sci adPv?r^P^ïnJ"ToS vreag1J' of in het vprleden wel eens ooit schadevergoeding is gegeven. H lijkt hem juist f 12 *0 oer P?i2--S'n geven. Sommigen trekken wachtgeld- en wérklóosheids- bedra^ van nfS liiVtV001 sociale zaken ondersteundEen l2,-° 113ner een reele behoorlijke vergoeding. wethouder^zegt, dat het standpunt van burgemeester en eemeenté stppflq tiiin+1" ^8S omschreven is. Jarenlang al heeft de gemeente steeds tuintjes af moeten nemen. Het is bijvoorbeeld ook gebeurd met tuintjes aan de Parklaan. Bij sprekers weten is er nooit 2ïSf2dlnf .£esevg?' T?fn de noodwon^gen aan da Rondweg gebouwd v-r-n Mnï - v2 L.cs tuint je s afgenomen. Hierna nd heeft daarvoor vergoeding gehad en toen was er weinig eten. Sprek r aelooft dat -> ainmoetChii k°r ^or^nSeschaVan door nu wel vergoeding te'geven, tuintïq kennen, dat er enig verschil bestaat doordat de tuintjes nu zo snel na de ingebruikgeving afgenomen zijn. Als er vergo 0 ing geneven wordt, waaruit moet die dan betaald'worden De ïïfg? ?uiga f gaan drukken op de grond van de woningen. Dat f doen aan de huur, maar wel iets. Of dit mogelijk raad'sl kos?eri Gl opgegeven. Be meeste r.,«Cofuou willen, dat de zaak onderzocht wordt en dat dan ongeveer liitin ï,SrS?S't^eeïJ,wordt: Spreker zal Ijet voorstel terUgnfmen. Hij zou het nis.t pret tig vinden, dat hst nu afgestemd werd. ,ilSor HOijRIKGrS zou het h t beste vinden, dat burgemeester en wethouders hot maar ineens bekeken. Vroeger is een dergelijke beginnen. "UnS der minne ^r>g ld. Do aannemer kon dan. direct" D.-.he MAREIS zal h t 0 prijs stellen, dat burgomeest r en wethouders het voor de volgende vergadering bekijken. VOORZITTER zegt, dat er over dez. zaak ook mensen bij ®l Z13n gewees-t. Er is e m direötiekeet geplaatst op het tuintje van m arme man. Dat was nu misschien ook niet nodig geweest. ...a. b vindtdat het zó opgelost mo-t worden, e niets meer hoort dan het is in der minne geregeld. keer S-OQgSBBS zegt, dat iets dergelijks zien vórig jaar I°0rseaaal1- reclameerde steeds, üaar Yll vah v rgoedmj zou wel degelijk het scheppen contract te^houdenf iïlziens is het het zich aan het VOORZITTER vindt h t wal onsympathiek, dat zo in de krant ïoorsïefïerug! Pr°C" hl* n"" mt ln elk ^val 3A^L37_ .("VOOR ZIDE AGE1DA) de b™fdal^'inë e. zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten tot 66e wij- f,begroting 1958 van de gemeente. 10e wijziging van de begroting 1958 van het waterleidingbedrijf, 12a wijziging van de nr?rï/53§9)?58 Van het electriciteitsbedrijfalsook het besluit 3s' TCEBAro m- m EÜIESR- -Op- Op een door de heer KORPENOL gestelde vraag antwoordt de VOORZITTER, dat het de bedoeling is, deze ruiterfeesten te houden op Scherpdeel, De heer KORPENOL zegt, dat hij ongerust is geweest, omdat hij in de mening verke.rde, dat men misschien het Vrouwenhof ervoor wilde gebruiken. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna liet onderhavige voor-** stel aangenomen ie het besluit nr. IV/5390alsook het besluit tot 67e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente). 39. AIS VOREN TOT VASTSTELLING ALGEMEEN MACHÏI GIN GS BES LUI T VOOR KAS G:LD EEN IN GEN EN REKBNIN G- 0 OüRAN T OVEREENKO IS TEN IN HET DERDE KWARTAAL 1958 PRAE-ADVIES NO. 1252). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aang. nomen (zie het besluit nr. 5391). 40 VOORSTEL VAN BÜR GEILESTER EN WETHOUDERS TOT VOORLOPIGE VAST STELLING VAN DE REKENING 1953 PRAE-ADVIES NO 1253). De heer MOERING-S zou het batig saldo voor woningbouw be schikbaar gesteld willen zien. De heer RAMPAART zou graag hebben, dat in de toekömst reëlere begrotingen werden gemaakt. De heer EREIJSEN zegt, dat er in de loop van het jaar verhogingen kunnen komen van de percentages van de algemene en van de belasting-uitkering uit het gemeentefonds. Nog pas geleden is het basisbedrag van de algemene uitkering verhoogd. Opgemerkt mag worden, dat het rijk op het basisbedrag van de algemeneuitkering een pro centuele verhoging ge ft. Het basisbedrag wc-rdvan 145$ gebracht op 148$. Dit scheelt ongeveer per procent f 20,- a f 30.000,-. Daarnaast kan ook de belastinguitkering in procenten worden verhoogd. De belastingopbrengst wordt nl pondspondsgewijze verdeeld over de gemeenten. Burgemeester en wethouders krijgen voor de vaststelling van de begroting een circulaire van h. t ministerie. Deze komt echter zo laat, dat .r 'vaak geen rekening meer mee kan worden gehouden in do begroting, zodat met te lage ramingen moet worden gewerkt. Zo ontving het gemeentebestuur voor het jaar 1958 de opgave pas 'half oktober 1957, terwijl toen de begroting al ver wa.s opgesteld, Inge volge wettelijk voorschrift moet de begroting voor 1 september aan de raad worden aangeboden. Dit is in de praktijk echter weer moei lijk te verwezenlijken, aangezien de datum 16 september bepalend is voor de onderwijsuitgaven. Ook deze uitgaven maken een belang rijk onderdeel uit van de begroting. Vervolgens moet ook worden gedacht aan het feil; dat de gemeente rentemeevallers kan hebben. De gemeente Roosenda. 1 heeft leningen lopen tot een bedrag van f 35*000.000,-. Bij de onstelling van de'begroting 1958 is o.m. rekening gehouden met een rentepercentage van 7$ voor het aangaan van kasgeld leningen. Inmiddels is echter dit percentage reeds ge daald tot 3"5$» Het spreekt vanzelf, dat dergelijke verschillen grote invloed hebben op het uiteindelijke saldo van de rekening en dat deze meevallers - in de toekomst zouden er ook tegenvallers in dit vlak kunnen komen - het beeld van do begroting voor een be langrijk deel kunnen wijzigen. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 73