-24- co v- raeöagecl ;e lddat alle overige vragen no* in behandeling zijn, biedt c7p vonp7Tm.7n?T> „«i t t I n0fc in van nieuwe vragen. VÜORZITJEH gelegenheid tot hot stellen D -*■* -1 me tdat er een kwestie bestaat over sEEEE™ aLWon^fo11t'ra?4'St'B?neaiotas" aè EmmastraaU. 'reKer zou die opgelost willen zien. D- VOORZITTER Zégt onderzoek en antwoord toe, 1>e ht'r 1)3 WITTE zegt, dat nensen uit de Beukenlaan f?evra ed ?™;i1-S«e*ïd,!n muu,r plaatsen in hun taïn. Su^teln® fe, en schuttingenPlaatsing van oen dergelijke muur- ,vaïl zijn, omdat de bewoners thans veel last hebben v^n kinderen, die door liet achterpad lopen. De VOORrITTeu zegt onc. .rzoek en antwoord toe. D -leer MaCHIEISE zegt, dat het op "De Stok" z r druk is fen e°V°; MeïCon' In het k£ider van de nieuwe voorzieningen is badml sterUd^zLk?n? Jen ??c"r gallen. Bij druk bezoek teS de situatie! voldoende overzien. Dit is een gevaar lij kse Snh -p- '•'Vi5e"fc 1r "ij-0*1 rond het hele bad een prikkeldraadaf- Ir", keeft al vele oeschadigingen tot gevolg eehad. Het gladL^draad^de^afrastei iJ3n{ dJSi\ Prikkoldraad'te vervangen door - a jj Cl;- aixas oei mr is toch msrir symbolisch jHTji'.. -j3 ,Z9U sP^eker gr- :g zien, dat de straatverlichting Boulevard Antverpia wat verbeterd Werd. V(XjlpER zegt onderzoek en antwoord toeTen aanzien van dagmorgen 1'^bi^hpnMi b£sseri al Meedelen, dat Koopmanschap maan dagmorgen j bij hem is gekomen cn heeft mee code„ld dat hli on voldoende overzicht ïad. Zaterdagavond is er een kindje gered Hii vroeg om een noodvoorziening. Spreker heeft toen opdracht gegevenD om een voorziening te treffen: Koopmanschap zou zich m-t dflUec- teur van openbare werken in Verbinding stellen. W-öHIEISB zou het het beste achten, dat een gedeelte van de loopbrug zou wor ion terugcm plaatst MBYBOW EISIHGA-IDQY is van oordeel, dat er meer personeel zou moeten zijn. pcx&uueej. Bé MCHIEISB zegt, dat r vier badmeestfers zijn en nog -ca aantal onbezoldigde helpers. Er is dus zeker voldoende toe- volder'ncf^ moSelijkheden om toezicht uit te oefenen zijn niet - MSVROük VAR OVER 10 OP-BODD.EET informeert, hoe het staat oub0t?effende fe Pneumatische ledigingsdienst. Het ouc. contiC,ct is verlope- cn de belanghebbende heeft zeer slecht SLfvIrnie^fis^ G nl°UK fc°peQ ZOlan« Se"6S2wt De VOORZITTER antwoordt, dat de controleur van gemeente finan cien san een nieuw contract werkt. Dat is al voor een groot deel ?e nc-er J.YOS vraagt, of er op korte termijn nou nieuwe huizen m Hispen gebouwd kunnen worden. Er zijn e'r v-el t-kort Het duurt, wat de wonirigwetwonlngeH b treft, gewoonlijk jlren vSor Nispen iets krijgt. J J r voor -De- -25- De vOORZITT.jH zegt onderzoek en antwoord toe. De heer VaN BE'NÏHEE merkt op, dat een automobilist, die zich van de Heerma-van-Yossstraat uit naar de Rondweg begeeft en niet w? t, dat er langs de Rondweg een rijwielpad ligt, groot gevaar kan veroorzaken. Het lijkt spreker zeer v-nselijk, dat er men bordje wordt geplaatst, waardoor men op dat rijwielpad op- me r kz a a m w or d t ge ma a kt De VOORZITTER ze t onderzoek en antwoord toe. D heer R..EDEE KERS heeft gehoorddat het mooie plan voor het H.Hartplein niet wordt uitgevoerd zoals het op de tekening staat. Spreker zal daarover graag worden ingelicht en eventueel ook gr g v rnemer waarom van het plan is afgeweken. Da E aar SCHEEPERS ze; dat ar gevraagd is op een verbinding van de Marconistraat naar de H. Hart kerk. in het plan is een derge lijke verbinding niet begrepen^ het was nl. de bedoeling, de school jeugd van het plein verwijderd te houden, want er is al veel schade veroorzaakt aan de ruiten van de kerk. Misschien had dC; heer Rade- makers daarop het oog. Overigens heeft spreker gehoord, dat er f 80.000,- overge houden is op de begroting van openbare werken van 1957. Dit over schot zou gebruikt worden voor bestratingswerken. Kan nu ook de geprojecteerd para 11eIw g over het plein daaruit worden aangelegd en ook hst trottoir langs de Gastelsewog De OORZITTZR antwoordt, dat de bedoelde verbindingsweg M rconistraat/H.Hartkerk niet wordt uitgevoerd, omdat die niet' in het plan was begrepen. Maar het plan wordt geheel uitgevoerd overeenkomstig het goedgekeurde uitbreidingsplan Kalsdonk. of uit de bedoelde f 80.000,- de para Helweg en de trottoirs aangelegd zullen worden, kan spreker thans nog^niet zeggen. De ha r SCHEEPERS öerkt op, dat aanleg van een trottoir van het H.Hartplein naar de Buijs~Ballotstraat toch wel in een zeer dringende behoefte zou voorzien Hij zal het op hoge prijs stellen, dat dit er kont. De trottoirbanden en de rioolputten liggen er al. De VOORZITTER zegt ond .-rzoek en antwoord toe. De heer BROOS zegt, da~ in de Hulsdonksestraat een nieuwe riolering gelegd is. Daarna is en provisorische bestrating gelegd. Ma r er zijn ze r veel kuilen in het wegdek en voor de bewoners is oen onhoudbare situatie ontstaan, want de vrachtwagens, die in groten getale door de straat komen, veroorzaken vele schokken en trillingen. Een nieuwe en betere bestrating zou van groot belang zijn De VOORZITTER zegt ond rzoek en antwoord toe. Intussen de It de VOORZITTER nor mede, dat hij heeft ver nomen, dat de uitkijktoren op "d Stok" al geplaatst is. Hierna sluit hij de vergadering met de Christelijke groet. De bovenstaande notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de RAaD van de gemeente ROOSENDA. L BH NIS PEN in zijn openbare ver gadering van 10 juli 1958. DE SECRETARIS DE VOORZITTER, tci-QSjr

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 77