Ds VOORZITTER denkt, dat de huurprijzen voor de thans in het Vrouwenhof gebouwde huizen de heer Rampaart niet zullen me- - vallen. Het gemeentebestuur zou de verschillen tussen hoog en 1 m willen mitigeren. De heer RAMPAART apprecieert overigens z -r het aanbod ora de architect in een informele raadsvergadering een toelichting te laten geven. De .0 RZITTBR stelt de raad voor, het voorstel niet af te stemmen, maar de architect te laten doorwerken en hem eens te laten komen praten. Op een door de heer D WITTE gestelds vraag antwoordt de VOORZITTER nog, dat de hoogflat geprojecteerd is ten zuidwesten van de flats, die nu in aanbouw zijn; spreker toont de plaats op de tekening. Do he-r MACHIEISE vraagt, of het niet beter is, dat de architect al op zeer korte termijn in een informele vergadering zal komen. De raad moet immers weten, wat hij wil. De VOORZITTER zal het op prijs stellen, dat de raad bur gemeester en wethouders machtigt, aar de architect te vragen, wat hij het "be ste vindt nu een toelichting komen geven óf dat doen na de uitw-rking van het plan. Hij verzoekt de raad echter tevens, voor het geval de architect zegt, dat hij het plan pas kan toelich ten, als hij het verder heeft uitgewerkt, goed te vinden, dat bur gemeester en wethouders hem dan opdragen door te werken. Overeenkomstig dat voorstel besluit de RAAD zonder hoofde lijke stemming. 8,_ 9JER 10 (VOOR 0 MS 0 HRIJ VIH GB R ZIE DE GrEDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worde.n de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs. I/0656, 6657 en 6658, alsmede de besluiten tot 85e wijziging van de begroting 1953 van de gemeente, 15e wijziging van de be roting 1958 van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf7e wijziging van de begroting 1958 van het gemeentelijk woningbedrijf en 23e wij ziging van de begroting 1958 van de dienst van openta re werken). 11. ONDERZOEK VAR DE GELOOFS BRIEVEN VA! DE DEDEN VAR DE NIEUWE GE- MSERTERAAD (PRAE-ADVIES RO 1272). De VOORZITTER benoemt tot leden van de commissie van onder zoek de heren Hendriks, Rampaart en Koppenol. Samen met de gemeen tesecretaris verlaat deze commissie de vergaderzaal. De VOORZITTER schorst intussen de vergadering. Ra terugkeer van de commissie heropent de VOORZITTER de vergadering. Bij monde van de heer KDEEEROL brengt de commissie rapport uit; het rapport resulteert in het voorstel, al de op 30 mei 1958 tot lid vaan de raad benoemd verklaarden toe te laten. De raad besluit dienovereenkomstig zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming, waarna de VOORZITTER de commissie" voor haar taakvervulling dankzegt. -12 ER 13- 12 ER 13 (VOOR C E 0 ER IJV IR GE H ZIE DE AFïftl. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden ie onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten tot 81e er. 82e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente en die tot 11e en 12e wijzi'ing van de begroting 1958 van het gemeentelijk waterlei dingbedrijf) 14. ,-,ISV0HER TOT HET HD3ERER VAR BE ..REE TEGER DE BESLAS TDTGA ZFSL.-.G- V...R HET ':HOOGÏÏEEMR.fUiDSOHAP DE BPABARTSE BaRDIJK'1' (PRAE-ADVI'ZS RO. 1275). Raar aanleiding van an door de heer BROOS gestelde vrsag deelt de VOORZITTER mede, dat er oc nog een aanslag zal komen voor H gemeente in h- ar publiekrechtelijke hoedanigheid. Eventueel kan de heer Broos in besloten vergadering nadere inlichtingen vragen. D heer BRCjS zegt, dat hij een aanslag heeft ontvangen voor een gedeelte van zijn eigendommen. De VOORZITTER antwoordt, dat niet heel Roosendaal deel uit maakt van het gebied van de Brabantse Band ijk. Ter secretarie kan de kaart worden ingezien, waaruit blijkt, welke eigendommen erin vallen °n welke niet. Zonder hoofdelijke stemming besluit de RAAD hierna overeen komstig het onderhavige voorstel. 15. VOOR 01ECgRlJVBTG ZIE DE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de Ra,AD overeenkomstig het onderhavige voorstel (zie de besluiten nrs. I/6659, I/6660 en 1/6661), 16. VOO/STEL VAR BURGE 1IEBS TER ER WETHOUDERS E3TREFFBRDE DE EEROE: EIRG V. "T '"TER ORDERWIJZ" E A.ZR DE OPERBARE UID SCHOOI PR.-E-ADVIES RO 1277) De heer HERDRIHS vraagt, hoe het komt, dat er maar een per soon ou de voordracht voorkomt. De VOORZITTER antwoordt, dat er maar een goede candidaat was. De heer EEHDRI/S vraagt, of burgemeester en wethouders dan geen andere candidaten op de t m?de of de derde plaats hadden kunnen zetten. De VOORZITTER antwoordt de. rop ontkennend; dat zou betekend hebben, dat ook de andere voorgedragenen geschikt en bekwaam werden geacht. Daarmee kon d insnecmeur zich niet verenigen. Er was ove rigens niet veel belangstelling. Juffrouw Boeijkens kende deze candi daat en zei, dat hij een prima onderwijzer is. Hierna wordt overgegaan tot stemming. Er worden 20 stemmer, uit gebracht ou de heer van Doorn, zodat deze benoemd is. De VOORZITTER neemt maatregelen, opdat de benoemde onmiddellijk met zijn benoeming in kennis zal worden gesteld. -17- O J*

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 82