-18- Het spijt mij, mijnheer van Bentham, dat ik IJ nvt meer achter de groene tafel zal zien. ik heb altijd graag naar Uw opaerkin- gen geluisterd. Ze gaven blijk van een scherp, zakelijk inzicht en van een warme liefde voor de gemeente Roosendaal en Rispen, Mis schien raag ik daaraan toevoegen in het bijzonder voor de Ka de ïk dank U voor wat u als raadslid en ook als lid van de commissie voor de bedrijven voor Roosen'aal on Rispen hebt willen doen. Ook mijnheer Martensben ik erkentelijk voor Uw vele goede zorgen. H hebt bewezen, dat u Roosendaal en Rispen een bijzonder goed hart toedraagt en met name de culturele belangen van onze gemeente waren bij U - in Uw hoedanigheid van raadslid en in die van lid van de commissie voor culturele zaken - altijd vol komen veilig. Ru U ons verlaat, ma-" ik U, in grote erkentelijk heid, wc-1 hot Hort te toewensen. Van de heer Poters, die door en ernstig ongeval werd getrof fen on daardoor zijn benoeming niet heeft kunnen aanvaardenmoet ik afscheid nemen buiten zijn tegenwoordige id. Ik denk met grote waardering aan net vele werk, dat hij heeft willen verzetten om de grootste ges. 1 van onze tijd de woningnood - te helper be strijden. Ook in de commissie voor sociale zaken was hij ue jeiste man op de juiste plaats. Mijnheer Scheepers, ik zal ook U maan missen. Met hoeveel ijver hebt U hier steeds de belangen bepleit va- de landbouwers, vooral als hot dc buitenwegen betrof U hebt wel met bijzonder voel zorg daarvoor op do bres gestaan en ik denk nu ook nog aan Uw toege wijde taakvervulling als lid van de commissie voor de bedrijven. Voor alles wat U hebt willen doen zeer hartelijk dank En tot slot, mijnheer de Witte, wil ik U nog zeggen, dat ik altijd zo gr ag naar Uw met Zeeuwse tongval gekleurde opmerkingen neb geluisterd. Ze betroffen velerlei, zaken, maar toch wol heel. dik wijls cle verzorging van de buitenwijken; door wegaanleg en voor ziening van water, gas en licht. Ook in Uw functie van lid van de vlees keur ings commissie hebt u zich voor Roosendaal talrijke ver diensten verworven. Voor dit alles mijn beste dank Al degenen, die ik niet noen .0, zullen hier on 2 september, als de nieuwe zittingsperiode begint, opnieuw hun plaatsen innemen, In het voorbij:1 tijdvak bewees de raad, de sfeer van de tijd aan te voelen en#be-grip te hebben voor de noodzaak, efficiënt en vlot te werken, details voorbij te zien en de hoofdlijnen in het oog te houden* Zo kon hij, ondanks teleurstellingen, v 1 voor Roo sendaal doen. Moge dit ook in de komende bestuursperiode zo zijn". De heer SCHEEPERS wil bur .-n.e--.ster en wethouders e: zijn collega's hartelijk dankzeggen voor de prettige samenwerking, die hij steeds heeft ondervonden. Hij hoopt, dat de raad en het dage lijkse bestuur de kracht en de wijsheid mogen bezitten on van Roosendaal ecu? grote stad te maken. Hij hoopt met name ook, dat cle leden uit de agrarische sok - tor bijzondere aandacht zullen schenken aan de buitenweg.-n. Spreker had al voor de oorlog zitting in de raad. Hij heeft er ve. 1 ple izierige vergadering.-: v: nee gemaaktHij heeft al zijn be zittingen aan de gemeenschap moeten Opofferen, maar hij hoeft dat graag gedaan, omdat het algemeen belang het eiste. -Ook- 19- Ook de ambtenaren is hij erkentelijk voor ch dervonden medewerking. Zij vurigste wens is, dat Roosendaal een grote plaats zal worden, waarop ieder trots zal zijn (applaus). De hoer DE WEK® wil- zien volledig bij de woorden van de heer Scheepers aansluiten,. Ook hij is burgemeester en wethouders, zijn collega's on de ambtenaren zeer dankbaar voor öo prettige sa- ne" werking:. De heer MkREERS spreekt zich in dezelfde geestuit. Br waren wel eens meningsverschillen, maar ze werden altijd op goeae wiïzo opeelost in het belang van de gemeente. Hij heeft d® laatste tijd vele malen de in aanbouw zijnde woningen gezien. Hij Wil vaststellendat burgemeester en wethouders de laatste vijf, tie 1 jaar zeer veel voor Roosendaal hebben gepresteerd. Misschien had er nóg meer gebouwd kunnen worden, maar wat er Verricht is is een hartelijk proficiat waard. Hij hoopt, dat het nieuwe college zo zal voortgaan tot heil van de gemeente Roosendaal on Rispen# De VOORZITTER zegt dhr.Hartens hartelijk dank voor zijn waarderende woorden. Br zou zeker meer geboüwd zijn, als het gemeentebestuur niet zozeer van hogere instanties afhankelijk was. Ook de heer VAR' BERTHEM is de voorzitter erkentelijk voor zijn sympathieke afscheidstoespraak. Hij dankt al zijn collega's en oök het ooilege van burgemeester en wethouders voor de samen werking en hoopt, dat de raad en burgemeester en wethouders de gemeente groot zullen maken. De .VOORZITTER veronderstelt', dat hijzelf de 'scheidende leden wel niet meer in deze zaal za mogen begroeten, m ar hij spreekt de hoop uit, dat zijn opvolger dat zal mogen doen en zal mogen profiteren van hun wijsheid en ervaring. Hierna, on 5.30 uur, worden de deuren gesloten omcu m de VOOR: IfTER bet nodig keurt. rsdat zij om 6,15 uur zijn heropend, besluit de HaAD zonder hoofdelijke stemming tot onderhandse aanbesteding van het bestra tings- en betese Uiigs werk in het uitbreidingsplan "Centrum-West bii de aannemer-stratenmaker M, van Su dert, wonende R ie uwe Kerk straat no. 36 te Etten voor een prijs van f 0,85 per m2 voor het aanbrengen van de klinker- su klinkerkeibestratmgen en f 0,75 per m2 voor het a. brengen van de te gelbes tratin, en, waarvc, u totale aanneemsom wordt geraamd op f 40 40C Vervolmens stelt de OORZITTER nog aan de orde punt 12. AISVORER IRZAKE UIïLOTlRC- VAR SCHUDDMIEVER (PRAE-ADVIES HO. 1295) De raadsleden DE JORG en MACHIEISE assisteren bij deze uitloting. -Uit.me loot-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 96