.°£pe«»rïfC5i:L tUSSen th^°rie en P^ijk. kin gezegd wor- d®*ï 1 l gaan de begroting verlagen met f 5-000.0,00,-, maar we mogen van. de loonpost nooit een sluitpost maken. En als we al de -13- Tan du^le'loo^ol™: TC8"8*' hoe Staat met het °P«»™ P - ■--- -SE-Lantwoordtdat het bedrag wegens loon verschuldigd voor in uitvoering zijnde werken, niet in de be^otine wordt opgenomen. Dit betekent een verschil van 60 tot 70 duizend, fptv!1 The°r e tisch zou het misschien mogelijk zijn, voor werken, in mind 4n- ï°p "?rdcin ter hanci gnomen, de loonpost f45 t^_ brengen op de algemene post onderhoud wegen. Dit is echter praktisch met te doen. Don voorbeeld moge dit verduide- iiDken. De pos 0 onderhoud straten is voor 1953 begroot op, naar spr. meentf 160.0 00,-. Bij deuitvoering van een werk, bijvoorbee ld ?e v-r oe sering ven de Raadhuisstraat, waarvoor de raad eer crediet *11*1 geI°tefd,ad f 94.000,-, dient dan loon te worden uitge- geven een bedrag van ongeveer-f 45000 ,-, Deze f 4*000zouden nu w mindering kunnen worden gebracht op de raming ad' f160.000V-V vGhter vanzelfdat dit sgsteem hot risico meebrengt, dar binnen korte tijd geen' middelen meer beschikbaar zijn op de hetge niet In «mrreènstenninS iTm»t do Txnoeite, omdat immers ook het normale onderhoud van straten er wegen doorgang dient te vinden. cn a' - zegtdat deze zaak al een paar ke~r aan de orde is geweest in de commissie voor openbare werken. Het gaat o^LSfniL i ?5ltaaldienst overbrengen, waar blijven we dan met ns personeel Bovendien - maar dit is niet voor de pers bestemd - als^er eens wat overschiet, kan er nog wel eens wat voor de gemeen schap worden gede >nj men de&ke maar aan "d-Stok" b'-'ex- V: :D R AS S A U ze gtdat, als van openbare werken oen apgrte cien.sc wordt gemaakt, alle overschotten winst zijn. beojE RADE11AKE S zegt, dat de raadsleden zich altijd ver diepen in de begroting, maar niet in do uitkomsten. Het laatste zou beter zijn. En kunnen nu belangrijke voordelen, die zich in de loop van een bepa; ld jaar voordoen, niet in datzelfde jaar benut WOjTCLOÏI - De. heer/FKBIJSER antwoordt, dat voor 1957 gezorgd was, dat de voorlopige rekening van de dienst van openbare werken op tijd werd ingestuurd. Bit deze rekening bleek, dat op d post onderhoud stra- ten f 80.000,- overbleef. De afdeling financiën"heeft daarop burge meester en wethouders geadviseerd, dit bedrag aan te wenden voor°de verbetering van ;nige straten in de gemeente. Dienovereenkomstig hebben burgeme ster en wethouders besloten. Terder zal getracht wor- en, in-het vervolg halfjaarlijkse algemene begrotingswijzigingen .aan de raad voorte leggen. De raadsleden zullen zich dan nu misschien ai.vragen, waarom een dergelijke wijziging thans niet bij de stukken ligt, maar dit is een gevolg van het feit, dat blijkens telefonische mededeling van de griffie men daar druk bezig is mot de behandeling van de begroting 1958 van deze gemeente. En nu bestaat het voornemen, tegelijk mee ae behandeling van do nota van aanmerkingen op die begroting ook een algemene wijziging aan de orde te stel en. Er zal aan voorgesteld worden, eventuele thans reeds bekende voordelige ver- schillen voor andere do 1 inden te bestemmen. -De- -19- De heer MOERIRGS zou het prachtig vinden, als een meevaller van de bedrijven bestemd kon worden voor de aanleg van bijvoorbeeld een goed electriciteitsnetje De VOORZITTER zegt, dat het het beste zal zijn, dat de heer Ereijsen daarover eens met de heer Vogels zal praten. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voor- s tel aangenomen. 41. AISVORER TOT BSSCHIKBAARSTELLIRG VAR CREDIET TER BEHOEVE VAR DE ElECTRIFICATIE VAR BUITERWIJKER (PRAE-ADVIES MO. 1254). De VOORZITTER zegt, dat dit voorstel de vrucht is van zeer lange voorbereidingen. Vroeger kostte het maar f 1000,-, nu f 2000,- per geval. heer J-VQS merkt op, dat het sub a bedoelde net het duur ste is. Besters woont helemaal op het eind van de lijn. Hij is er niet mee accoord. Wat gebeurt er nu, als hij later wil aansluiten. De VOORZITTER antwoordt, dat hij dan het volle pond zal moeten betalen, Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorsbel aangenomen (zie het besluit tot 73e wijziging van de be groting 195o van de gemeente en het besluit tot I4ewijziging van de begroting 1958 van het electriciteitsbedrijf 42. AISVORER TOT HET AARGAAR VAR EER VASTE GELDDERIRG VAR f 232.000 - (PRA^-ADVIES RO. 1255). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr17/5392) t^ffi^DVIE^ RO^l^isf PO IITIEVERORDERIRG Op voorstel van de VOORZITTER besluit de RAAD, de behande ling van dit punt aan te houden. heer RADEMuKErs wil alvast^erop wijzen, dat het nieuwe artikel I05 ook het biljarten in cafe's zal verbieden. 44«- AISVORER TOT BES OH IKBA ARS TE LLIR G VAR ÖRSDIET VOOR BE TALIRG SCHADEIDOSSTEIIIRG ER KOSTER ORTEIGERIRG PAROCHIECERTRUM (PRAE- ADVIES RO. 1257). De VOORZITTER zegt, dat in het prae-advies is vermeld, dat de onteigenden tegen de uitspraak van de rechtbank geen cassatie zullen aantekenen. Procureur van de gemeente heeft thans meegedeeld, dat ,?."H Q; verwachting in - wel oassatie hebben doen aantekenen, -lip li.;0f c scheer de indruk, deft dn indiening ven. de oassatie is gebeurd om te voorkomen, dat de voor de indiening van de cassatie ges oelde termijn zou verstrijken zonder dat de onteigenden zich vol- ledig hadden kunnen beraden over de uitspraak van de rechtbank. Inmiddels is het aangetekende cassatieberoep door van Riet, van Hoof en van Hal ingetrokken. Het gevolg van de ingestelde cassatie is, dat de onteige- ningsvergoedingen - uitgezonderd aan de genoemde belanghebbenden - nog nie i< kunnen worden uitbetaald, waardoor de verschuldigde rente - thans berekend tot 1 juni jl. - zal dienen te worden verhoogd. -0 Ma t-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 74