n-, y,a flomrmratische spelregels gekozen worden li D ks bes-tuur moet volgens d - ti re:prë sent anten van onze goede uit het midden van dez^ d nu L de verkiezingsuitslag# waarbiD Roosendaal?? bevolking. Afgaande P halve Zetel, afgerond op aan lijst een 383 stemmen meg^, de boerenparti3 een, meer toevk. L aan au cc 4-noo-pw;p7,en kregen* meende twee zetels en do Broos een zetel toegewezen de stLbusultslag alleen kathollete geko- I waarvoor tij h» tam - een twee-twee-verdeling zou zijn, t.w. zenen in_aanmerkW| - t aric. m ae andere zijde van twee voor li3st een, cwee v x j ~erion<»rpna hield men er vast de tafel vanuit een ander standpunt r t dus ook mesre- aan een 16-9 verdeling (w««rbi3 men ae r. 5 - 1 verdeling, f kende)en men kwam op die wi3ze tot net aanbod. Vc.n eet nader gespecificeerd in 2 -l - spanningen teweeg- Uiteraard heeft ditwellicht in beiae 'n -het lijkt hem van gebracht. Daaraan wil spreker te bezien. Hij.moet belang, vooral op aio °o ~~~z nW7V5iP Pn diepgaande discus- hier echter wel verklaren, ^h^i fce Unie gisteren alsnog gezwicht «ins d me rc.erhe ld van de Jic. onoii k- - c Q 1 -^-voorstel, is, zij EëTblSiF^epaalae voorwaarden, voor t-bevroetnd-fc hiar De Katholieke Unie betreurt he t me raadsleden gisterenavond dc ook zeer sterk, dat de ©^holieke Saru|-oaa voorzitter lijstaanvoerder van de Katholiek hebben willen ontvangen van do stichting Katholiek" ^aie nict^i. loten bleef. Het ge en dat de deur y°°^Jer5er^o V«ïholieke Unie geen zitting zal nemen volg zal dus wel zijn, dat wethouders. Het gevolg zal dus in het college van burgemees e n z0Keïiaamde oppositiehoek is ge- zijn, dat de Katholieke Unie de verzekering geven, dat dreven. Spreker kan de Too,. zit terecnoc dragen. Zeker zullen deze oppositie geen m\ ÏÏ^s-ogen het beleid de afgevaardigden van de Katholieke un;ie w prvoor z0rgen, van het te vormen college volgen, maar z 3 goede stad op lat hun oppositie volkomen opbouwend zal zi3n en loyale wi.jze zal dienen. ÖCzc zaken niet verder te In eerste instancie meent sprekerKatholieke Unie nog opmer- moeten uitweiden. Wel moet biil "0-preker en'zijn partijgenoten van ken, dat het naar het oordeel va P r. b dat hier een raadslid wUAig eerbied voor ons reclrtsbeste 1in gefflesmte- aanzitdie een benoeming 05 Shite van dé maand, maar op de - »»ÏJ ^nofmi^oS^g^afse- SS: rri«ukeid gevieest zijn o» nu nog een opvolger in zijn pla ni+drukkeTiik verzekeren, dat 5; „4 1 rnrpfeer de voorzitter uitdruKKeiijk. v j. nPi_ aanh; met sitie zal worden govoerc Dc heer MOE RIK GS heeft met zeer veel a> ndacht geluisterd n: ar de openingsrede van de voorzitter. Vooral de zinsnede uit het proef schrift van burgemeester Prinsen was hem uit het hart gegrepen. Hij is het er volkomen mee eens, dat alleen de besten tot wethouder moe - ten worden gekozen. Hu alle leden zojuist de beide voorgeschreven eden hebben afgelegd, zou spreker willen onderstrepen, dat het van hot grootste belang is, de benoemingen naar eer en geweten zodanig te verrichten, dot de besten worden aangewezen. Ook spreker vindt het niet juist, dat iemand, die op 15 september a.s. in gemeente dienst tre dt, hier vandaag nog zijn stem zal uitbrengen. Daartegen is juridisch niets in te brengen, maar uit politiek oogpunt is het niet juist. Voor het overige wil spreker zich aansluiten bij de woorden van de heer Rampaart. De heer RADEMKERS stelt voorop, dat hij niet zal spreken namens de Katholieke Unie, maar zijn persoonlijke mening zal uiten. Hij wil zuiver staan tegenover de bijna zevenhonderd kiezers, die hem hun stem hebben geschonken. Ook spreker wil or zijn spijt over uitdrukken, dat de op basis van de verkiezingsuitslag meest prakti sche verdeling van de wethouderszetels, nl. volgens een tvu.j-tw ~- verhouding, niet werd geaccepteerd, maar dat men de drie-een-verhou ding wenste. Om zuiver te staan tegenover zijn kiezers wil spreker nu vooral de grootste partij, maar ook de fractie van de p.v.c.A. en de fractie Broos, die de nu komende benoemingen mogelijk maken, waarschuwen. Als dè P.v.d.A» elders een zesde behaalt, meent zij wel r jcht te hebben op een vertegenwoordiger. Hij wil thans niet dieper op de zaal: ingaan en ook niet zeggen, wie er dë schuld van is, dut de Katholiek' Unie in de oppositie is gedreven, maar na de be noemingen zal hij zijn standpunt graag nader formuleren. De heer DE JOUG h' ef t ook met grote belangstelling en instemmin de openingsrede van de voorzitter aanhoord. Van de ernst der komende beslissing zijp. ook de vertegenwoordigers van lijst 1 overtuigd. Hoe wel de gang in een bepaalde richting zwaar was is toch van lijst 1 het initiatief uitgegaan tot overleg over een zo goed mogelijke ver deling van de wethouderszetels. Het he ft spreker c.s. bijzonder ge speten, dat uit de resultaten van dat overleg bleek, dat er geen basis voor overeenstemming te vinden was. Spreker gelooft, dat hot zeer juist was, dat er een overleg op brede basis werd georganiseerd, zodat alle groepen daarin werden betrokken. Dat er geen resultaat werd bereikt, moet naar sprekers mening worden geweten aan de be paald starre houding van de vertegenwoordigers van lijst 3- Hij heeft zelfs gemerkt, dat die vertegenwoordigers niet eens bevoegd w ren te onderhandelen. De he r Rampaart heeft gesproken over het dichthouden van de deur. Gisterenavond werd aan de representanten van lijst 1 nog het verzoek gedaan, een verklaring van de vertegenwoordigers van lijst 3 te aanhoren. Dat gebeurde om vijf voor twaalf. De indruk' bestond, dat,hot om een mededeling ging en de heer Theunisse zei, dat hij op dat ogenblik geen kans zag om aan het verzoek te voldoen. Enkele ogenblikken tevoren had lijst 1 bij gebrek aan overeenstemming al een beslissing genomen. later is er toch nog contact geweest met een vertegenwoordiger van lijst 1, maar de door de heer Rampaart gedane mededeling, ^dat alsnog een 2 - 1 - 1-verdeling kon worden geaccepteerd, is toen niet gedaan. Lijst 1 streefde neer samenwer king in het belang van de gemeente, m^ar er moest een bepaald stand punt worden bepaald en dat gebeurde voor gisterenavond het verzoek van lijst drie kwam. -De- „A. I -o

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 99