mede-ondertekende vragen in een verkeerd daglicht zijn gesteld. Spreker zet zijn hand tekening pas als hot' gaat om een zaak, waarin een kern van waarheid zit. Hij heeft ook met belanghebbenden besprekingen gevoerd. Meer dan eens heeft de raad credieten voor gasgeysers-beschikbaar gesteld. Op een geveven ogenblik is er weer een crediet gevoteerd. Door de beste dingsbeperking we rel de zaak toen afgeremd» Pas toen zijn de particulie re installateurs gekomen; niet eer» Zij hebben toen getracht, de zaak nog te redden. De VOORZITTER wijst erop, dat elke discussie hierover vruchte loos is, zolang niet vaststaat, of er overleg is gepleegd of niet. Het is dus zaak, nu opheldering te vragen aan de directeur. De heer MOERIRGS kan het daarmee wel eens zijn, maar hij;wil toch opmerken, dat iemand hem do punten heeft opgenoemd, waarover is gesproken. Daarom had hij het recht, erop te attenderen. De direc teur heeft zelfs een bepaald merk voorgeschreven, De VOORZITTER zegt toe, dat de za. k neder onderzocht zal worden en dat het antwoord" van 'burgemeester en wethouders de volgende maal zal worden ter visie gelegd. De heer MOERIRGS zegt, dat hij en zijn col" ega1 s-ondertekenaren nor-~ en brief zullen indienendie van de ^andere kant komu. Spr<' ker meende overigens, dat er nog een ingekomen stuk was; een verzoek van landbouwers uit Rucphen nl. betreffende elee triciteitjB- voorziening. Hij meent, dat zij een afschrift van hun verzoek aan de r. ad hebbe n g er icht De VOORZITTER antwoordt, dat dat verzoek dan wel in onderzoek zal zijn bij de directeur of du commissie. Het zal een volgende maal wel san de orde komen. Ten aanzien van de bij brief v; n burgemeester en wethouders dd. 29 januari 1958, nr. 1/876, aan de raad aangeboden ontwerp-brief (antwoord op de nota van aanmerkingen van gedeputeerde staten betreffende cl rekening 1953) merkt spreker nog op, dat het hier in hoofdzaak administratieve aangelegenheden betreft. Z nder hoofdelijke stemming worden hierna de onderhavige voor stellen (vervat in de brieven van burgemeester en wethouders dd. 22 januari 1958, "nr. 1/6/8 en dd. 29 januari 1958, nr. 1/876) ingeno men 5. VOORSTE! VAR BURGEMEESTER ER WETHOUDERS TOT VERKO ;P VAR DE EESCHUT- TERDE UERKPLAATS AAR DE STIC TIRG "DE ROOS" (PRAE-ADVIES HO. 1112). De VOORZITTER ze :tdat het gewijzigde voorstel van wijs; be leid getuigt. De heer MOERIRGS vraagt, of er voor de gemeente bepaalde voor delen aan deze verkoop v.rbon.et zijn. De VOORZITTER antwoord"':, dat er bepaalde overschotten zijn, die door het rijk worden teruggevorderd, als zo niet worden verwerkt. Dit is uiteraard niet voor de pers besterad De heer HSHDRIKS zegt, dat eigenlijk de gemeente het eerste initiatief heeft genomen. Kan nu het doel niet gewijzigd worden door verandering van de stichtingsakte De VOORZITTER wijst op punt 7 van het ontwern-besluit en deelt overigens mede dat het een gemeentelijke stientin^ iszodat de statuten niet zonder ge ra? entelijke medewerking kunnen worden gewijzigd. -Zonder- E- -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 9