-6- c.' t de kwe .t ie van de hu jrbepaling een onderdeel vormt van de al- erieae loon- en prijspolitiek, welke buiten de competentie van de raad ligt. De hoer de Jong hoeft als zijn mening uitgesproken, dat de gemeente beter goedkope woningen kan bouwen en dat iedere bewoner een tuintje wil. Dit laatste geldt echter wel voor de utochtone bevolking, maar degenen, die zich, komende van elders, hier hebben gevestigd, hebben andere ideeën. Vooral zij, die in een grote stad hebben gewoond, vinden zo'n flat prachtig. Van de bovenverdieping af kan men bijna tot Antwerpen kijken. Misschien is ook dat eer. re den, waarom velen de bovenverdieping prefereren. Spreker is ervan overtuigd, dat deze woningen gemakkelijk verhuur zullen worden. Bovendien moeten we - in dit opzicht is spreker het geheel eens met de heer van Benthem - Roosendaal zien zoals het in de toekomst zal zijn. Alle prognoses zeggen, dat Roosendaal in 1980 tweemaal zoveel inwoners zal tellen als thans. Spreker kan ook niet beoor de 1 u, of de bouw esthetisch verantwoord zal zijn, maar hij heeft groot respekt voor biet gezag van Go uwe torGroosman en de Ranitz en dazen zeggevdat het totstandbrengen van deze torenflat stedebouw kundig een eis is. Burgemeester en wethouders willen overigens ook niet meer hoogbouw heb" en dan nodig en verantwoord is. Het is echter gelukkig, dat alle mensen niet eender zijn. Het verheugt spreker, dat sommige raadsleden zo met het plan hebben ingestemd. Mocht na uitwerking van het plan blijken, dat de huren te hoog worden, dan kan de raad het altijd nog afstemmen, maar hij wil adviseren geef de heer Groosman een kans- Hu weet immers niemand, hoe hoog de huren zullen worden. De heer Hendriks noemde als streef ideaal de huren van de woningen aan de Heyptstraat en de St.josephwoningen maar daarmee is hij in feite twinti; jaar achter. Dat zijn kleine huizen, die met een groot aantal t elijk zijn aanbesteed. De heer HEHDRIKS antwoordt, dat de. mensen toch om dergelijke hu'z en vragen. Spreker is er overigens niet tegen, maar hij wil ad viseren, tot betere tijden te wachten. De VOORZITTER zegt niet te geloven, dat er al huizen leegstaan omdat de huren te hoog zijn. Men zal soms een bepaald huis eens niet accepteren, omdat men de huur te hoog vindt, maar dit moet groeien. Wethouder Vos zal straks een voorstel doen, waaruit wel zal blijken, waarom de huren zo hoog zijn. (De heer VOS, wethouder, betreedt thans - om p.35 uur n.m. - de vergadering) De VO RZITTER blijft van oordeel, dat een debat over de huur prijzen pas zin heeft als het plan gereed is en de huurprijzen bekend zijn. De heer MACHIELSE zegt, dat ook hij niet bang is, dat de huizen niet bewoond zullen worden /'Er zullen liefhebbers genoeg zijn. Zijn bezwaar is dit de reële waarde van hoogbouw is, gezien die brochure van de Ranitz, gering. Waarom zouden we het dan doen Als we nu grond of geld konden uitsparen, zou spreker er voor kunnen zijn, maar nu niet. De VOORZITTER merkt op, dat er meer hoogbouw is ontworpen. Hij toont dit aan met een maquette van een onderdeel van plan-West. Spreker mag feitelijk niet asn praktische politiek doen, maar hij heeft gelezen, dat het gemeentebestuur faalde, omdat het onder andere -aan sar hoogbouw deed. Als het dit echter niet deed, zou mei. zeggen, dat het gemeentebestuur zijn tijd niet begreep. Zo'n hoogflat im poneert l Roosenda 1 wordt een grote stad en zo'n flat zal niet mie- staan. D it zou ze zelfs niet doen, als Roosendaal bleef zoals het thans in. De heer VAN BEEK, wethouder, toont op een kaart ook de pro jectie van de hoogbouw nabij de Rondweg/RUcphensebaan aan. De heer MACHIELSE zegt, dat vier verdiepingen nog geen ti- n verdiepingen zijn. waarom moet het zo hoog worden De heer VAN NASSAU is van mening, dat zo'n hoogflat een w ar- dige afsluiting van het plan-Vrouwenhof zal zijn. De VOORZITTER is het d armee eens Bovendien vormt de tor n- flat een tegenhanger tegen de televisietoren en het gebouw van de NV. LIGA. De heer D JOHG is niet tegen het Plan. Zijn vrees betreft uitsluitend de huren. Uiteraard kan de voorzitter daarover thans geen inlichtingen geven, maar spreker hoopt toch, dat de huur geen f 150,- per maand zal worden. !Qe VOORZITTER antwoordt, dat de flats van de continubouw f 10,- a f 11 ,- huur per week zullen uitdoen en de alleenstaande- huizen f 14," f 15,-- De heer DE JOHG hóópt alleen maar, dat de huur aanvaardbaar zal zijn, dus geen f 150,- per maand of meer. De VOORZITTER merkt op, dat er in Roosendaal toch wel mensen zijn, die een dergelijke huur kunnen opbrengen. Waarom zou het in Breda wel kunnen en hier niet MEVROUW VAH OVERLOOP-EODDAERT meent, dat de situatie in Breda toch wel anders is. De VOORZITTER antwoordt, dat het gemiddelde inkomen in Roosendaal niet zoveel me.r van dat in Breda verschilt. Ook de heer MARTEHS zou bezwaar hebben tegen een huur van f 130,- per maand; voor het overige kan hij met het plan accoord gaan. De VOORZITTER geeft de raad in overweging, te wachten tot he plan gereed is en het dan nader te bezien. Misschien komen er zelfs winkeltjes in het flatgebouw. De raad geve de architect ecu ka ns De heer RAMPAART zegt, dat in het aan de orde zijnde prae- advies de nadruk is gelegd op de esthetica, maar dit is z.i. niet juist. In De Linie werd onlangs met veel waardering geschreven over door Groosman te Schiedam tot stand gebrachte hoogbouw. Spreker twijfelt zeker niet aan diens kunde, maar hij blijft bij zijn meninu, dat een dergelijke flat voor Roosendaal nog niet verantwoord is. De huren zullen wel hoog worden; alle voorzie- nin-en make; deze bouw werkelijk duur. Spreker wil graag van de heer Peters aannemen, dat de hoogste woningen in trek zijn, maar aan"de Hieuwe Markt wonen toch vele jonggehuwden op bovenverdiepin gen, waar ze graag af willen. In het Vrouwenhof zullen ook de hoge huren wel meespreken. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 81