EE 13- Hierna, om 5.15 uur n. m.worden de deuren geslote®. omdat de "VOORZITTER .et nodig keurt. Ra dat zij om 6 uur zijn heropend, besluit de RAAD zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stern Ing a. een crediet te voteren van maximaal f 7000,- voor aanschaf ring, na verkrij. ing van d? v?rz-ekeringsuitkering, van een nieuwe luxe-auto en burgemeester en wethouders te machtigen, wat de keuze van de auto betreft, naar bevind van zaken te handeion, zodat de raad ook accoord gaat men eventuele aanschaffing van een Mercedes voor f 13000,-; on b. een crediet ad f 115.000,- to voteren voor de aankoop van eigen dommen van p. va Aalst. Vervolgens wil de heer BROOS gevolg geven aan het hem gedane verzoek, de bod - Brödredie zoveel jaren leng de raad met al zijn krach ton en energie heeft gediend en die vandaag afscheid neemt v -n c raad, te huldigen. Ik raadsleden kunnen Broere niet dank baar genoeg zijn, want elke inlichting, die zij vroegen, werd steeds onmiddellijk en op hartelijke wijze verstrekt. De raad heeft gemeend, aan de heer Broere bij deze gelegenheid een aantal siga ren te moeten aanbieden, in de hoop, dat hij nog lang zal genieten, van de geur, die ook altijd in de raadsvergaderingen aanwezig was. Spreker biedt aan de heer Broere twee kistjes sigaren aan, die deze in dank aar-va- rdt. De VO )RZITTER ze et ook namens el degenen, die achter de bestuurstafel zitten, Broere hartelijk dank en hij biedt hem de beste wensen aan voor de toekomst. ÏTa een kort samenzijn met Broere wordt hierna de vergadering door de VOORZTTTER gesloten met de Christelijke groet (om 6.15 uur). De bovenstaande notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de RAAD van d' gemeente ROOSERDaAL ER RISEER in zijn openbare ver gadering van 25 september 1958. DE SECRETARIS DE VOORZITTER, R 0 T 'U LEI VEE DE TEHCtADERIITC-EI VAR DE GEMSERÏERAAD VAR ROOSERDAAL ER RISPER in 1958. 8e_ vergadering Vergadering op DORDERDAG, 7 AUGUSTUS 1958, bijeenroepingsuur 2-45 uur n. i. ORDERYffiRPER TER BEHANDELING 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 10 juli 1958. 2. J'Iodedelin?van ingekomen stukken en mededelingen van burgemeester en wethouders betreffende besluiten, door hen genomen metgebruik making van de door de raad aan hen gedelegeerde bevoegdheid (zie schriftelijke mededeling) 3Voorstel van burgeraee. ter en wethouders tot het verlenen van mee e~ werking en crediet voor aanschaffing leer- en hulpmiddelen voor_ de a.vTv.-cursus van de Maria-Gorettischool (prae-advies no.1236). 4. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet i.v.m. verbetering van de Meirestraat en de Buijenstraat (prae-advies no. 128/). 5. Alsvoren betreffende overdracht van grond om niet voor de 0L.Vrouw van Patima-school (prae-advies no 1283) 6. Alsvoren tot toekenning van aanvullende voorschotten voor oijzon- dere kleuterscholen over 1958 (prae-advies no. 1289). 7» Alsvoren tot wijziging v- n de Bouwverordening (prae-advies no. 1290) 8. Alsvoren tot onttrekking van een gedeelte van de Heistedeweg aan het openbaar verkeer (prae-advies no. 1291). 9. Alsvoren betreffende da overneming van de gemeente ^Rucphen van gedeelten van de Loomstraat en de Zwaanhoefsoraat in beheer en on derhoud (prae-advies no. 1292). 10. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet i.v.m. verbetering van de Bosstraat (prae-advies no. 1293). pp. Is voren betreffende subsidiering van de Stic fcing voor de Beo.'. ~jfs- jeugd (prae-advies no. 1294). 12. Alsvoren inzake uitloting van schuldbrieven (prae-advies no.1295). 13. Alsvor n tot beschiktearsteHing van crediet t.b.v. uitbreiding van. het gasnet in Etten en Leur (prae-advies no. 1296). 14. Alsvoren van crediet t.b.v. de verlichting van het H. Hart plein (prae-advies no. 12.97). 15. Alsvoren van crediet t.b.v. uitbreiding en verzwaring hoogspannings net (prae-advies no. 1298). 16. Onderzoek van de geloofsbrief van J.A.Bruijns als lid van de nieuwe gemeenteraad (prae-advies no. 1299).

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 87