-12- a" r RAilPAART heeft het voorstel net p lei zier gelezen Hij zal het prachtig vinden als het doorgaat en"hij hoopt, dat dan ook gezorgd zal worden voor het schoonmaken van de gracht en T flS kerk" Het geneentebestuur" koA fo gauw mogelijk met een plan daarvoor. De VOORZITTER zegt, dat de gracht allang voor velen een ÏÏSrT "f; Het ï8.™1 de bed0eling> die van zuiver water te voor- Spreker weet nog, dat men er vroeger de was in spoelde. Tater ?e"den ln' Het iS ae bedoeli"e, de gracht moo! tf Op een vraag van de heer BROOS antwoordt de VOORZITTER nog, dat de onderhavige transactie de gemeente Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. 1/5380). .26 EI 27 jVOOR 0M5 OïIRIJVIR"GEN ZIE DE A.GEDDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden ds onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs J'381 en 1/5382, jsook de besluiten tot 63e wijziging van de begroting 1958 van de genr nte en tot 6e wijziging van de begro ting 1958 van het grondbedrijf). J 8 °r 2'2* AISyOnDÏÏ TOT ïESCHIKBAaRSTEILIDG VAD CREDIET TEN BEHOEVE VAD IER ID GEN E1T DIEPERE lUïfflERING BIJ DE ST.MICHEISCHOOI (PRaE-ADVIES DO. 1241). jl ■- i^.'-I-; er kt op, dat zich hier weer de omstandig heid wrc rt, dat or tevoren geen grondonderzoek heeft plaatsgevon den. Door een simpel grondonderzoek van 'Grondmechanica" had men net maken van deze kosten kunnen voorkomen. De VOORZITTER weet niet, of er geen grondboringen hebben plaatsgevonden. Pe ^eer MOERIDGS zegt, dat er wel sonderingen zullen zijn verricnt. Mee r ve- 1 beter is een onderzoek door Grondmechanica .Dat u x 1 tMisschien zou net zelfs goed zijn, een dergelijk onaerzoer go doen verrichten ten aanzien van alle gronden die in de nabije toekomst be -ouwd zullen worden. De_heer VM NASSAU merkt op, dat het in. dit verband van het groorste De lang iswat er gebouwd wordt. Het maakt bijvoorbeeld veel verschil, of er een gelijkmatige belasting plaatsvindt of niet Dejneer MOERIDGS merkt op, dat bijvoorbeeld voor de bouw van een torenflat een voorafp. and grondonderzoek niet gemist kan wor den. De heer J.VOS denkt, dat een sonderi%sonderzoek dikwijls nog duurder is dan de later te treffen voorzieningen. De heer RAMPAART zegt, dat we toch leergeld betaald hebben met/ do S oor cs Lraat en mei; de lekke kelders in Westrand# Do heer J.VOS merkr op, dat de lekke kelders hiermee niets te maken hebben. -De- -13- De heer MOERIDGS zegt, dat in het plan-S port straat geen hoogbouw mocht komen vanwege de bodemgesteldheid. De VOORZITTER is er bij geweest, dat Ir. Bolsius dat plan kwam beoordelen. Hij zei toen de enige toegang is die door de Hulsdonksestraat en die is te nauw. Over de bodemgesteldheid heeft spreker toen niets gehoord. Du komt er misschien een ziekenhuis. Dat zou de grond wel meer belasten. De heer DE VITTE zegt, dat er geen sportveld en geen woningen 'mochten komen. Maar zal het, als er een ziekenhuis komt, niet nog drukker worden Men denke eens aan de drukte tijdens de bezoekuren in het huidige ziekenhuis 1 De heer PETERS vraagt, of het niet mogelijk is, tevoren op dergelijke extra-kosten te rekenen. De heer MOERIDGS antwoordt, dat het juist de bedoeling is, een onderzoek door "Grondmechanica;: te doen verrichten voor er gebouwd wordt, jan bouwt men geen school waar ze niet moet komen. Het gast juist om het voorkomen van die kosten. De heer VaD DASSaU zegt, dat men zo'n begroting bijna niet goedgekeurd krijgt, als de kosten per lokaal niet zo laag moge lijk zijn. Het zal wel zo zijn, dat men deze kosten niet in de be groting heeft opgenomen, hoewel men wel wist, dat ze gemaakt zouden moeten worden. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 64e wijziging van de be groting 1958 van de gemeente). 29 ED 30 (VOOR OMSCBRIJVIDGED ZIE DE AGENDA) Zonder bera dslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs. 1/5383 en 1/5384, alsook het besluit tot 65e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente) 31. AISVOREN BETREEPEDDE DE VERZORGING VAD BUITEDGEVOOD LAGER ONDER- VIJS ED DAZORG II ROOSEDD L ED OMGEVING (PRAE-ADVIES DO 1244). De heer MDER3DGS vraagt, of het zo is, dat de school thans eigendom is van de broed rs, dat de gemeente die nu koopt en dat de broeders aan de gemeente het geld voor die aankoop lenen, waarna he t ond erhoud voor r kening van de ge mee nte kornt De heer VAD DASSaU merkt op, dat ook thans het onderhoud al voor de gemeente is. De heer MOERIDGS vraagt, welk nut de transactie voor de gemeente he ft. De h- r BREUGEIRLNS zegt, dat het schoolgebouw thans niet- voldoet aan redelijk te stellen eisen, omdat het gebouw thans wordt gebezigd voor de huisvesting van een jongens en een meisjesschool, terwijl het vroeger uitsluitend jongensschool is geweest. Het school bestuur heeft an ook een plan doen onstellen tot het treffen van ingrijpende voorzieningen, t- neinde het schoolgebouw te doen beant woorden aan het doel, w arvoor het thans wordt gebruikt. Het school bestuur is echter niet in staat, de voor de realisering van dit ver- borwingsp'lan benodigde gelden te investeren en de gemeente_kan dit niet doen, omdat het gebouw geen gemeente eigendom is. Er is nu •over:; enge komen- IljLt. uS K.OS b

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 71