Op de vraag van de heer MACHIEISEof het gemeentebestuur geen reclames van de belanghebbenden verwachtantwoordt de VOORZITTER, dat deze ;er zeker niet zullen komen. Er staat in de circulaire, dat het "ken", niet, dat het "moet". Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna overeenkomsti. h. t onderhavige voor. tel besloten (zie het besluit nr. 1/6655). 7. AIS VORE II EETREEBEHDE' DE BOUb VAB" EEK HO 0 GE LAT H 'HST IJT TB' 'EI- DIliGSPLAII "VRÜUEEI OP" (PRAS- .DVIES HO 1268). Do heer MACHIEISE acht dit een zeer groots plan. Tien woon lagen lijkt hem voor Roosendaal wol rat veel van het goede. Die- tor en flat kan nu wel een te enhanger moeten vormen tegenover de tel visietoren, het wil er bij spreker toch niet goed in, dat re lisering vandit plan goed zou zijn. m Roermond heeft men ook een televisietoren en nog wel een een stalen mast er bovenop. Het heeft spreker getroffen, dat er zich rondom die televisietoren laagbouw bevindt. Hij weet niet, w Ike architect er in<Roermond werkzaam is, maar die heeft toch kennelijk andere ideeën dan onze architecten. Wat echter voor spreker nog het zwaarste weegt is uit als hij de verscheid ne hem tor ore gekomen uitlatingen ma: ge loven, is hoogbouw niet goedkoper - zelfs duurder - dan laagbouw en wordt er geen grond door uitgespaard Als dat inderdaad zo is, is het naar sprekers mening beter, er niet aan te beginnen. De heer DE JOEG z' gtdat voor hem de belangrijkste vraag is hoe is de opzet van dit plan Hoe veel gaat de huur bedragen Het prae-advies zou doen veronderstellen, dat ]j.et flats van en particuliere eigenaar zullen worden. Als het luxe-flats moeten worden, kunnen ze naar surekers mening beter niet gebouwd worden. Men geve de mensen een tuintje. Ook de h ;er MnRTEHS heeft belangstelling voor de huur prijs. Als die te hoog wordt, vreest spreker voor de mogelijkheid, de flats te doen bewonen. D heer RAMPAART gelooft, dat men die flats wil bouwen, om dat men ze esthetisch verantwoord vindt. Hu kan spreker di waarde moeilijk beoordelen. Hij heeft bij het lezen van h.t voorstel ge dacht aan de Rus, die de wer IdtentoonsteHing te Brussel bezocht, Mikojan. Deze sprak over de tentoonstelling van moderne kunst on zei daar hebben wij geen verstand van; ik wil best aannemen, dat het linnen sterk en de verf goed is, maar voor het overig - kan ik geen oordeel uitspreken. Zo zal het hier ook wel zijn; het zal wel e:n goed en d gelijk gebouw worden, maar of het ook mooi zal zijn, zal spreker niet durven beoordelen. Hij wil dat ook van de televisietoren niet zeggen, hoewel hij die natuurlijk lelijk vindt. Inderd ad gelooft spreker, dat deze hoogbouw veel duurder is den gewone bouw en hij zou de mensen niet gaarne ver plichten, tienhoog te gaan wonen. Zijns inziens moet het gemeen tebestuur ernaar streven, huizer tot stand te brengen met een voor- en een achtertuintje. Spreker heeft dat zelf ook graag. Vooral werknemers kunnen geen'hoge huur betalen laten we geen project bouwen, aldus spreker, dat in Roosendaal niet thuishoort en dat mer in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam van armoe moet tot stand brengenmaar hier niet -De- D. heer HEEDRIKS kan de geuite meningen onderschrijven. Uit hoofde van zijn functie bij de woningcommissie merkt hij wekelijksdat de huurprijzen hoog zijn. Hij zou graag woningen gebouwd zien, waarvan de huren ongeveer even hoog zijn sis die van de huizen in de Heijptstraat of van de StJosephwoningen Dat zijn de meest gezochte woningen. Kunnen we cio plan niet in petto houden en streven naar goedkopere huurprijzen.?Spreker zi t het er nog van kom-.: dat de gemeente straks zelf zal moeten bijspringen in de huur. De heer PETERS veronderstel' dat er niet gemakkelijk een beleg'"er voor te vinden zal zijn. Vervolgens wil hij opmerken, dat er toch verscheidene mensen vragen naar de hoogste verdieping van df- flats die nu in het Vrouwenhof gebouwd worden. Ze vragen dat soms ook'welomdat ze graag een ruim uitzicht hebben. Bovendien: als r en lift in komt, heeft zo'n flat ook voordelen Maar spreker vreest wel, dat de huren de normale draagkracht te boven gaan. D heer Va'.J BjïïTHEE is persoonlijk wel voor de bouwvan deze flats. Het kan zijn, dat di bouw nu nog niet urgenc is, maar voor de toekomst van Roosendaal zit er toch iets in Hij weet niet, welke overwegingen van burgameest r en wethouders en van de super visor aan het plan ten grondslag liggen. Hij had die wel gmag vernomen. De heer BROOS moet de heer van Benthem bijvallen, maar hij vreest wel het ongerief van het trappenklimmen. Als er een lift in komt, gaat hij met het plan volledig accoord. MEVROUW EISTETGA-IOOY is het met de heer van Benthem erover eens, dat we in cl- toekomst moeten kijken. Als er een lift, centra Le verwarming en dergelijke in komt, heeft dat allemaal zijn vooreelen. hu rnrijs zal wel wat hoger zijn, maar de mensen hoeven dan ook geen kolen te kónen. Spreekster denkt ook aan een teleioontje voor de leveranciers, aan een centrale televisie-antenne en dergelijke. De VOORZITTER zegt, dat Lr. de Ranitz, onze huidige super visor,een inmiddels in brochurevorm verschenen lezing heeft ge houden, waarin hij heeft aangetoond, dat de bouw van hoge flats niet v.'-eJ goedkoper is en niet vec-1 minder grond vereist dan normale bouw, omdat zo'n flatgebouw natuurlijk in een plantsoen moet staan. Ir. de Ranitz staat echter volledig achter dit plan. De- heren ^roosman en de Ranitz achten de verwezenlijking van ciit plan,stedebouwkundig gezien, nodig en als de raad het niet over de zaak eens kan worden, zou spreker willen zeggen de raad. steils da heer Groosman, eventueel samen met de heer cxe Ranitz, in de gelegenheid, het nlan te verdedigen in een informele bijeen komst van de raad. De huren zullen zeker hoog zijn, maar de nuren van de eengezinswoningen, die in continu ver band worden gebouwd, zullen ook boven de f '15,- komen. Dit is naar onze normen hoog, maar in de grote steden is het allang zo, dat 1/5 van het inkomen aan huur wordt besteed, terwijl dat vroeger 1/6 oi 1/7 was. De minister heeft nu het rentepercentage verlaagd tot 45®. ,0p de -huren iets schelen, maar ze blijven toen nog hoog. Het stuit, sa-raker w 1 een beetje, dat er in Roosendaal nog aardige huizen te huur zijn voor f 6,- per week. D- ra.en zal wel uL o v< - e _0~n zijn. Over de huur van deze flats is echter nog niets te zeggvn. Maar als het plan nu wordt stopgezet, zal er toch een behoorlijke som aan honorarium betaald moeten worden. Als het plan er is k-m de s- cretarie gaan be re kenen ,wa t de huizen kosten. Men ^edenke -echter-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 80