-20- 111":.. loot blijV:-- te worden A. obligaties, nunr-.-rd 29 en 17, ad f 500,-; en obligaties, genummerd 256, 182, 231, 332 ,-n 104, "0 f 100,- van. de lenir/; 1933 d f 750 0,-j en B. obli •••atie." f-renurmrd 186, 152, 310, 72, 204, 63 184, 104 en 25, va V lening 1937 acl f 325.000,-. Hierna, om 6.20 uur, sluit de VOORZITTER de vergadering. De bovensta nde notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door do R d.D van de gemeente ROOSERDAAL EI' IISEBI in zijn openbare ver- "derf.. vo 25 september 1958, met verandering van één naam op blad zijde 4p SECRET-RIS DE VOORZITTER, I 0 T U L E I VAN DE VBRGADERIRGEI VaI DE GEMEEITEIL-BJ) Vnïï ROOSEÏÏDAAI EI HSPBI in 1958. Se vergadering. Vergadering op DIISDAG-, 2 SEPTEMBER 1958, bijeenroepmgsuur 2.4. uur nm 0IDERWEREEI TER BEHMDELIRG 1. Beëdiging van de leden. 2. Benoeming van de wethouders. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot beschikbaarstelling van een aanvullend crediet voor de aanleg van verwarmingsinstal latie in een kleuterschool in "Vrouwenhof" (prae-advies no. 1). 4. Als voren tot onderhandse aanbest ding van de aanleg van riolering in het plan "Heirweg" (prae-advies no. 2) 5. Als voren tot het aangaan van vaste geldleningen met de 17. V. Bank voor led. Gemeenten (prae-advies no. 3). 6. Als voren tot het verlenen van subsidie in verband met het 40-jarig jubileum van Rooms Toneel (prae-advies no. 4). 7. Alsvoren tot het aangaan van een benzine-leveringscontract met de I.P.C. (prae-advies no. 5). VOORZITTER de heer A. I.p. EREIJTERSburgemeester AAIWEZIG MET DE VOORZITTER de heren E,H«Doorman, J.H.Vos, M.G. Hen driks, L.H. van Beek, S.Schaafsma, J.J.A.Loos, A.J.P. van Gorp en A.A. Goossens, mevrouw A. A.Els Inga-Dooy, de heren I.Theunisse en M.Koppe ol, mevrouw M.C, van Over loop-Bodöaert en de heren J.P. van Over veldj.A.Bruijns, A.A.J.M. Rademakers, P J.C .RampaartW.Mo •- rings, W.J.A.BraatL.J.B.1. de Jong, A.G»Il«7os, E.O.C. Broos u.J.L.m. de Jonge, A.H.Simons, G.P. van Ia ;sau en M.Machielse. SECRETARIS de heer H.J. Verstegen, gemeentesecretaris. De VOORZITTER opent om 3 uur de vergadering met gebed. Hij heet ce raadsleden van harre welkom in ueze eerste ve. gadering in de nieuwe bestuursperiode en stelt aan de orde punt 1. BEËDIG BIG VAI DE IEDER. Ra de in artikel 45 van de gemeentewet opgenomen formulés te hebben voorgelezen vraagt de VOORZITTER, of er ra.dsleden zijn, die in plaats van de eden verklaringen en beloften willen afleggen. Dit blijkt niet het geval te zijn. Achtereenvolgens leggen iema al de raadsleden In namen van de Voorzitter de zuiveringseed, respectievelijk de ambtseed af comorm artikel 45 van de gemeentewet. Daarna zegt de VOORZITTER het volgende -"Dames - f

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 97