-14- J.YOS BETREFFENDE DE BOUW JIJ MEER WONINGENTE ANTWOORD VAN BURGEMEESTER Ia! WETHOUDERS rn\ionÏS1^Van +6 J^ans in aanbouw zijnde huizen deed de gemeente bcR be?.n3ains te ltlshen '2 toteen tomen, de noodnoningeS niet -eaeger 'kend. Daarnaast kwamen nog verscheidene huizen van narti- cmieren tot stand. Thans kunnen er bil gebrek aan contingent - n woningwetwoningen in Nispen worden gebouwd, mum bij de eerst ei gende verdeling van woningcontingenten zal worden bezien of in Nispen een nieuw complex kan worden gebou/vd DE 1ÏS>:R "0S BETREFFENDE AANLEG "VAN W.-.^'L IDINC- II ~Y~' NISPENSE ACHTERHOEK-mi-UiiML j_i ANTWOORD VAN BURGEMEE S TER EN WETHOUDERS - Hat gebied omvat 8 panden op Roosendaals en 13 oo Rucuhens p-=bied Het «aansluit0., zou f 2200,- p- r pand kosten. Dit wil zegrart dat du. belanghebbenden, ook ai. zouden zij zelf graven, grote bedragen zouden moeren bijbetalen. Met de directeur van de bedrijven zijn wii van oordeel, dat dit project bij de huidige geldschaarste weinig kans van slagen zou hebben. Het rijksinstituut voor drinkwatervoorziening heeft onlangs een snquete gehouden betreffende de aansluiting van panden, welker aan- t 5000 kos^ met het oog on het vmstrek- "v iiDKSsuosidies voor deze snoer onrendabele gebieden Misschien mag hieruit worden afgeleid, dat te eniger tijd voogeen prh"ct als O..? u oudouc vige oen rijksbijdrage verkregen zou kunnen worden VRAAG VAN DE HEER DE WITTE BETREFFENDE D' BEOOGDE PLAATSTNO v v "F SCHUTMÏG ACHÏER HST HUIS VAH BOTMBÏAaFIE ffiOKEffitóï. ANTWOORD VAN BHR GE MEES TER EN WETHOUDERS r In overeenstemming met het advies van de supervisor hebben wii -■ ook ■)i.j nagere oeschouwing - het verzoek om vergunning voor bet plaatsen van oo bedoelde schutting afgewezen, omdat daardoor een precedent zui woo.aen geschapen, hetgeen het begin van verpaupering van de bedoelde wijk zou betekenen. Na te hebben medegedeeld, dat enkele overige vragen nog in behandeling zijn en dat burgemeester en wethouders d arop nadev zul len terugkomen, biedt de VOORZITTER gelegenheid tot het stellen van nieuwe vragen. Do heer RAMPAART vraagt, of de passage in de Raadhuisstraat spoedig zal worden doorgetrokken. De VOORZITTER antwoordt, dat Be ns dat moet doen. Burgemees ter en wethouders hadden zich bereid verklaard, een voorlonige ver binding te maken van cementtegelsDaarna kwam Beens met het^verzoek, het ter plaatse liggende puin op te ruimen. Burgemeester en wethou ders hebben daarover lang gedelibereerd. Ze hebben toen gezegd als openbare werken het puin kan gebruiken, zullen we het laten op ruimen, maar dat zou pas kunnen, als met Beens overeenstemming was bereikt over de financiële afwikkeling. Zogauw Piet Beens na overleg met notaris Lanen het contract tekent, wordt voer de doortrekking ge zorgd en wordt het puin opgeruimd. Sr is aan B ns een zeer redelijk -voorste1- -15- voorstel gedaan. Hij kan de ondergrond van_de^doortrekkingkonen, recht krijgen tot overbouwing enzovoort. Hij behoeft maar ja te zeg wen. Spre et gelooft w dat er overeenstemming zal worden reikt. Dan maakt de gemeente een nood ver binding. De heer REMPART merkt ordat Beens een groot bouwplan heeft verwezenlijkt De VOORZITTER is het daarmee eens De zaak zal ook v. 1 vu.r elkaar komen. De heer Rampaart vrage er in een volgende vergadering nog eens naar, dan zal het wel afgewerkt zijn. De heer RAEBw.RT heeft vanmorgen vernomen, dat er aan er Voltastraat weer 6 winkels gebouwd zullen worden. De VOORZITTER antwoordt, dat dit het plan •joosen moet zijn. De heer VAN BEEK, wethouder, merkt op, dat dat plan win kels omvat. De VOORZITTER is van oordeel, dat er ter plaatse wel be hoefte aan bests t. De heer R..MP.A. RT zou graag het desbetreffende BTI-rapport willen zienhij is van oordeel, dat de soep wel erg dun wordt. De VOORZITTER antwoordt, dat aan dat rapport hard wordt gewerkt. Er komen huizen bij De winkels, die er zijn, maken het wel Dr heer RAMP ART merkt op, dat men toch voorzichtig moeu zijn voor te grote uitbreiding van het aantal. De VOORZITTER zegt, dat het hier een particulier plan geldt, waarvoor de grond al verkoc t is. De heer KOPPENOL merkt op, dat in plan-West woningblokken staan met een gemeenschappelijke te le vis ie-antenne. De Belgische zender heeft zich verplaatst. De mensen konden die zender niet goed meer krijgen. Ma.r zij betalen ervoor en kunnen die antenne niet veranderen. D VOORZITTER antwoordt, dat het gemeentebestuur eerst aan de minister moet vragen, of de kosten van de nodige voorzieningen, welke f 1200,- bedragen, bij de kapitaalsuitgaven mogen worden va- schreven. Dat wordt gevraagd. De heer KOPPENOL zegt, dat de belanghebbenden over deze zaak wat ontstemd zijn. De VOORZITTER stelt daartegenover, dat België wel kan blijven veranderen. Als de minister het goedvindt, is de zaak in orde. De heer DB JONG zegt, dat de Ra dhuisstraat een mooie straat wordt. Kan er iets aan de bestrating worden gedaan T)p VOORZITTER meent, dat gedeputeerde staten geen goedkeu- crediet. Hij slechte toe- zijn, die te wegen zo -goed- ring hebben verleend aan het door de raso. gevoteerde zal 'de zaak nader onderzoeken. MEVROUW VAN OVERLOOP-BODDAERT wijst ook op de stand van het wegdek van de Boulevard. De VOORZITTER merkt op, dat er meer wegdekken wensen overlaten. Dit neemt niet weg, dat nergens de v _L

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 85