-14- De "VOORZITTER brengt het voorstel ven de heer Moerings in steraring. Het wordt met 11 tegen 7 stemmen verworpen, Tegen het voorstel hebben achtereenvolgens gestemd de leden de Jong, A.Vos, van Beek, van Ovërloop-BoddaertScheepers, Theunisse, van Benthem, MartensJ.Vos, Broos en Goossens Voor het voorstel hebben achtereenvolgens gestemd de leden Boorman, Els inga-LooyHendriks, Moerings, Rampaart, Machiolse en de Witte Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het voorstel van burgemeester en wethouders aangenomen. 31, _3 2j 3 2a. EB 32b (VOOR OIDCURIJYINGEL ZIE BE ^GUNDA Zonder bera dslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen, mat dien verstande, dat, naar aanleiding van een door de VOORZITTER mondeling gedaan aan- vullingsvoorstelde raad accoord gaat met een rente van 4 3/4 t.a.v. de in prae-advies nr1316 vermelde geldlening (zie de b .-sluiten nrs IV/7606 tot en met IV/7609) 33- RONDVRAAG- De VOORZITTER gaat ee^st over tot de volgende beantwoor ding van vragen, gesteld in vroegere r dsvernaderingen VRAAG VIJST DE IKFR MAGHIEISE BETREFFENDE UITBREIDING VAR DE STRAAT VERLICHTING IN Dl BOUEBVARD ARTVERPlA ANTWOORD VAR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS De directeur van de bedrijven heeft ons desgevraagd meegedeeld, dat deze verlichting verbeterd is door bijplaatsing van een gaslan taarn. Dit kon geschieden uit de onderhoudspost, zodat hiervoor geen erediet nodig was. VRAAG VAN DE HEER VAN BENTHEM BETREEESNDE HET PLiATSEN VAN EEN BORD IN DE HEERMA-VAN-VOSSSTRAAT I.V.M. HET RIJWIELPAD LANGS DE RONDWEG. ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Wij hebben aan de hand van een ontvangen politierapport deze za,.k bestudeerd. Een verkeersbord, dat de nadering van een rijwielpad aanduidt, kent het Wegenverkeersreglement niet. Het is natuurlijk mogelijk, het verlengde van het rijwielpad op het wegdek van de Heer ma-van-Vos ss tra at aan te geven met witte strepen of dergelijke, maar wij zijn van mening, dat dit de situatie gevaarlijker zou maken dan ze nu is. De wielrijders zouden dan de indruk kunnen krijgen, dat ze voorrang hebben boven het verkeer, dat uit de Heerma-van- Vossstraat komt en de Rondweg opdraait en dit is niet het geval. Omdat bovendien het uitzicht ter plaatse goed is, hebben wij ge meend, in deze geen maatregelen te moeten nemen. Bovendien zou hetzelfde dan moeten gebeuren bij de Voorstraat, waar het uitzicht s le eht is VRAAG VAN DE HEER DE JONG BETREURENDE HET WEGDEK VAN DE RAADHUIS STRAAT. ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS -15- De raad heeft voor een reconstructie van dit wegdek een erediet beschikbaargesteldDit verkreeg echter in verband met de beste dingsbeperking niet de nodige goedkeuring van gedeputeerde staten. Wij hebben daarom de uitvoering van het reconstructieplan voorlo pig moeten opschorten, zodat het wegdek de eerste tijd alleen in normaal onderhoud zal blijven. VRaAG VAN DE HEER DE WITTE BETREEE'ENDE EEN SLOOT ACHTER DE MIDDEN STRAAT IDEM VAN DE HEER HENDRIKS BETREFFENDE EEN SLOOT ACHTER DE EMMASTEAAT EN VAN DE HEER HENDRIKS B TREFFENDE EEN SLOOT AAN DE NOORDZIJDE VAN DE "VERFRAAIING. ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUD: RS Er bestaat thans een plan tot geleidelijke sanering van al de open sloten in de bebouwde kom. Het is de bedoeling, dat dit aldus zal worden verwezenlijkt, dat de eigenaren oo grond van de bouwverorde ning zullen worden verplicht, ofwel hun panden rechtstreeks aan het gemeenteriool aan te sluiten (dit kost f 400,- a f 500,- per huis), ofwel, door riolering van de sloten, een gecombineerde aansluiting op het gemeenteriool tot stand te brengen (c'an wordt dus de sloot gerioleerd en komt er een aansluiting ai n het gemeenteriool). In het kader van dat plan zullen ook de vorenbedoelde, door de vragen stellers genoemde sloten worden bezien en - indien enigszins moge lijk - verdwijnen. VRAuG VAN DE HEER VAN BENTHEM BETREFFENDE DE PD, ATS ING VAN EEN VER KEERSTEKEN Dl DE HU IS D ONKS E S TRAA T NABIJ HET VIADUCT. ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Uit een politierapport is ons gebleken, dat et verkeer, dat in noordelijke richting het viaduct in de Hulsdonksestraat nadert, zeker op 100 m afstand het bedoelde kruispunt zeer duidelijk kan zien; aan de afrondingen van de trottoirs en aan de ter plaatse staande wegwijzer. Bovendien staan er op de Rondweg borden, waardoor op de onderdoor gang wordt gevvezen; het van de Rondweg afkomende verkeer kan dus weten, dat er verkeer onder het viaduct door kan komen. Omdat bo vendien het verkeer ter plaatse niet zeer druk is, zijn wij net de commissaris van politie van oordeel, dat hier geen verdere maatre gelen nodig zijn. Hij motiveert zijn standpunt door te zeggen, dat teveel verkeersborden verwarring stichten. Spreker heeft zelf die ervaring ook; hij durft niet door een naburige stad te rijden, om dat hij zich dan vast rijdt. Hierna biedt de VOORZITTER gelegenheid tot het stellen van nieuwe vragen. De heer RAMPAaRT ze t, dat bewoners van de Groenstraat -en gemeenschappelijke uitweg hebben m ar de Spoorstraat. Zn hebben daarvoor nu een aanslag ad f 10,- gekregen. Is betaling daarvan inderdaad nodig Voorts zegt spreker, dat het plein achter de H.Hartschool een ware woestenij is. Hij bedoelt het terrein, waar de kermis ge houden pleegt te worden. Kan dat ingezaaid worden of iets derge- li j ks -Tenslotte-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 94