-12- heerSC.'_l±jPERS vraagt of het gedeelte van het terrein, dat er overschiet, trt kan worden geëgaliseerd en ingezaaid. J>f V?0R2ITT3R denkt, dat dat thans volkstuin is. Hij rn—nt t; hfuu? eea gitmeS Hil krijgen ar de Sohetsfeosaehtrast.' "r c zadus we. m orde gemaakt worden. r'laza--:e VSQ d tekening besluit de raad zonder hoofde"1 ii- -^^ë.övereenkomatig het mondeling door de VOORZITTER gedane voorstel (zie he c besluit nr. 1/6883). Vervolgens zegt de VOORZITTER, dat uit de opbrengst van een on airgs c.oor de N.V. Bank voor led-:rlandsche Gemeenten uitgegeven ^S16-111 combinatie net andere middelen, die bank thans een vaste geldlening aanbiedt van f 311.000,-, bestemd voor de definitieve>i- -i acierii.g van ona-rhanden of reeds voltooide karitaalswerken. Blijkens ..iet schrijven van de bank heeft de aangeboden -eld- lenmg een -oontijd van 30 jaar, een rente van 4 n/d 'en dient de z t -- ««li ue -,e mee ave in rekening worden ce- jic.chu een evenredig aandeel in rostenverbonden aan de verkrin ging en heo beheer van de fondsen, waaruit deze lening zal worden verstrekt. De opnemingsdat- i is gesteld op 1 augustus 1958. Namens het gemeentebestuur stelt de VOORZITTER de'raad voer deze aauoieding van de n.v. Bank voor Nederlandsche Gemeenten te aan- v arden. 2onder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de RAAD overeenko stig dat voorstel (zie het besluit nr.lv/6668). 24. RONDVRAAG. De VOORZITTER gaat eerst over tot de volgende beantwoording van vragen, gesteld in vroegere raadsvergaderingen VRAaCt IM HACHIOÏSE BE THE EDE NDE VERVANGING VAN DE PRIKKEL DRA.- L-MS C.tE IDlNG RONDOM :'DE STOK" DOOR iEN AD SC HEID ING VAN GLADDE DRoaD. ANTWOORD VAN BÜR GE MEE S TER EN WETHOUDERS De directeur van openbare werker heeft ons af, eraden, de prikkel draad door gladde draad te doen vervangen. De huidige afscheiding vormt een goede bescherming van de struiken en heesters en net ver dient aanbeveling, dié bescherming te hand.l-.aven, temeer, omdat er in het volgende seizoen en zeer grote oppervlakte beschikbaar zal komen voor speelterrein en zonneweide. Het risico, dat men de benlan- umgen zal betreden, moet dun zo gering mogelijk worden gemaakt. 0 deze reden hebben wij gemeend, de puntdraad te moeten handhaven.' VRAAG VAN DE HEER HARTENS BETREFFENDE VOORZIENINGEN AAN DE PARKEER RUIMTE OP HET ST. JANSPIE IN. AKWOOffl) VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS De commissaris van politie heeft terzake advies aan ons uitgebracht. ij nebjeu ie verscheidene aspecten van de zaak overwogen en daarna beslopen, da c e 5j.st zoveel mo -elijk za worden gewezen on de ruime - pa r kee r mo ge 1 i j khe de n~ -13- parkeermogelijkheden, welke de Nieuwe Harkt biedt. Zou daarna nog behoefte blijken te bestaan aan andere maatregelen, dan zullen wij alsnog bezien, welke voorzieningen aan het S .Jansplein getroffen dienen te worden, VRAAG VAN DE HEER RADEMaKERS BETREFFENDE HEL1 DOEN OPSTELLEN VAN EEN ALGEMEEN VERKEERSPLAN VOOR DE GEMEENTE ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN METHOUDERS Wij zijn, zoals ook vroeger reeds verscheidene malen is medegedeeld niet ervan overtuigd, dat het nut van een dergelijk plan evenredi; is aan de zeer hoge kosten en er is daarom in dit opzicht geen voor stel van ons college te verwachten. VRAAG VAN MEVROUW EIS INGA EN VAN DE HEER MOER IN GS EE TREDEED DB HET VERZENDEN VAN PERSOONLIJKE KENNISGEVINGEN BIJ DE VASTSTSLIiNG VAN UITBREIDINGSPLANNEN ANTWOORD VAN BURGEI'EES TER EN WETHOUDERS De woningwet schrijft thans voor uitbreidingsplannen algemene, voor bijzondere ro >ilijnen bijzondere kennisgevingen voor. Omdat in vele gevallen niet vast te stellen zal zijn, wie als "belanghebbende" bij een uitbreidingsplan te beschouwen is, behoort het praktisch tot de onmogelijkheden, al e belanghebbenden persoonlijk keu is te geven, zeker als het grote uitbreidingsplannen of hoofdzakenplannen betreft. Bij de Kamer is trouwens thans een wet ingediend (de Ruim tewet)waarin de persoonlijke ken isgeving ook voor bijzondere rooilijnen is vervallen. Om de vorenbedoelde redenen verdient het o.i. nu zeker geen aanbeveling, persoonlijke ken is gevingen voor uitbreidingsplannen te gaan invo ren. VRAAG VAN DE 'HEER RAMPAART BETREFFENDE DE INSCHAKELING VAN HET C.O.M. BIJ HET OPMAKEN VAN EEN STRUCTUURPLAN VOOR ROOSENDAAL. ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS De stede-bouwkundigedie bezig is met het voorbereiden van een hoofd- zakenplan, zal daaraan eerst definitief vorm kunnen geven na ont vangst van de daarvoor aan het ETI gevraagde rapporten. Een van_die rapporten heeft betrekking op de bouw en de vestiging van winkels. Vanwege het ETI is mede edeeld, dat bij het opstellen vat dat rap;, ort nauw contact wordt gehouden met het C.O.M Het is daarom zeker niet nodig meer, het C.O.M. nog eens rechtstreeks daarbij te betrekken. VRAAG VAN DB HEER VAN EHNTHEÏI BETREFFENDE DB INTENSIVITEIT VAN DE VOOR DE WESTELIJKE HAVENDIJK ONTWORPEN VERLICHTING. ANTWOORD VAN BURGEMEESTER 1 WETHOUDERS De verdichting is inderdaad vrij summi r opgezet. Er komt per IOC m maar een lantaarn. Dit kan voldoende ge cht worden om een "richt- licht" te Ti., ken en ongelukken te voorkomen. Voor een volledige ver lichting zou en 12-tal lantaarns meer nodig zijn en bovendien zou er dan een aparte kabel gelegd moeten worden. De nu geplande 6 mast jes kunnen gevoed worden door de roefdraden, hetgeen met een groter aantal masten niet mogelijk meer is. Vergroting van de verlichting zou een veelvoud van hot nu gevoteerde crediet nodig maken en het is maar de vraag, of er dan de nodige goedkeuring voor verkregen werd. Het kleine bedrag, dat nu werd gevoteerd, is al goedgekeurd. Overigens verdient vermelding, dat de anvragers zich met do ont worpen verlichting accoord hebben verklaard, ij menen daarom, dat daarmee voorlopig kan worden volstaan. VRAAG- ai - O? Sin tp P 'Pgr>!Ti An-n TA "1 -ïl -_.n "I 0

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 84