male H° Sta pers00n in het »»*- -10- hoeve'vanj"Si<,tente" t<m be" D aNDWEjR. De brandweer rukte iri 1957 4.7 '1S3i „Hf n de behoef te 'aaneen ni^e^azlrae206^^ J01'°0nde dingaoeperUHs ook weer bele^eringL in SOCIALE ZaK'EN. mrktrizichAolfaeer"voélentineJeranderae Eituatie op 4e arbeids- dienst voor sociale 7 ken "i i rv Vvjrzoré'inSswerkzaainheid van de het begin van 1957 bïtond VnJl °Verfpannen arbeidsmarkt, die in gen of en hadden en zich daardoor 'bui t'3'Sülers>die vrijwillig ontslag en werkloosheidswet hadden besteld dad«?inV van,de wachtgeld proces ingeschakeld worden °ii 1 Qaa^rijk opnieuw in het arbeids- maanden van 1957 was dit niët mos-effi"?Per6 argeidsniarkt in de laatste bestediri-sbeperldn^ is dat VA?» meer- Een ander gevolg van de van sociale zaken en volAe eZn eenBle bedeling van de minister en sociale lasten var in 'beschSttende^e-f1ks?uosldie in de lonen voor 1958 en volgende iareTzal woïiVf 1 ^Sen ^ewerkgestelden Dit zal tot gevold hebben d t de 1 omgebracht van 90 tot 75%. voor 1958 niet slSitendméerlafzi ^ichttln« "De 800. eijdragen in het nadeU' ^iha 70vJ °nitengemeenten" gevolg daarvan is ook aï dat nu ^llen .m?eten worden. Een is betreffende de overdracht v - "De p n„'1'''1dz^Singsvoorstel gekomen moet dat ook zijn. Uracht Van De Eoos riet bestuur is zuinig en ders deed ook i^1957 haar^Lde"wT-°fZo0ninöS5eSellns voor handarbei- handarbeiders konden dank r-"ii ri'p '--c'1r weer gevoelen. Verscheidene tieproces ingeschakeld worden. Nu veLoedfli ik^n9 pfoduc' sen zullen moeten worden tewerkgesteld d-i 0 toekomst ook men- in het particuliere bedri ifslevS' vo°meen vrij regelmatig behoefte doen gevoelen aan meer "'edi rpZaamf 21 Seweestzal zich de krachtens de bedoelde 4 -i gedifferentieerd werk dan tot nog toe te geraken zijn °n vooi^eidïng!^ YerriCht' Maatregelen om daartoe zaken toevertrouwd 1enV/ierden6voortsötiennu?ta'Tnid6 di.®nst voor .sociale in de gemeente opgenomen. Indonesië gekomen gezinnet leven buiten" gebllven°zot zïfn S «eh#le van maatschappelijk werk. raard is oit een zeer mooie vorm Het aantal patiënten, dat voor rekenino- van do 4. psychiatrische inrichtingen wordt verpleegd nïS n fq?? f l* opzichte van 1956. ipieega, nam m 1957 met 5 toe ten de burgerlijke instellin^voo^socialp11 ^kSG Ultlcerinê'en ten laste van onderhevig. Het aantal Sfsl^ingen en Ierand®™g eni 'e stiim'nn- i -• en verpleegden ondervond echter ciupl nijging en dit beïnvloedde vnnrnanpi-i iWn meentesu jsidie voor de oureorlijke inztelltag'; BUe Van het «e' -GAS- -11- GAS-, WATER- EN ELmC T.ÏICITEITS DEPRI JE In mijn vorig jaaroverzicht deelde ik U mede, dat het jaar 1956 zich voor de gemeentebedrijven kenmerkte door een ongekend grote stij ging van de omzetten. In 1957 waren zij weer hoger dan in 19565 de gemeentebedrijven delen nu eenmaal ook in de uitbreiding van de gemeente. De gasinkoop bedroeg 8.125.404 m3 tegenover 8.025.046 m3 in 1956, waterproductie 1.498.375 m3 tegenover 1.437.161 m3 in 1956, de stroom- inkoop 12.022.310 kWh tegenover 10.524.320 kWh in 1956. Er valt dus weer een geweldige toeneming te constateren; met name in het electri- ci ueitsverbruik, dat ten opzichte van 1956 met meer dan een miljoen kWh toenam. Er werd ook weer een groot aantal hoofdleidingen gelegd; voor gas ruim 2f kilometer (waarvan ongeveer de helft in Etten), voor electriciteit ruim 5 en voor water ruim 7 kilometer. In 1957 werd de grote reinwaterkelder in de Eortuinstraat in be drijf gesteld; hierbij is de watervoorziening van Roosendaal, vooral in de zomermaanden, in hoge mate gebaat. Ook werd in dat jaar begonnen met de uitbreiding van de gasbergingscapaciteitdoor telescopering van de grote gashouder, die tijdens de werkzciamheden overigens volledig in bedrijf blijft. 0 In net kader van liet grote plan voor de watervoorziening in de buitenwijken werden in 1957 weer uitbreidingen in verscheidene straten tot stand gebracht, t.w. in de Lepelstraat, de Lindestraat, de; Langdonksestraatde Dennestraat, de Bergseoaan en de Heerma van Vossstraat POLITIE. Voor de politie verliep 1957 gelijkmatig, zowel wat de handhaving van de orde in de gemeente als wat de gang van zaken in het politie korps betreft. De criminaliteit was niet verontrustend. Het aantal vermogens— delicten was niet hoog; het aantal zedendelicten noemt de commissaris vrij hoog1', maar hij voegt daaraan toe, dat niet van een toeneming van het aantal gesproken mag worden. De naleving van de verkeersregels laat.veel te wensen over. Vijf mensen vonden de dood bij verkeersongevallen en in het merendeel van die gevallen lag de schuld bij het slachtoffer zelf. De organieke sterkte van het politiekorps is 55 man; door ver scheidene omstandigheden moest echter het gehele jaar door met een ge ringere bezetting worden gewerkt. Onder meer was dit een gevolg van het fei 0dat de vakantie- en verlofregeling voor het politiepersoneel met terugwerkende kracht tot 1 januari 1955 werd herzien. Dit was zeker rechtvaardig, maar het had tot gevolg, dat er vaak niet meer leden dienstdeden dan het minimaal-noodzakelijke aantal. Er werdenweer verscheidene cursussen gegeven om het personeel naar geest en lichaam geschikt te houden voor zijn taak. BESCHERhlNG BEVOLKING Aan de dienst bescherming bevolking werd toegevoegd de "ABC-dienst waarvan -in het algemeen gezegd - de bedoeling is, het paraat maken van e peyolkmg tegen atomische, biologische en chemische aanvallen. Van re geringswege zullen de nodige voorlichtende mededelingen worden gedaan. 5Y werden voorts de plaatselijke verbindingen uitgebreid en veroeterd, waardoor de paraatheid van de BB toenam. Landelijk gezien be hoort de Roosendaalse BB tot de beste. Niettemin valt het te betreuren, dat de aanvankelijke,geestdrift van vele noodwachters thans wat is be doeld, zodat heb nodig is, hen opnieuw te stimuleren en met name, hen aan te sporen, de oefeningen bij te wonen. In januari en februari 1958 wordt een actie gevoerd om de vrouw in -de-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 7