-16- Tenslotte zegt spreker, clat ar een nieuwe gasleiding is gelegd in de Nispensestraattot aan de Rondweg. Daardoor zijn particuliere tuinen praktisch doodgegaan. Kunnen de belangheb benden uit de gemeentelijke tuinen geen nieuwe ligusterhagen krijgen De VOORZITTER antwoordt, dat hij dan ook aanspraak op een dergelijke vergoeding heeft. Hij heeft ook schade aan zijn tuin geleden door oen lek in de gasleiding. Als hij geen burge meester was geweest, had hij zeker schadevergoeding gevraagd. De zaak zal echter onderzocht worden. Wat rot pad aan de Groe - straat betreft, dat ligt er allang. Nadat deze mensen het ve •rti'g ja r lang gratis hebben gebruikt, is hun nee ge de ld, dat ze het kunnen blijven gebruiken voor f 9,25 per jaar. Die vergoeding is op precies dezelfde wijze berekend als in soortgelijke gevallen. Een van de belanghebbenden is nu echter komen zeggen, dat het pad half van hem is. Dit wordt nu onderz cht. Als het w: r zou zijn, zou het gemeentebestuur inderdaad geen recht hebben. De overige, door de heer Rampaart gestelde vragen zullen onderzocht worden. Dc heer Ri\MPA.i.RT zegt, dat er achter de huizen in de laan van België een sloot loont. Deze behoeft al een maar dichtgegooid te worden. Dit is van belang, want nu heeft men last van ratten. De.heer DE WITTE deelt mede, dat bewoners van de Kortendijk gevraagd hebben om plaatsing van een tweetal lantaarns tussen de boerderijen van van Tiggelen en Vos. De VOORZITTER zegt onderzoek toe De he.-r DE WITTE wil voorts de 'heer Theunisse, wethoud er, nog vragen, alle mogelijke moeite te doen om te zorgen, dat er waterleiding zal komen op het Hoekje". Voorts zal spreker het op prijs stellen, dat hij de notul n van de raadsvergaderingen tot nieuwjaar nog zal mogen ontvan en. De VOORZITTER antwoordt, dat het gemeentebestuur graag wil overwegen, aan al e scheidende raadsleden de notulen nog te zenden en dit niet alieer, tot nieuwjaar, maar blijvend. MEVROUW EIS INGA-DO OY ze 'tdat het'voor de in de Groenstraat wonende arbeiders wel zwaar zou zijn, 1 9,25 voor dat pad te beta len nadat ze het veertig jaar lang gratis hebben gebruikt. Er lopen veel particulieren ook overheen. Die hebben er niets te maken. Bo vendien zal "en, als het pad wordt afgesloten, voor het lediger van de beerput door het huis heen moeten. De VOORZITTER zegt toe, dat dc zaak nader onderzocht zal worden. De heer J.VOS merkt op, dat C.Uijtdehaag gaat bouwen naast van Hees te Nispen. Hij moet nu aan de provinciale waterstaat f 125, betalen voor een uitweg naar de straat, maar dat geld zou hij in zijn zak kunnen houden, als er een trottoir gelegd zou worden. De VOORZITTER zegt onderzoek en voorlegging van de zaak aan de provinciale waterstaat toe. -Voorts- 1 -17- Voorts vr gt de heer J VOS, of x bosjes ten noordwesten van het uitbreidingsplan Nispen kunnen worden ingericht als wan delpark voor bejaarden. Ze zijn eigene om van Oudenhuysen en ...ze is wel bereid tot verkoop aan de emeente. De VOORZITTER zegt onderzoek toe. De he r ''ENDRIKS vraagt, hoe het staat met de onderhands-^ lingen met de spoorwegen betreffende de watervoorziening van Turt- hoofd De VOORZITTER zegt onderhoek toe. De heer MDERINGS wil, in aansluiting aan de opmerkingen, welke de heer van Benthem heeft gemaakt betreffende enige verko ?rs- punten, het gemeentebestuur in overweging geven, bij de kruis in-en van de Rondweg met de Voorstraat en met de Heerma-van-Vossstraat de tuinen en aanplantingen lager te laten snoeien. Als men met de auto uit de Voorstraat komt, moet men iedere fietser voorrang geven. De VOORZITTER antwoordt, dat dit laatste niet juist is. Het desbetreffende bord staat tussen het fietspad en de parallelweg. De heer MOERIMGS 'dringt toch aan op het snoeien van de beplantingen; de situatie is gevaarlijk. De VOORZITTER zegt onderzoek toe. De heer MDERINGS had over de uitweg van dc Groenstraat het zelfde willen vragen als enige van zijn col ega's. Mogen ze het pad na zo langdurig gratis gebruik niet gratis blijven gebruinen De VOORZIT'. ER antwoordt, dat dit recht niet door verjaring kan ontst 'an. De heer MDERINGS heeft vorige week zaterdag oen envelop met stukken ontvangen betreffende een za k,/die_ in de commissie voor openbare werken aan de orde zou komen nog voor het raadsver; aae„ zou zijn. Hij heeft de stukken nog n-.ar de heer Rampaaru gebracht, maar later ging de vergadering niet door. Hij hoopt, dat c.e icaen niet meer onder druk gezet zullen worden, als dab niet noai_. is. De VOORZITTER zegt toe, dat er rekening mee gehouden zal worden-. De heer RAMPAART merkt op, dat hij tevoren nooit stukken ontvangt voor de commissie voor culturele zaken, wel voor de com missies voor openbare werken en voor sociale 2 .k e. Ook hieromtrent zegt de VOORZITTER onderzoek toe. Spreker wil thans nog afscheid nemen van de scheidende raadsleden. Hij zegt het volgende "Thans rest mij nog, dames en neren, de niet zeer .-angenane maar door de omstandigheden voorgeschreven taak, in deze laatste ver nadering in de nu eindigende zittingsperiode van Uw college ai- scheid te nemen van een vijftal leden, die in het komende bes uu rs tijdvak van de raad niet zullen terugkeren; de heren van Benthem, Martens, Peters, Scheepers en de Witte. -He t-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 95