-20- Omdat het niet uitgesloten is, dat ook de andere "belang hebbenden hun cassatie-verzoeken nog zullen intrekken en de gemeen te in dat geval alle door de Rechtbank vastgestelde schadeloosstel lingen zal moeten kunnen uitbetalen, stelt„spreker namens burge meester en wethouders voor, het in het prae-advies gevraagde crediet beschikbaar te stellen en burgemeester en wethouders te machtigen dit crediet te verhogen met de meerdere rentevergoeding en het be drag van de eventueel door de procureur van de gemeente in dit verband in te dienen declaratie. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke steijiming besluit de raad overeenkomstig het onderhavige schriftelijke en mondelinge voorstel (zie het besluit tot 71e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente en het besluit tot 7e wijziging van de begroting 1958 van het gemeentelijk grondbedrijf). 49 TOT ER MET 49 VOOR OkBQHRIJVÜGE! ZIE SB AG-BHDA Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig de onderhavige voorstellen (zie de besluiten tot 135e wijziging van de begroting 1957 van de gemeente, 37e wij ziging van de begroting 1957 van openbare werken, 16e wijziging van de begroting 1957 van het woningbedrijf, 14e wijziging van de be groting 1957 van het electriciteitsbedrijf, 10e wijziging van de begroting 1957 van het gasbedrijf, 14e wijziging van de -begroting 1957 van het waterleidingbedrijf en 5e wijziging van de begroting 1957 van het grondbedrijf, het besluit nr. IV/5393? het besluit tot 69e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente, het besluit nr. 1/5394 en het besluit nr. 1/5395). 49A. AIS VORE! TOT HET VOTERE! VA! EE! !IEUW OREDIE T VOOR DE AA! EEG VA! DB VERKEBRSTIOTIEI (PRAE-ADVIES !0 1260). De heer RADEMAKERS vraagt, wanneer men met de aanleg een begin denkt te maken. Misschien moet het bedrag nog wel tion keer verhoogd of verlaagd worden. De VOORZITTER antwoordt, dat er een belangrijk rijksaandeel nodig is. Van het verkrijgen daarvan is eigenlijk alles afhankelijk. De heer RAMPAART zegt, dat men over die tunnel steeds minder enthousiast wordt naarmate het langer duurt. Het schijnt toch wel zo te zijn, dat de Rijksweg 17 daar komt, waar wij die liever niet zagen, pan zullen we over de huidige Rondweg moeten gaan bouwen en dan zal het nodig zijn, dat er een tunnel onder of een kruisings- vrije toegang over die weg komt. Anderzijds bestaat ook de moge lijkheid "dat de Rondweg naar het zuiden wordt verlegd. Vervalt de huidige Rondweg, dan zijn naar sprekers mening de kosten voor de grootverkeerstunnel niet nodig. De VOORZITTER antwoordt, dat deze zaak zich in een zo danig stadium bevindt, dat er niet besloten kan worden, de tunnel niet aan te leggen. De h: er MOERÜGS verwijst naar de situatie in Tilburg. Daar heeft men over de Rondweg een hele stad gebouwd, maar er is geen viaduct cf tunnel. Ook in Utrecht bestaat iets dergelijks. Er zijn verkeerskruisingenmaar men werkt er met knipperlichten. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voor stel aangenomen (zie het besluit tot 72e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente, dat tot 13e wijziging van de begroting 1958 van het electriciteitsbedrijf en dat tot 21e wijziging van de be groting 1958 van openbare werken) -49B-- -21- 49B. AISVORE! TOT VERPLAATSI!G VA! HET WO0!WAGE!KAMP (PRAE- ADVIES !01264). De heer DE WITTE vraagt, of het terrein aan de Bredaseweg voorzien is van waterleiding. De VOORZITTER antwoordt da- rop ontkennend. Hij weet niet, of het mogelijk is, het nieuwe kamp van water te voorzien. Het zal wal onderzocht worden. Er is lang gesproken over een A-kamp te Bergen op Zoom, maar het ziet er naar uit, dan dan Roosendaal toch in elk geval vel een B-kamp zal houden. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 70e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente en het besluit tot 20e wijziging van de begroting 1958 van openbare werken) De SECRETARIS leest hierna op verzoek van de VOORZITTER voor een door de r.k. raadsfractie onder dagtekening van 29 mei 19^8 ingediend voorstel tot het wisselend voor uitsluitend dames .en"" uitsluit end heren openstellen van het voor malige herenbad van "De Stok".Zé wil de regeling van de dagen of uren van die openstelling aan burgemeester en wethouders overlaten. De VOORZITTER stelt voor, dat voorstel ter fine van prae- advies in handen van burgemeester en wethouders te stel en. De heer RAGE MAKERS informeert, of de voorzitter niet moet vragen, of dit voorstel voldoende ondersteund wordt. De VOORZITTER is van oordeel, dat hij dat, nu hij heeft voor gesteld, het stuk in handen van burgemeester en wethouders te stellen, niet behoeft te doen,- De heer RADE MAKERS vindt, dat Roosendaal zich nogmaals bela chelijk gaat maken. De heer MOERÜGS is het er onmiddellijk mee eens, dat het voorstel ter fine van prae-advies in handen van burgemeesteren wethouders zal worden gesteld. Hij zou. echter de raadsleaen in overweging willen geven, tevoren eens te gaan kijken, hoe "De Stok" nu is.'Het is de bedoeling, dat in september aanstaande de tweede groen van de door de commissie ad hoe voorgestelde werkzaamheden zal worden uitgevoerd. Maar als het voorstel aangenomen wordt, zal dat tot gevolg hebben, dat er weer nieuwe voorzieningen getroffen moeten worden. De VOORZITTER weet niet, of dat in het thans lonende seizoen nog wel kan. De heer MOERÜGS merkt op, dat dit voorstel wordt gedaan door de r.k. raadsfractie, in de commissie was ook die fractie vertegen woordigd. Spreker meent, dat de commissieleden ten aanzien van hun plan eensgezind waren en dat ze ervan overtuigd waren, dat de com missie op de goede weg was. Hij zou het nu jammer vinden, als ten gevolge van dit voorstel de opzet van de commissie werd doorkruist voor zij haar werk helemaal heeft gedaan. De heer MACH3EISE is van oordeel, dat de behandeling van het voorstel rustig kan worden uitgesteld tot de septembervergadering of later -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 75