-16- s2elziPn.als in.H°osenc"öalMen denke maar eens san Bermen op Zoor. ox aan net Spui in Den Haag. Burgemeester en wethouders hebben wel Gesloten, het wegdek van de Raadhuisstraat in gewoon onderhoud wat te ia ten ophalen, maar nieuwe klinkers kunnen er niet worden geleed. De volgende maal zal nog een definitief antwoord worden gegeven. Ds hec-r DB ZITJE wil een klacht doorgeven van twee bewoners van de middenstraat, lussen de Voorstraat en de Middenstraat sc t een vuile s oot fce liggen, achter de eigendommen van de melkboer Veraart De VOORZITIER zegt onderzoek en antwoord toe. De heer SCHERPERS merkt op, dat daar altijd grond van hot burgerlijk armbestuur lag. Die is verkocht aan Martens. Het z dus een particuliere sloot zijn. De heer MARIENS vraagt, hoe het staat met het bouwplan van V. D. D° VOORZITTER antwoordt, dat Y. 8z D. verplicht is, met de bouw te beginnen binnen een jaar nadat net de aanleg van de tunnel begonnen zal zijn. Het crediet voor d-- tunnel is nog niet door me de nut eerde staten goedgekeurd. De heer MARTERS wil in dit verband opmerken, dat de verhuur van de winkels aan de Nieuwe Markt niet hard loopt. De 'O o ITT. km is het daarmee eens. De gemeente staat daar echter buiten. De neer llmCHIELSu zegt, dat hij de volgende maal een voorstel zal doen over do afrastering van de Stok Hij'zou intussen ds vraag willen stellen, 01 de directeur van openbare werken werkelijk van me ning is, do 'j een prikkeldraad, mie zich 40 cm. boven de -mrond bevindt een bescherming vormt voor de heesters De VOORZITTER antwoordt, dat daardoor allicht een betere be scherming zal worden geboden dan door een gladde draad. Als men er een gladde draad wil aanbrengen, kan er evengoed niets gemaakt wou den. De heer M4CP.IEIiS!E zegt, dat de stranden van de Stok overbe volkt zij. Er is nu een prikkeldraad. G-rote mensen stappen daar overheen, kinderen kruinen pr onderdoor. De 'VOORZITTER zegt, dat hetzelfde systeem is toegepast in de perken in de Parklaan. Daar werkt liet go d. De heer VAK BEETHAM heeft de vorige maal een vraa.fr gesteld over de verkeerssituatie op de .ruis ing Heerma-vsn-vossstraat/rijwiel- pad Rondweg. Een gevaarlijke toestand bestaat er ook daar, waar bet verkeer, dat van het viaduct afkomt, de Hulsdonksestraat inrijdt. Het verkeer, dat van de Huybergseweg afkomt, gaat rechtdoor. Men let niet op het verkeer, dat van het viaduct afkomt. Vlak voor iet via duct zou eigenlijk een bord moeten staan, waardoor men gast opletten. De VOORZITTER zegt onderzoek en antwoord toe. De heer PETERS heeft vroeger al eens de aandacht gevraagd voor een omen sloot achter de Emmastraat. -De- D© VOORZITTER antwoordtdat bur ge me e sta r en wethouders de belanghebbenden zullen aanschrijven, ofweï'w^het gemeenteriool aan te sluiten, ofwel gezamenlijk daarop aan te sluiten via 'én riool, dat in de plaats komt van de sloot. De heer PETERS zegt, dat de zaak urgenter is geworden door het bijbouwen van een lokaal bij de school. Men he ft nu last van insakten. De VOORZITTER merkt opdat er w 1 eens antwoord zal worden gegeven, anders moet d heer Peters er maar eens or terugkomen. D1 heer HSHDAII5 vraagt, of dm sloot, welke geheel in het hoorden van de Verfraaiing parallel aan dm Hoogstraat ligt, gedemet kar: worden. De VOORZITTER zegt onderzoek toe. Wellicht zou de.npping van die sloot de afwatering van me panden in gevaar brengen. De heer HEl'bRIZS heeft voorts vernomen, dat de huidige v rmade-ring de 1: - tste is, waarin de bode Broere aanwezin is. Hij dankt intussen de heer Broos voor zijn aardige attentie. De VOORZITTER zal op het afscheid van Broere nog terugkomen. De heer SCHEPPERS vraagt, of er nu wel voldoende plannen zijn voor de verbetering van buitenwegen voor het geval er geld beschik- baa r z a 1 kome n De VOORZITTER antwoordt daarop bevestigend. De heer VOS, wethouder, zegt, dat, als er geld komt, alle wegens ineens verhard kunnen worden. De heer BROOS heeft al eens gesproken over de brievenbussen in plan-West. Hij heeft zelf gezien, dat kinderen de post uit die bussen halen en die ergens verder deponeren. De bussen zijn kennelijk te ondiep, c.q. de gleuven te groot. Misschien kunnen de klepjes van een veer worden voorzien De VOORZITTER zegt onderzoek toe. De heer BROOS zegt, dat de bewoners van de Nieuwe Markt klagen over de isolering van dat stadsgedeelte. Kunnen cr nu niet enige kramen van de we kinarkt daar worden geplaatst, zodat er wat beweging komt De VOORZITTER vindt het daarvoor nog wet te vroeg. Het terrein is natuurlijk prachtig geschikt voor het houden van kermis sen en markten, maar het is niet gemakkelijk. Er is al een verzoek gekomen van Nieiwe-Marktbewon- rsmaar burgemeester en wethouders durven niet goed in dit stadium al een voorstel te doen* Met de aanstaande kermis zal de weekmarkt worden gehouden op de Nieuwe Markt. Het is natuurlijk ook de vraag, hoe het de markthandelaren bevalt. De kasteleins op de Markt zullen r zeker tegen zijn. Men mo.mt er trouwens ook rekening mee houden, dat de weekmarkt histo risch gegroeid is. Spreker adviseert de raad, de proef, die met de aanstaande kermis gehouden zal worden, af te wachten. Burge meester en wethouders zullen er dan op terugkomen. Tenslotte wil de hor BROOS namens de bewoners van de Huls donk- se r- traat nog dank brengen voor het feit, dat na het leggen van de waterleidingen de straat zo snel .gerepareerd was. •Hierna-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 86