10- 17, 18, 19, 20 EU 21 .(YöpX 0MSCHRJL JYIEGEjjLjD"; A&EïffiA) 1 onder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de te sluit' n nrs 1/6662, 6663, 6664, 6665, 6666 en 6667, alsook de Ie sluiten tot 75e83e en 87e wijziging van de begroting 1956 van de gemeente en het besluit tot ..2e wijziging van de begroting 1958 van de dienst van openbare werken) 22. AISYOREI TOT HBSÖHIKBAARSTELLHTG* VAN CRBDIBT B: VERBAHD MET DE OITTEIGEKEIG VAK GROHDEK YOOH HET HHART?IE BT (ERJUE-ADVIES UO 1283 De heer HEK ,1 BIB zegt, dat in het prae-advies sub b 2... nro- ceskosten worden vermeld Maar moet de gemeente die nu betalen, nu door deze onteigening het algemeen belang gediend zal worden De VOOR TETTER antwoordt daarop bevestigend; als de gemeente het verliestmoet ze zelfs de proceskosten van de tegenpartij nog betalen. De r chtbank regelt het altijd zo, dat de gemeente iet verliest. Overigens betaalt de gemeente ook, net als een particu lier, grondbelasting, heffingen-van de bandijk en dergelijke l De' heer SCHEEPERS merkt 00, dat er eens een prijs van f 15000,- in de lucht heeft gehangen. Als we er toen f 5000,- hadden bijge daan, was het in orde geweest, meer men kan nu eenmaal niet in de toekomst kijken. De heer K0B2EÏÏ0L vraagt, of de zaak nu helemaal rond is. Hij herinnert zich, dat de zaak maar niet in orde kon komen; er moest onderhandeld worden met een Pranse of een Belgische orde. De VOORZITTER antwoordt, dat de gemeente inderdaad nu de grond al in haar bezit heeft. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voor stel aange omen (zie het besluit tot 76e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente) 23 BIT 23a (YOOR 0MSCERIJVIHGEH ZIE DE g'XEHDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten tol, 77s 84e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente). Hierna doet de VOORZITTER voorlezing van een door de Katho lieke Middenstandsbond, afdeling Roosendaal, onder dagtekening van 8 iuli jl. bij hem ingediend voorstel, hetwelk ertoe strekt, de te Roosendaal geldende zondagochtend -openstelling voor winkels 00 te heffen voor alle andere winkels dan tabakszaken. Spreker deelt mede, dat fiit voorste 1 niet meer 00 o.e age tec, vermeld kon worden. Bovendien moet over een dergelijk voorstel te voren de kamer van koophandel gehoord worden; het gemeentebestuur kan de kamer niet vragen, achteraf haar zienswijze te doen kennen. Spreker wil de raad daarom vragen, ermede accoord te gaan, dat de behandeling van dit punt aangehouden zal worden tot adviezen verkre gen zuilenrijn van de kamer van koophandel en van_an.de:5e organisa ties, die terzake gehoord plegen te worden Bovendien mogen de winkels gerust gesloten worden. De RAAD gaat met het bedoelde uitstel zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming accoord. »De- -11- De VOORZITTER zegt vervolgens, dat de raad in zijn ver gadering van 30 januari 1958 overeenkomstig het voorstel van bur gemeester en wethouders hoeft besloten - a. het aan de Zwsanhoefstraat gelegen industrieterrein sectie B no. 4^-67, met de daarop staande fabriekshal en bijbehoren (be schuttende werkplaats) te verkopen aan de stichting "De Roos" voor een som van f 108.0 0,-; h. aan de stichtinc "D Roos onder verband van eerste hg pOjUccK ter leen te verstrekken een som van f 60 0 Die besluiten werden door gedeputeerde staten goedgekeure. bii besluit van 26 februari 1958. Aanvankelijk was het de bedoeling van het sticntingsbesmuur een hypotheek van 85$> van de koopsomi.c. 1 91*80( -vra^^n om'alzo een wde-lte van de batige saldi van de voorafgaande jaren te kunnen besteden voor een uitbreiding van de fabriekshal. Dit plan heeft, aangezien de door de landsregering afgekondigde in vesteringsbeperking ook haar terugslag begon te vinden 111 de om- zet van de industriële bedrijven, geen doorgang gevonden,omdat ne u stichtincsbestuur ook e^-n daling van de omzet van_de os schut. ue,.io.e werkplaats voorzag. Dientengevolge besloot het stichtingsoes/uur het restant van de batige saldi niet te gebruiken voor het_uiob_-1- den van de bestaande fabriekshal, maar dit restant ook te ïnvesv'- ren in de aankoop van de fabriekshal mei liet daar .0 ij benore tx.e per- rein. Rog vóór de raadsvergadering van 30 januari 1958 dionce nei stichtingsbestuur het verzoek in om het raadsvoor Me zodanig^ ue wijzigen, dat in plaats van een hypotheek van f 91.800,- een hypo theek van f 60.000,- zou worden verleen/.., zodat de sticntmg ai- rect bij het passeren van de transportakte aan de gemeente zou betalen een bedrag van f 48.000,-. j_-q cj.0 nadien, verlopen periode is wel geolefcen, Cu u cx- vesterimsbeperking op de werkvoorziening van de sticnoing 1 De Roos" geen nöemensw rdige invloed, heeft, zodat het stichtingsbe stuur thans toch de voorgenomen uitbreiding van de fabriekshal wil r-alis^ren. Bii uitvoering van het overgelegde verbouwingsplan - spreker zal dadelijk de tekening laten circuleren - zullen de cantine en het magazijn bij de werkplaats worden gevoegd, uerwj.j_ in de aanbouw zullen worden ondergebracht de cantine, het magazijn, n lokaal voor houtbewerking en een garege. jl. Voop het financieren van deze verbouwing wil hc c s cic .•11115.,- bestuur een gedeelte van de batige saldi van de voorafgaande jprer besteden, zodat de financiering van de aankoop nader is te oezien. In verband daarmede heeft het stichtingsbestuur verzocht de n> po- the ek te verhogen van f 60.000,- tot 1 80.0.0,-. Om het heilzame werk van de stienting zoveel moge lij ^te- stimuleren bestaat bij burgemeester en wethouders, temeer omda ook de fabrieksuitbreiding onder de hypotheekverlening^zal komen te vallen, tenen inwilliging v n het verzoek van hei stichtings bestuur geen bezwaar In verband daarmede stolt spreker- name ra bur gemeester en wethouders de r ad voor, zijn besluit van 30 januari j'cxs z-odanie te wijzigen, dat de onder verband van eerste hypo theek ter leen te verstrekken som wordt verhoo d tot f 80.000,-. S pre ter voegt; daaraan nog "toe, dat; de w c*rde van de uiterei- ding wordt getaxeerd op f 35.000,-, terwijl de hypothecaire le ning maar f 20.000,- hoger zal worden. Er is dus voldoende over waarde.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 83