8, 9, 10 en 11 (VOOR 0:50^1 jraGffl^ZK DE AGENDA) -4- De VOORZITTER wil namens burgemeester en w.thouders mon deling nog enige wijzigingen voorstellen. Het is beier, in artikel 14, 4e lid, in pla ts ven -uit de voormevel" te lezen "achter de achtergevel". In artikel 19 zal de bedoeling beter worden a ngegeven, wanneer voor de woorden "bijgebouwtjes 1 en "deze gebouwtjes" res pectievelijk wordt gelezen "eén gebouwtje" en "dit gebouwtje" een en onder onder a) terwijl het oobeter is, in hetzelfde arn m 1 onder 3 het woord "gezamenlijke" te doen vervallen. Zonder beraadslaging er zonder hoofdelijke stemming nc-mt de RAAD het onderhavige voorstel, met inachtneming van de door de Voorzitter mondelin- voorgestelde wijzigingen, aan(zie het besluit nr.1/7594) De heer BROOS ze t, dat er in de fractievergadering over werd gesproken, dat men in de huizen i - -:e S t.Tneresias iraat geen emmer kan pi ritsen tussen de w" ter leidingkraan en de gootsteen. Mevrouw van Overloop-Boddaert heeft die opmerking gemaakt. De VOORZITTER zegt toe, dat onderzocht zal worden, of terzake ook een bepaling in de bouwverordening kar worden opgenomen. De heer VAR B3NTHEM veronderstelt, dat een dergelijke bepaling wellicht heter kan worden opgenomen in de verordening op het water-; leidingbedrijf De VOORZITTER zegt ook da .romtrent onderzoek toe. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besla ten nrs.^ I/7COC en 1/7996, alsook de besluiten tot 91e wijziging van d^ be groting 1958 van de gemeente en tot 25e wijziging van de begroting 1958 van openbare werken). 12. UIT 10TIEC- VAI SCHULDBRIEVEN (FRAE-ADVIES 10. 1295). Op voorstel var de VOORZITTER wordt besloten, de behandeling van dit punt tot na die van alle overige punten uit te stoelen. 13, 14 er 15 (VOOR 0dBC.:.RÏ J V INGE1 ZB. DE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming.worden do onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten tot 92e, 93e en 94e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente en aie tot Qe wi iziminv van de te roting 1958 van het gasbeurijf en I6e/respl 17e wijziging van de begroting 1958 van net electrici- teitsbedrijf 16. 01DBRZ0EK VAI DE GELOOFSBRIEF VAI J.A.BRUUImS '.IS LlD VAN Du NIEUWE GEMEENTERAAD PRAE -üDVIES 10. 1299). De VOORZITTER benoemt tot ledon van de commissie van onder zoek de heren Hendriks, Rampaart en .Eopmonol. loorman. Sam°n m t de gemeentesecretaris verlaat d ze comr issie de ggkd. vergaderzaal. D° VOORZITTER schorst' intussen even de vergadering. yljliging, - De her r J.TOS treedt DUrnen om 3.25 uur.- la terugkeer rapporteert de commissie bij monde_ van de neer HE1DRIKSHaar rapport resulteert in het voorstel, de heer Bruijns als ra dslid toe te laten. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de RAAD overeenkomstig dat voorstel. 17(VOOR OBBCERIJyISGr_ ZB de. ^genda) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijkestemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie de besluiten nrs. IV/7^9; t/m. IV/7600 18. AIS VORE 1 TOT BES CHI KBAARS TE L1HT G VAU ORE DIE T T-B-V. WA OER-E1T EIECTRICITEITSV00RZEE1I1G BIJ BET WOONWAGENKAMP (PRAE-uDVIES 10. 1301). Op de vraag van MEVROUW EIS UGA-IOOYof er een kanpbewaarder benoemd zal worden, antwoordt ae VOORZITTER bevestigend; een woning is er al voor, maar de benoeming heeft nog niet plaatsgevonden. De heer MOER31GS vraagt, of in het najaar al begonnen kan worden met aanleg van een beplanting aan de zijde van de Bredase weg. De VOORZITTER antwoordt, dat dat inderdaad de bedoeling is. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voor stel aaneenomen (zie de besluiten tot 9de wijziging van de begro ing 19*8 van de gemeente26e wijziging van de begroting 1958 van open bare werken, 18e wijziging van de begroting 1958 van het elec^ici- teitsbedrijf en 13e wijziging van de begroting 1^.8 ven het fctr leidingbedrijf) 19_. (VOOR OI'B^HIRIJVIIG. ZIE. DEAGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming.wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het Jesluir tot 96e wijziging van de begroting 1958 van de gemeenme en dat tot 19e wijzigmb v^n de begroting 1958 van het electriciteitsbedrijf en WATPPE MEDEDELINGEN VAN BURGEMEES TER EN WETHOUDERS INZAKE SCriADE- 2 S^Sg voiStuinders PHILIPSIAAN (PRAE-ADVIES NO 1303). De heer HENDRIKS merkt oodat in dit prae-advj.es de beslis sing aan de raad wordt overgelaten. Hij is van oorc.ee 1, dat^burgo meester en wethouders op deze wijze wei de gemakkelijkste we^ gei ebben. Hij zou liever een voorstel gezien hebben. Heis een moei lijk- zaak. Haar sprekers oordeel hebben de belanghebbenden in 1 ex geen recht op uitkering, maar dit is z.i. toen wel een bijzonder gevai. Doordat de gemeente zo gelukkig was, plotseling re kunnen gaan bou wen werderrdêze mensen getroffen. De gelukkige moet naar sprekers mening wat doen; een jarige pleegt ook te trakteren, ir de^en zie hier heel bijzondere omstandigheden voor. Hei geven van schade loossstelling zou spreker niet tot andere geval en willen uiter^.1 den". Indeling in categorieën acht spreker overigens in casu nie juist. Op die wijze zal men er niet uitkomen. Hij wil voorstellen, alle belanghebbenden f 5,- te geven. -MEVROUW-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 89