V $4 I O T U I E I VAR DE 7ERGADERIRGER VAR DE GEMBERÏERAAD VAR ROOSEBDAAD ER RIS EER in 1958. JiL vergadering. Vergadering op DOEDERDAG, 10 JULI 1958, bijeenroeningsuur 2.45 uur nm. ORDERWEREER IER BE HARDELIEG I. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 5 juni 1^_,8. 2 Mededeling von ingekomen stukken en mededelingen von burgeni;ter en wethouders betreffende besluiten, door ben genomen met ge- bruikmaking van de door de raad aan hen gedelegeerae bevoegdheid (zie schriftelijke mededeling). 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging van de Alg. Politieverordening (aangehouden prae-advies no. 12., 4. Als voren tot wijziging von de Alg. Politieverordening met beurek king tot het verlenen van dansvergunningen voor carnavalsz. ^er- dag (prae-advies no. 1265). Als voren tot besc ikbaars telling van orediet voor^ werkzaamheden aan de verwarmingsinstallatie von de St.Joan Bercamansscnool (prae-advies no. 1266). 6. Alsvoren tot vaststelling van een nieuwe salarisregeling voor vak onderwijzers (prae-advies no. 1267). 7. Alsvoren betreffende de bouw van een hoogflat in het uitbreidings plan "Vrouwenhof" (prae-advies no. 1268). 8. Als voren betreffende de bouw en financiering van 90 woningen c.a. aan de Philipslaan (prae-advies no. 1269). 9. Als vore 11 tot het verlenen van tegemoetkoming aan L. van B kol in vervoerskosten naar de Tar cisiusscno01 (prae-adnes no. 10. Alsvoren tot aanwijzing van een nieuwe staanplaats voor woonwa gens (prae-advies no. 1271). II. Ond rzoek van de geloofsbrieven van de leden van de nieuw ge meenteraad (prae-advies no. 1272). 1? Voorstel van burgemeester en wethouders tot beschikbaarstelling van orediet voor de uitbreiding van het waterleidingnet m de Bergsebaan (prae-advies no. 1273) 13. Als voren van crediet voor de uitbreiding y ,n het w^ter lcidin^n.,t in de Doelestraat en de Vierhoevenstraat (prae-advies no. 1274). U Als voren tot het indienen van bezwaren tegen de belastingaan- slag het "Hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk" (prae- advies no. 1275). Alsvor°n tot wijziging van de overeenkomsten met de Red. sP°°r: we een, dep.R.E.M. en de R.V. Philips Gloeilampenfabrieken inzake het spoorwegraccordement op Kalsdonk (prae-advies no. 127 -16.-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 78