-12- De lieertRilI5P-u"JRT is in principe ooi; niet tegen het voor ste 1. De kwestie van de ruimte zal echter ook "en rol spelen. Spreker is daaron ook voor uitstel van de behandeling tot het vol gende seizoen. Het nieuwe plan kan dan bezien worden. Misschien zijn er veranderingen nodig. De VOORZITTER stelt tegenover hetgeen verscheidene sprekers hebben gezegd zijn mening, dat het zwemseizoen nog moet beginnen. Er is nog bijna geen zomerweer geweest en het seizoen duurt nog viji weken. Daarom hebben burgemeester en wethouders de zaak nog in deze vergadering gebracht. De heer Moerinrs heeft er zijn ver bazing over uitgesprokendat hierover op het zwembad niet is r:e- sproken, maar spreker heeft het wel degelijk ter sprake gebracht. Het gemeentebestuur is daar met do commissie bijeengekomen om te spreken over de afgraving van de landtong, dit naar aanleiding van de brief van Koopmanschap, die nu in handen van. de commissie is. Daarin wordt over gesepareerd zwemmen niet gerept. Spreker heeft gezegd als de hele landtong wordt afgegraven, is het gesepareerde zwemmen feitelijk illusoir. Daarom is gezegd laten we de beslis sing over de landtong aanhouden tot er een besluit genomen zal zijn over het gesepareerde zwemmen. Spreker heeft trouwens wel degelijk reacties gehoord waaruit bli-jkt, dat er behoefte bestaat aan gesepareerd zwemmen. Hij is er daarom voor, een proef te nemen. Zou daarbij blijken, dat het op topdagen in het gemengde bad te druk is, dan kunnen burgemeester en wethouders hun besluit nog verande ren. Er zou bijvoorbeeld voorlopi bepaald kunnen worden, dat er op zondagen en on woensdag- en zaterdagmiddaget in het hele bad gemengd gezwommen zal worden. Hij zou willen, dat de voorstanders van gesepareerd zwemmen niet verplicht worden, gemengd te zwemmen. Spreker wil graag meedelen, dat hij nooit enig gevolg van het gemengde zwemmen heeft gezien, dat "het daglicht niet kon verdragen, maar anderzijds is hij toch ervoor, degenen, die gesepareerd willen zwemmen, daartoe gelegenheid te geven. Als de raad het voorstel aanneemt, zullen burgemeester en wethouders morgen de uren bepalen. De heer MOERINGS zegt, dat inderdaad burgemeester en'wethou ders en de commissie bijeenkwamen ter bespreking van het plan. Tij dens die bespreking is, in verband met de afgraving, het voorstel van de grote fractie vermeld. De commissie heeft burgemeester en- wethouders toen wel degelijk gesuggereerd, een prae-advies uit te brengen, waarin aanhouding zou worden voorgesteld. De kwestie van de afgraving is door de badmeester geopperd; hij zei dan kan er niet gesepareerd gezwommen worden. Spreker heeft erop geattendeerd, dat daarin een contradictie zat. Enerzijds heeft de commissie al opgemerkt, dat het kikkerbad te klein is; zij heeft daarom in haar laatstgehouden vergadering besloten, burgemeester en wethouders voor te stellen, het kikkerbad te ver roten, het halfdiep te vergroten en het diep te verkleinen. Overigens is spreker niet principieel tegen gesepareerd zwemmen. Het zou kunnen zijn, dat in de toe komst de noodzaak daarvan blijkt. In dat geval zou hij echter alleen op voormiddagen wisselend daarvoor gelegenheid willen geven, 's-Middags blijve het bad dan geheel voor gemengd zwemmen open. Hij adviseert echter te wachten on het rapport van de commissie. Door verwezenlijking van de daarin vervatte voorstellen zal het gemakkelijker zijn, een bepaald gedeelte voor gesepareerd zwemmen aanhet bad te onttrekken. Het moet wel heel goed gaan, wil men nog -vijf- -13- vijf weken kunnen zwemmen. In september zijn er praktisch geen zwemmers meer Haar sprekers oordeel kan de zaak heel rustig aangehouden worden. De heer MACHIEISE vreest, dat, als nu gesepareerd zwemmen wordt ingevoerd, aan de ene kant een grote drukte zal outs i/tmt Men denke maar aan de door Koopmanschap overgelegde foto's. De tijd lijkt hem nu wel erg ongeschikt voor een proefneming. De "VOORZITTER stelt daartegenover, dat burgemeester en wethouders nog op hun besluit kunnen terugkomen als Koopmanschap zou opbellen. Spreker brengt thans de vraag, of de raad de zaak al dan niet wil'aanhouden, in stemming. Met 10 tegen 8 stemmen wordt besloten, de zaak niet aan te houden. Tegen aanhouding hebben achtereenvolgens gestemd de leden van Overloop-Boddaert,"Scheepers Tneunisse, Martens, J.Vos, Broos, Goossens, de Jong, A. Yos en van Beek. Voor aanhouding hebben achtereenvolgens gestemd de leden Elsinga-LooyHendriks, Moe- ringsRampaart, van Benthem, Machielse, de Witte en Noorman. De VOORZITTER herinnert eraan, dat het voorstel van burge meester en wethouders is over ie gaan tot invoering van gesepa reerd zwemmen en de bepaling van de uren daarvoor aan burgemeester en wethouders over te laten. De heer RAMPAART zegt, dat gevaar bestaat voor overbevolking van een kant van het zwembad tijdens de uren, dat in de andere afdeling gesepareerd gezwommen wordt. Hij zou daarom willen.^voor stellen, elke morgen resepar rd te doen zwemmen, maar 's-middags nooit. Tot 1 uur «s-middags kan er wel gesepareerd gezwommen worden zonder dat er moeilijkheden zullen ontstaan. De heer VAN BENTHEM zou de zaak in handen van burgemeester en wethouders willen stellen om in overleg met Koopmanschap v»n regeling te treffen. De VOORZITTER zegt toe, dat in dat geval burgemeester en wethouders w. 1 een zodanige regeling zullen treffen, dot de ent- afdeling nooit overbevolkt zal zijn. Ook de heer HENDRIKS acht gesepareerd zwemmen op de voor middagen het beste. Daarmee zou dit jaar een proef genomen kun nen worden. De heer MOERINGS stelt de raad voor, te bepalen, dat in het vroegere herenbad op maandag- en vrijdagvoormiddagen van 10 tot 1 uur gezwommen zal kunnen worden door heren alleen, op andere voormiddagen op dezelfde uren door dames alleen en des middags en op zondagen altijd gemengd in het hele bad. De heer J.VOS vraagt, of het niet te ver gaat, dit helemaal zonder overleg met de badmeester te regelen. De heer MOERINGS antwoordt daarop, dat dit niet helemaal zonder overleg met de badmeester wordt voorgesteld. Verscheidene leden van de commissie hebben de zaak uitvoerig met hem bespro en. Koopmanschap weet wel, dat het s-middags niet kan.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 93