Sb^IIoSSÜ® HEI' EESESWEE1' ™r SS?? traag van Hó beer rampaart beireppende bestratingswerk in plan west. oofofd^SSaieS?n de bo«wonde^l;^e^i L% M m W TB IS POOK- -22- nader or"Eet toe> dat de verscheidene opmerkingen uciuk. x overv»ogen zullen worclen» 7 Intussen "besluit do RAAD zonder hoofdelijke stemrunp1 nvpr. enkomstig het mondeling door de Voorzitter gedane voorstel. 50. RONDVRAAG. D-- VOORZITTER gaat eerst over tot de voU-ende be-ntwoo- van vragen, gesteld in vroegere raadsvergaderingen Ulüg ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN VASTHOUDERS De directeur van openbare werken deelt ons het voleinde me- n-> visorisch li !a?cf verzakkingen de eerste maal slechts pro- ■Pii???5 i l6aarna zl;]l1 ae straten op de juiste hoogte de- 0fc'c;Tra^ü ïfJ'Q aanzien van de straten, waaraan de woningen oSdel^¥ni10en- vaa de Ess0 en van de Java-China-lijnen staan tïot+Siraaiw™1™ a?s meïck' ^ge^ars over eventuele herstratin en trottoir aanleg. Er is echter rot nog toe maar twc maal bestra --t- !!ÏÏS-Ü voorLcpig en eenmaal definitief. Wel moet hierbifwoï^n on- t allefn hors oraat wordt, als openbare werken daarvoor dat e? LeSerVmiu^hêrstoaat1!!15 daard00r de indrak ™tstaan, ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Wij hebben in de raadsvergadering dd. 3 mei 1956 de heer Martens in overweging gegeven, te streven naar het formeren van een stb0h- vn-?êóJre £e °Prichtiïl? van oen overdekt zwembad zal voorbereiden. Tan concrete plannen - en vooral van levenskansen - voor een de?- ANTWOORD VAN BURGEMEESTER El!" 'BTHOUDERS In vervolg op hetgeen in Uw vurige vergadering reeds word medegedeeld thans te T postzefelaut0£nateii ter plaatse kunnen wij'" bbRPjï Wh fcennls hengen, dat de directeur van het telefoon- Breda zich bereid heeft verklaard, de plaatsing van tele- looncellen ia ae wijk Vrouwenhof en in plan West te bevorderen. Hii voegde daaraan echter toe, dat die plaatsing niet op korte termijn verwezenlijkt zal kunnen worden, omdat er een nijpend gebrek bestaat aan driemunts--incasseer-apparaten»De aanvrage is op "de wacht lijst geplaatst en zal opnieuw in behandeling worden genomen zodra de vereiste apparatuur weer beschikbaar zal. komen. VRaAG VAN DE HEER SCHEEPERS BETREPEENDE EEN TOESTAND v w ttc>tpw -d 1DZIMS OP DB HOEK GASmSËWBS/MMHilS: ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS -In- -23- In het nu komende seizoen zal de bedoelde hoek een aantrekkelijkere aanblik bi ..den tengevolge van het opschieten van het gras. Wij hebben overigens de eigenares verzocht, de ter plaatse aanwezige prikkeldraadafscheiding te verwijderen en eventueel door een ander te vervangen. Aan de commissaris van politie is gevraagd, voor extra-politietoezicht ter plaatse te zorgen. VRAAG VAN DE HEER PETERS BETREPEENDE DE AANWEZIGHEID VAN EEN GEVAAR LIJKE SITUATIE OP DE HOEK DR. NO LENS LAAN/BEEKLAHN ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN W "EHOUDERS Uit verkregen inlichtingen is ons gebleken, dat er voordeze bouw plaats en plan voor woningbouw is ingediend, waarvoor inmiddels een premiebeschikking is afgekomen» Er zal dus spoedig met de bouw begonnen kunnen wordeh. ,Qmdat ons bovendien, is gerapporteerd, dat dc situatie toch niet zeer gevaarlijk is, hebben wij gemeend, in dit stadium terzake geen maatregelen te moeten nemen. VRAAG VAN DE HEER MACHIEI&E BETREPEENDE HST N3ET-VD LDOENRBSP. HET 0NTB" EKEN Vai" DE SCHÜILGEIEGENHEID VOOR G-S »W -ARBEIDERS ANTWOORD VAN BUR0EÏ1'ESTER Ei." ETHOUD.ES De directeur van openbare werken heeft ons bericht, dat schuilge- 1c eenheden zoals die hier gebezigd wordenook in gebruik zijn bij o.a. de Heidemaatschappij. Zijns inziens voldoen zij aan redelijk te stallen eisen. Ontbreken van de schuilplaats, aldus de directeur, komt niet voor. Wel kan het geval zioh voordoen, dat wegens uitge breidheid van een object de schuilgelegenheid niet steeds in de on middellijke nabijheid van de arbeiders opgesteld staat. Deze afstand is dan echter nooit zodanig, dat dit hinder voor het tijdig schuilen veroorzaakt VRAAG VAN DE HEER J.VOS OVER DE VERBETERING TAN HET RIJWIELPAD LANGS DE NIS PENSEVEG ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN W JTHOUDERS In lc53 heeft de hoofdingenieur-directeur van de'provinciale water staat" ons bericht, dat hij het niet gewenst achtte nog uitgebreide voorzieningen aan de rijwielpaden aar te brengen, omdat een herziening van het tracé van de weg ii het voorne n lag" Eind 1954 verzochten wij gedeputeerde staten afzonderlijke verbetering van de rijwielpaden te bevorderen, wanneer c -n algemene reconstructie van de weg niet ot) korte termijn te verwachten was. Opnieuw hebben wij nu gewezen op d slechte toestand van de bedoelde rijwielpaden en gedeputeerde staten verzocht r. tre melen te nemen opdat, al dan niet in combi natie met en meeromvattende verbetering van de bedoelde weg, een ver beter in. van do fietspaden zal tot s band komen. VRAAG VAN DE HEER MARTENS BETREPEENDE DE AANWEZIGHEID VAN EEN VER KEERSBORD JE BIJ DB WONING VAN GlJZïïN OP LE L1ARKT ANTWOORD VAN BURGEMEESTER ER" WETHOUDERS Het bordje is na het gereedkomen van de nieuwe verbindingsweg met de Nieuwe Markt wat naar "het oosten verplaatst, omdat voorkomen moest worden, dat geparkeerd zou worden binnen 10 meter van de hoek. Het is nu naar onze mening van de nieuwe straat uit behoorlijk te zien. Verplaatsing van het bordje naar een me r naar het westen gelegen punt zou moeilijkheden ooi veren, omdat de Markt t r plaatse te smal is om veel parkerende auto's te verdragen. -Na -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 76