_2~ 17. Voor stiel van burgemeester en wethouders tot "vaststelling va n de de. rruct 1 rverorcl nin en tot wijziging van le verordening op cie keuringsdienst, de verordening op het slachthuis gebruik en de slachthuisr?chtenv rordening (prae- .vies no. 1300 18. Als voren tot beschikbaarstelling van crediet t.b.v. w ter- en electriciteitsvoorziening bij het woonwagenkamp (prae-advies no. 1301 19. Alsvoren van crediet voor het verzwaren van het electriciteits- net in de omgeving van de Oude Ettensebaan (prae-advies 110.1302). 20. ladere mededelingen van burge mee ster en wethouders inzake schade loosstelling volkstuinders Philips laan (prae-advies no.1303). 21» Voorstel van bur emee "'tor wethoui ,-rs betreffende aankoop vau de panden Badhuisstraat 14 en 19 (prae-advies no. 1304) 2: Alsvoren tot beschik'; aars tel' ing van. crediet voor de bouw van -nti magazijn bij het pand Marconistraat no. 1 (prae-advies 110.1309). 23. Alsvoren betreff nde het garanderen van rente en aflossing van een particuli re bouwlening (prae-advies no. 1306 24- alsvoren tot aankoop es pachtvrij maken van gro d van Mr.Menners in do Ettingen (prae-advies no. 130r 25. Alsvoren tot het maken van bezwaar tegen de aanslag in de water schapslasten van hen ''Hoogheemraadschap c 3 Brabai.nse Band ijk" ui tot het voeren van verweer in rechten tegen een eventueel t.z.b door dit hoogheemraadschap in te stellen rechtsvordering (prae- advies no. I3O8) 26. Alsvoren betreffende de nota van aanmerkingen van gedeputeerde staten van Noord-Brabant op de be roting voor het dienstjaar 1998 en de halfjaarlijkse wijziging van deze begroting (prae-advies no. 1309). 27. Alsvoren tot vaststelling in ontwerp van het partieel uitbrei- din.so 1 snE11i n" (prae-advies no. 1310) 28. Alsvoren tot onteieening van gronden in verband met bouwplannen in het westelijke deel van dé gemeente (prae-advies no. 1311) 29. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet t.b.v. aanschaffing van meubilair en leer- en hulpmiddelen voor de openbare lagere scholen (prae-advies no. 1312). 30Alsvoren betreffende invoering gesepareerd zwemmen in het voor malige herenbad va He Stok" (prae-advies no 1313). 31. Alsvoren betreffende wijziging salariëring gemeente personeel m.i.v. 1 april 1998 (prae-advies no 1314). 32. Alsvoren tot het sluiten van een vaste geldlening t.b.v. de fi- ïiaucieri'i van noodvoorzieningen aan de StMiche 1 schoo 1 (prae- advies no1319). 32a. Alsvoren tot .iet ver 1 nen va garantie voor een geldlening van he Wit Gele Kruis, afdeling Nis pen (prae-advies no. 1316). 52b. Alsvoren tot het aangaan van een vaste geldlening td vde financiering van de straatverlichting van de binnenstad (prae- advies no1317). -VOORZITTER- 33. Rondvraag. VOORZITTER d. heer A.M.P. ERElJTERSburgemeester. AANWEZIG net de Voorzitter de heren L.TheunisseA.G.M.Vos en L.H. van Beek, wethouders, de heren B.0.0BroosA.A.Goossens M.A. de WitteE.H.Noorman en l.J.B.L. de Jong, mevrouw van Over- loop-Bodd- ert, de heer W H .Sch~ rers mevrouw A. A,Els inga-looy en de heren M.G.Hendriks, W.Moerings, P. J.C .Ramp»-art, J.P. van Bent ham, M.Machielse, P.C. Martens en J.H.Yos (de heer J.H.Yos heeft de vergader in wat later betreden) APWEZIG met bericht van verhindering de heren A.H.Sinonswet houder en M.KoppenolG.P. van Nassau en P.M»M.Petersleden. SECRETARIS de he r H J. Verstegen, gemeentesecretaris. De VOORZITTER opent om 3 uur de vergadering met gebed. Hij deelt mededat hij berichten van verhindering heeft ontvangen va* de heren van Nassau en Koppenol, dat de horen Simons en P-r? bel s no{ niet zijn hersteld, na de hun overkomen ongevallen en da 0 voorts nog ontbreken de lieren J. 9.Vos en i .A. J.M-Rademakers Vervolgens stelt spreker de hierna ver me 1de punten aan de orde, waaromtrent achtereenvolgens de mede hierna omschreven be spre kingeu worden gehoudenresp. besluiten worden genomen. 1.VASTSTEL!HG VAw DE NOTULEN VAK DE VERGADERING VAN 10 JULI 1958 De VOORZITTER deelt mede, dat wegens vacantie van de notu list deze notulen nog niet zijn gereedgekomen^ ze zul •-0 'vol gende ma ?<1 worden aangeboden. 2VOOR 0: SC. :RIJYING ZIE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onc rhavige voorstel aar gnomen. 3. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT 121T VERLS^NJTAN MEDEWERKING EN CREDIET VOOR ANSOHAPPH G LEER- EN HULPMIDDELEN VOOR DE A.V.V.-CURSUS VA.N DE MAR IA - GORET TlS C H00 L (PR:. E-ADVIES NO. 1286). De VOORZITTER stelt namens burgemeeéter en wethóuders voor het bedrag ad f 332,- te verhogen met f 83,- (9 x f 16,60), omdat het aantal leerlingen van net tw ede cursusjaar is ge s be ge n v. u 2 tot 25- Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt net onderhavige voorstel, met inachtneming van 0.0 vorenbedoelde aanvulling, aangenomen (zie het besluit nr 1/7991 en het be s .uil. tot 89e wi.izi 'ing van de begroting 19d3 van de ge mee nee _4j 5 SI"„6 JVOOR 05CE 10'VINGEIi__Zr.g D AGENDA) Zond ,-r beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs 1/7992 en 1/7593het besluit tot 90e wijziging van de begroting 1053 van de gemeente en het besluit tot 24e wijziging van d.e begroting 1998 van openbare werken) 7. IS VOREN TOT WIJZIGING VAN DE BOUWVERORDENING (PRAE-ADVIES NO. 1290 -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 88