s?r ïïrjsvs sr haM HlrlIlSL*Zsfë? '^^SS^JSS^fsSS:. elLTt^ïTS SeS^^ef S| HS ÏÏSlgSE£ tee- -2- "Dames en Heren, wet deze meer^dan^een^eeu^Qude^ Sar ^S0lesd, welke de gemeente cloel beantwoordende werkbasis vonr'oit ^0vU s'te^en<?l san sij'*1 voor de rsaeeleaon; i£ta2ietaïï*ï£ AT ™OT-hrlJft hoefteU net volgende te zeggen. anvaarden, i0 het mi 3 een be~ De r ere ent za -r c; f p a —va 1 a w-; - plechtigheid waarmee ri i 1?'^aaroP en'de ernst en de mij duideliik «Sn™*3 5 eedsaflegging hebt verricht, heeft dat het u ernst ÏI rot voorneLn nf?» v°Z? f??mule voor U is, nomen vïVeKiS feden dife^ï vagfae Plaats af afscheid Ge- d2r p0ld«^ raadslidmaatschap nilt BJfr^uSn"vSKi5S!?to4en s3S ik dóe^dat metVbi5zonder^genoegên. Gij Jte üuze r_t,iu niet alleen nun-.ri pk- - in •m r v -0 van het aantal raadsleden de r-hon-^ °PJicht bewijst de uitbreiding voldoening óaleverschaffen"*6i^bpn^ 'inE VaQ Uw functie Tfeelf veel raadsleden slechls door Ilï Meaa? «™n,«v»tui^ dat gij als en hart zo goed moseliil' ?n J tezield sijt Uw gaven van geest sendaal en flispen.® dienst te stellen van do gemeente Roo- plaatsen°weer hierëïbben iSenomJ^lr? ife eeeï har?e11^. nu zij hun %trX bestuurstijdvak de gemeente zijn va?ÏÏn Muweïi?ksd?ebpeileneteSke^!n U" hUldl"e acenda een de lillj gezworen, dat gij trouw zult zijn aan de grondwet en sendaal in Manen belangen van de gemeente Roo- DV- t-ÖV TM vermogen zult voorstaan en bevorderen. vnnv. ^Ji rl r gebruik van "al uw vermogen» si in inderdaad voor een goede vervulling van Uw taak onmisbaar In on- V^n iï het raadslidmaatschap is vooral het raadslidmaatschap in een se meente als Roosendaal, die gekenmerkt wordt door groeikracht en dynamiek, een zware,en verantwoordelijke functie £wo£d?n Re L ruggekeerde leden weten en ae nieuwe led«n zullen spoedig'e?varen dat binnen deze muren zaken aan de orde komen, die van geweldige soms tot inde verre toekomst reikende betekenis Wjn voglSl-en- denk slechts aan Uw taak ten aanzien van do gemeentefinanciën stad Lraalt £n,ddle t?t ïn lenSte Van jaren de lay-out van onze •nStó Wi c-e woninghouwZaken ook, die diep ingrijpen in ir_0 fen' weet allc"a> hoezeer de grondpolitiek het in onze gemeente nodig maakt, gronden in eigendom van de gemeente te aoen overgaan, waaraan iemand in reeksen van vele jareS SnS «eScht is geraakt. Daarom overdrijf ik waarlijk niet, als ik zegt lat eïf -net- -3- het raadslidmaatschap alleen zult kunnen vervullen indien U zich daaraan ten volle geeft. Ik weet, dat ik daarop ten aanzien van ie de- van U eng re tenen. Punt 2 van Uw agenda - de wethouders benoemingen dat dade lijk aan de orcte zal komen, is al evenzeer van buitengewoon belang. "De raad ontleent niet in de laatste plaats zijn betekenis aan "iet zijn van kiescollege der wethouderswelke bestuurders juist door hun voorbereidende taak zulk een invloed hebben op de gang van zaken zegt Mr.Br.Clauc.ius Prinsen in zijn proefschrift "'De Burgemeester". De gemeentewet legt het dagelijks bestuur en de voorberei ding van datgene, vv rover de raad heeft te besluiten, in handen van een kleine groen, die bijna in haar geheel door en uit de raad wordt gekozen. Bij die keuze is een grote mate van wijsheid vereist, omdat liet noodzakelijk is, diegenen aan te wijzen, waarvan men weet, dat zij de besten zijn, aan wie deze verantwoordelijke opdracht kan wórden gegeven. Gij allen weet het het dagelijks bestuur is in belangrijke mate de adviseur van de raad. Het kan die taak alleen goed vervullen, als het de Vele en gecompliceerde problemen, wa r- mee een gemeente in onze tijd te maken krijgtin de breedte en de diepte weet te over- en te doorschouwen en bovendien midden in het maatschappelijke leven staat, dat juist in Roosendaal zo bruisend en veelomvattend is. Gij gaat zo dadelijk, dames en heren, stemmingen verrichten, die hun invloed gedurende de gehele bestuursperiode zullen doen gevoelen. Ik wens U toe, dat Gij daarbij geleid zult worden door een grote wijsheid en een diep inzicht, In de nu voorbije periode w rkte de raad goed. De gemeente is thans onderworpen aan ee\ - vaak wel zeer belemmerende - super visie van bovenaf. Toch wist de afgetreden raad voel te bereiken. Voor een belangrijk deel kon hij dat dank zij de in het algemeen goede verhouding tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders. Belangrijk was echter ook, dat de raad het juiste be grip had voor d door onze tijd geëiste vlotheid van w rkmethoden. Ik wens U en de gemeente Roosendaal en Rispen toe, dat ook aan Uw college dat inzicht gegeven moge worden. Vooral echter hoop ik, dat Hij, van wie alle gezag uitgaat, U zal leider bij het verrichte van Uw gezagstaak. Dan zal ook in deze nieuwe bestuursperiode een overvloed aan zegenrijke besluiten genomen kunnen worden, tot welzijn van de gemeente Roosendaal en Rispen. Moge de leiding, die ik zoeven bedoelde, U vooral geschonken worden bij Uw besluiten naar aanleiding van punt 2 van Uw huidige agenda, dat ik thans a 11 de orde stel". 2. BENOEMING VAM DE 'WETHOUDERS. De heer RA1IPAART wil als lijstaanvoerder van de Katholieke Unie, in overleg met en op verzoek van de Katholieke Unie het vol- ge nd e op me r k e n Öo 28 mei jongstleden heeft het Roosendaalse kiezersvolk na een vaak heftige verkiezingsstrijd uitspraak gedaan. Bij clie uit spraak kreeg onder andere de Katholieke Unie 6227 stemmen toegewe zen, waardoor ze in de raad door 9 man Vertegenwoordigd kon worden. Vandaag beleven we de eind fa ze van die verkiezingsstrijd. Een dage- -li jks- c!dl1 Ci0 W6 b tPP fipq y-i i V-q r> Ml nr- -• - -i c u b. XI

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 98