-10- Met 10 tegen 8 stemraen wordt "besloten, geen vergoeding te ver lene n. Tegen het toekennen van vergoeding hebben gestemd de leden van Benthem, Machielse, Broos, Goossens de Witte, Noorman, de- Jong, A. os, van Beek en Scheepers en ervoor de leden Martens J.Vos, van Overloop-BoddaertEls inga-LooyTheunisse, Hendriks, Moerings en Rampaart. 21_._ (VOOR OllSCERIJV NG ZIE AGENDA) - Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr1/7601, het besluit tot 97c wijziging van de begroting 1958 van de gemeente en het besluit tot 8e wijziging van de begroting 1958 van het wo- ni "gbe drijf) 22. AIS "VOREN TOT BESCB.TKBAARSTELLING TOF CREDIET YOOR DE BOOT VAD" EEN Ï-I.1G-..-ZIJB BIJ BET PAND MARCONISTRAAT NO. 1 (PRAE-ADVIES NO. 130 5 Op een door de heer MOERINGS gestelde vraag antwoordt de VOORZITTER, dat hiervoor een lening moet worden gevraagd. Krijgt de gemeente deze niet, dan kan het niet doorgaan. Het moet per geval worden gevraagd. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie de besluiten tot 98e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente, 9e wijziging van de begroting 1958 van 'het woningbedrijf en 27e wijziging van de begroting 1958 van ooenbare werken). 25 EN 24 (VOOR OMSOHRIJVI1 GEN 11/ De AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs. 1/7602 en 1/7603, het besluit tot 99e wijziging van do begroting 1958 van de gemeente en het besluit tot Se wijziging van de Be gro- ting 1958 van het grondbedrijf). 2CAIS VOREN TOT HET MAKEN VAN BSZVk.AR TEGEÏ DE AANSLAG IN DE WATERSCFAPSLASTEN 1957 VAN HET "HOOGHEEMRAADSCHAP DE BRABANTSE BA17DTJK?' ÉN TOT HET VOEREN VAN VERWEER IN RECHTEN TEGEN ESN EVENTUEEL T.Z.T. DOOR DIT HOOGHEEMRAADS CHAP BF TE STELLEN RECHTSVORDERING PRAE-ADVIES NO. I3O8). D~ heer BROOS vraagt, of de gemeente tot betaling verplicht kan worden. De VOORZITTER ntwoordt, dat dit wel geldt voor particulieren en ook voor de gemeente in haar privaatrechtelijke hoedanigheid. Het gaat nu echter over de ge meerite qua talisEn dat ze als zodanig aangeslagen zou kunnen worden, betwisten professor Polak en de minister van binnenlandse zaken. Hierna wordt het onderhavige voos stel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 26 TOT EN IET 29 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE aGENDA) -Zonder- -11- Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke sten ing worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs.1/7604 en 1/7605, alsook de besluiten tot 100e 10le, 102e en 103e wij ziging van de begroting 1958 van de gemeente, 28e en 29e wijziging van de begroting 1958 van openbare werken, le en 2e wijziging van de begroting van de dienst voor sociale zaken, 10e wijziging van de begroting 1958 van het gasbedrijf, 14e wijzi ing van de be."roting 195-8 van het waterleidingbedrijf en 20e wijziging van de begroting 1958 van het electriciteitsbedrijf 30. AISVOREN BETREFFENDE INVOERING GESEPAREERD ZEEBEEN IN HET VOOR MALIGE HERENBaD VAN "DE STOK" (PRAE-ADVZES NO. 1313). D- heer MOERINGS zegt, dat hij een dag of acht geleden werd opgebeld door iemand van het gemeentehuis, die hem verzocht, evenals de overige leden van de commissie ad hoe op een bepaalde middag naar de Stok te komen om daar samen net burgemeester en wethouders de situatie te bekijken. De commissie gaf daaraan in haar volle digheid gevolg. De onderhavige kwestie was in handen van burgemees ter en'wethouders ter fine van pra -advies en de commissie stelde .voor dat burgemeester en wethouders de zaak zouden aanhou den tot de nieuwe raad in functie zou zijn. Het verbaasde spreker daarom zeer, dat hij vierentwintig uur nadien een prae-advies kre.g, waarin burgemeester en wethouders zonder meer dit voorstel aan de raad deden. In korte tijd is de zienswijze van burgemeester en wethouders dus veranderd en daaromtrent zou spreker graag een toe lichting ontvangen. Vervolgens wil spreker vaststellen, dat hij niet direct oen tegenstander is van wisselende openstelling van de Stok, gedurende bepaalde uren, voor gesepareerd zwemmen. Hij acht het echter niet juist, dat dit voorstel aan de orde wordt gesteld, nu het zwemsei- soen praktisch achter de rug is en nu de raad in zijn huidige sa ;en- stelling voor het laatst bijeen is. Hij stelt daarom voor, dit prae- advies terug te nemen en het opnieuw in behandeling te doen komen in de nieuwe raad, nadat uit die raad een nieuwe commissie ad hoe zal zijn benoemd, welke dan haar visie over de zaak kan geven. MEVROUW VAN OVERIOOP-BODDAERT heeft zich destijds als moeder voor gemengd zwemmen uitgesproken. Zij meent echter anderzijds, dat er wel gelegenheid moet bestaan voor gesepareerd zwemmen. Daarom is zij voor het onderhavige voorstel. MEVROUW EIS INGA-LOOY is ook voor c it voorstel, maar zij smelt voor, de zaak aan te houden tot het volgende seizoen. De heer HACHIEÏSïï is het volledig eens net de heer Moerings. Hij wil nog opmerken, dat hem afgezien van twee of drie ingezonden stukken in de krant niets is gebleken van e n ruime behoefte aan gesepareerd zwemmen. Spreker kan zich wel indenken, dat sommige mensen dat willen, naar van een grote behoefte is hem niets geble ken. Hij is voor aanhouding van het voorstel en hij kan nog niet zijn stem geven aan wederinvoering van gesepareerd zwemmen. D heer MARTENS is wel voor gesepareerd zwemmen; hij denkt in dit opzicht bijvoorbeeld aan geestelijken, maar hij zou niet wil len, dat de mogelijkheid om gesepareerd te zwemmen op drukke uren zal ontstaan. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 92