MEVROUW VA1 OVERIDOP-BODDjJ]?iT merkt op, dat de mensen door de tweede oproep in de waan gebracht zijn, dat er geen opzeg, ing te vrezen was. Spreekster verklaart zich voor uitkeringen volgens de klasse-indeling; de maximale vergoeding zou dan f 25,- moeten bedragen. De heer MARIENS is ook daarvoor. De belanghebbenden zijn immers opgeroepen, nadat ze eerst een afwijzing hadden gekregen. Daardoor is z.i. een verplichting ontstaan, ook al is er misschien geen juridische basis, haar rato van de klassen zou hij ver 'Oedinge willen geven van'f 25,-, f 10,-, f 5,- en f 2,50. De gemeente komt er dan met+f 500,- uit. Hij zou overigens de zaak als ee uitzonde ring willen beschouwen. De heer RAMP ART zegt, dat burgemeester en wethouders de gemakkelijkste weg "nebbe. gekozen. Dat nad de re. ad overigens ook gedaan door burgemeester en wethouders te verzoeken, in deze moei lijke zaak te bemiddelen. Burgemeester en wethouders zullen ecuter wel willen toegeven, dat de mensen een moreel recht heb en, omdat er in ar- art tuintjes waren uitgegeven. Dat ze zelf al een indeling in klassen hebben gemaakt, bewijst n ar sprekers oordeel, dat ze van dat morele recht overtuigd zijn. Met de zienswijze van Mevrouw van Overloop is spreker het daarom eens; men geve een schadeloos stelling naar klassen, tot een maximum van f 25,- per geval. De heer VOS, wethouder, wil opmerken, dat hij de schade niet geschat heeft. Hij was niet aanwezig in de eerste vergadering, waar in deze zaak aan de orde kwam. IA zijn terugke r is hij ter plaatse gaan kijken. Hij zag toen een enorm verschil tussen hot ene tuintje en het andere. Op zijn verzoek heeft Hagenaars toen de schaden in klassen ingedeeld zonder bedragen te noemen. Hij heeft ook de tijds duur laten opnemen. Daaruit bleek, dat er bij waren, die deze tuin tjes al zeven jaar hadden. Ze betaalden per jaar f 2,50, dus ze zijn er wel heel lang op een goedkope wijze goed mee geweest. De heer MOERINGS is het in grote lijnen met veel sprekers e ns. Ook hij zou de zrak graag uit de wereld heb'-en. Feitelijk heb en de belanghebbenden geen recht, dus de gemeente geen plicht, maar spreker zou wil cn zeggen geef aan ieder een vergoeding ten bedrage van driemaal de .eges - dus f 7,50 - en verbind daaraan de restrictie, dat er geen volkstuinen me. r zullen worden uitgegeven voor gronden, die de eerstvolgende vijf jaar voor woningbouw in ge bruik genomen zullen worden. De VOORZITTER merkt op, dat dit'er inderdaad van zal moeten komen. Men bedenke overigens, dat f 25,- niet minder dan tien j ar leges is Do heer GOGSSSNS acht de zaak heel eenvoudig. De raad behoef er niets aan te doen. In het bewijs je staat duidelijk, dat het gebruik te allei tijde beëindigd kan worden. Als een voorstel tot toekenning van chadevergoeding zou worden aangenomen, zal spreker het voorstel doen, ook voor alle soortgelijke gevallen in het ver leden nog vergoeding toe te kennen. Men denke ook aan het Wit- C-ele Kruis te Dis en, dat een soortgelijke ervaring heeft gehad. De gemeente heeft geen enkele plicht, ook geen morele. Het contract is duidelijk. -•De- -7- De heer MACH IEISE zegt, dat tot nog toe niet is gebleken, dat de gemeente in deze enige verplichting heeft; e;r integendeel. Zolang dit zo is, is spreker geen voorstander van schadevergoeding. Maar als de raad besluit, toch enige vergoeding te even, moe naar sprekers mening zo gebeuren, dat de mensen ook inderd- d scnade- loos gesteld worden. De opgestelde indeling zou dan gevolgd moeten worden en dezelfde deskundige zou de som van de schadevergoeding moe ten vaststellen. Er dient dus niet zomaar een willekeurig bedrag re worden gegeven. MEVROUW EIS HTC-A-LOOY is ervoor, dat aan al" en eenzelfde bedrag zal worden gegeven; anders zal er ontevredenheid ontstaan. Bovt-uc.i- n dient er naar haar oordeel een nieuw uitgiftebiljet te word: i samen gesteld, opdat zich gevallen als het onderhavige niet meer zul-en voordoen.Spreekster zou voor allen een vergoeding van 7,50 vast gesteld viller zien. Be heer DE JONG is van mening, dat de zienswijze van de n er Machielse de enig juiste is. Spreker is tegen het geven van enige vergoeding, omdat door het kleinste ;edrag te geven de geraeenme da&e- lijk schuld bekent, maar als er iets gegeven wordt, vergoede men de totale kosten. De VOORZITTER zegt, dat het contract je inderdaad juridisch erg slecht is opgesteld. Dat kont, omdat het door een technische afdeling is gedaan, die in dit opzicht niet deskundig is. In net prae-advies Staat echter duidelijk, dat de desbetreffende artikelen van het burgerlijk wetboek spreken van "goede trouw" Iederie een tuintje aanvaardde, wist, dat hij er ieder ogenblik afgezet kon worden. Met name artikel 4 van het contract is zeer zwak gere digeerd, maar de bedoeling ervan is kennelijk, vast te stellen, uc- o er wanneer er om welke reden of op welk tijdstip ook opzeg mg plaatsvindt, geen recht b-.staat op schadevergoeding. Het is zeker niet in het belang van de gemeente, schadevergoeding te geven. De enige moeilijkheid is, dat de mensen zijn opgeroepen. Maar spreker gelooft, dat als burgemeester en wethouders een voorstel hado.en gedaan, dat afwijzend zou zijn geweest, foor de toekenning van schadevergoeding spreekt inderdaad de achtste voorwaarde. Daar iad bij moeten staan 'behoudens enz.", indeling in klassen oieuo i 1~ derdaad ook weer moeilijkheden. Iemand, die in de derde klasse wordt ingedeeld zal zeggen mijn tuintje zag er veel beter uit dan dat van die en die, wiens tuintje in de eerste klasse is opgenomen. Dus een dergelijke indeling zou spreker in elk geval willen ontraden. MEVROUW VAN OVERLOOP-BODDAERT merkt op, dat degenen, die alleen een droogdraad op hebben staan, dan dezelfde vergoeaing zullen krijgen als degenen, die een goed verzorgd tuintje hadden. De VOORZITTER is het daarmee eens. Er liggen echter tussen de uitersten zoveel gevallen, dat olassering.niet mogelijk is. Haar sprekers oordeel is de indeling meer intuïtief dan op reele basis geschied. Ook voor de consequenties moeten we oppassen. In de toe komst zal de zaak zich herhalen. Burgemeester en wethouders zulten daarom ernstig moeten beoordelen, oi ze nog wel bot uibgnte van volkstuintjes overgaan. De heer HENDRIKS stelt voor, de raad eerst te doen uitmaken, of er al dan niet iets gegeven zal worden. Daarna kan dan beraadslaagd worden over de wijze, waarop dat zal gebeuren. Spreker zou liever -van-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 90