-lo ver lies van zijn kwekerij t.z.t. volledig moeten schadeloos stel len. Namens burgemeester en wethouders stelt spreker voor, Karre- mans in zijn bezwaren niet ontvankelijk te verklaren. De heer RADEAAKERS wil toch geacht worden te hebben tegen- geste .d, omdat hij het niet juist vindt, dat dit betrekkelijk kleine gel ied tussen twee spoorlijnen uitsluitend tot industrieterrein wordt gemaakt, omdat iemand wel eens gevraagd heeft om industrie terrein, dat vanuit de treinen zichtbaar zou zijn. Spreker ver wijst naar het bezwaarschrift van «Elegant», voor die industrie is in het plan al geen plaats- MEVROUW EISINGA- 1D0Y he ft gehoord, dat hot bezwaarschrift van Ksrreoons te laat is gekomen. Ma r iedereen leest geen kranten. Krijgen ze geen berie ,ib thuis Of moeten ze het Brabants Nieuwsblad lezen De VOORZITTER antwoordt, dat men ook naar de publicatie in de aanplakkast kan gaan kijken. Bet gebeurt allemaal precies vol gens d t t. De heer MOERINGS vindt het idee van mevrouw Els inga nog zo gek niet. Misschien is het wel niet wettelijk, ma r e -n schrifte lijk' kennisgeving aan de eigenaars lijkt hem toch wel van belang. Het lijkt hem een kleine moe ite, een twintigtal eigenaars aan te schrijven, dat hun gronden ii aanmerking komen voor aankoop of ont- eh sning. De VOORZITTER zal de suggestie aan burgemeester en wethouders doorgeven De heer HENDRIKS acht het gevaar niet denkbeeldingdat de mensen door die aanschrijvingen nog meer angst zullen beleven. Men denke san de mogelijkheid, dat dit plan pas over 25 of 30 jaar gerea liseerd z a 1 w or d o n De VOORZITTER antwoordt, dat dat ook over een jaar kan gebeu ren. Ook de heer VAN NASS .U acht aanschrijvingen wel van belang. Ze kunnen zich dan met deskundigen in verbinding stellen en dat zal voor hen altijd van belang zijn. De VOORZITTER merkt op, dat het onderhavige gebied nu nmaal industrieterrein geworden is. Er ging iemand naar toe, die het van belang vond, dat zijn lichtreclames van de treinen uit zichtbaar w r e n De heer SCHEEPERS aoht het zenden van individuele aanschrij vingen wel van belang. Hij heeft zelf ondervonden, wat het zeggen wil, zijn eigendomme te moeten afgeven. En hij zat nog vlak bij het vuurIn het algemeen horen de mensen wel, dat er iets aan d: hand is, maar ze denken er niet zover bij na. Er bestaat .en soort sleur Ze lezen de krant wel, maar ze vergeten gemakkelijk, een bezwaar schrift in te dienen. Z- zullen dat na individuele aanschrijvingen niet zo makkelijk v rr ten. D VOORZITTER zal de opmerkingen door :even. De heer PETERS vraagt, of een eenmaal vastgesteld uitbrei dingsplan altijd blijft gelden. -De- -11- De heer BREUGELMANS deelt mede, dar een dergelijk plan om de tien jaar herzien moet worden. De heer PETERS heeft het oog op een plan betreffende de Zundertseweg en de Kortend ijk. Dat is nog van de oude planoloog. Als nu de Rondweg veranderd wordt, blijft dat plan dan toch be staan Dan kan daar immers gebouwd worden. De VOORZITTER antwoordt, dat dit zeker te zijner tijd be zien zal worden. Het onderhavige voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie de besluiten nrs. I./5377 en 1/5378). 2b, AIS VOREN TOT OVERNEMING IN EIGENDOM VAN GEDEELTEN VAN DE ERE- DASEfEG EN DE TOUWSEWEG (PRAE-ADVIES NO 1236). De heer RA DE MA. KERS vraagt attentie voor de slijtlaag zodra de overneming een feit zal zijn geworden. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voor stel aangenomen (zie het besluit nr. 1/5379)* 24. AISVOREN TOT BES CR INBAARS TELLING VAN CRSDIET VOOR HET DRAINEREN VAN SPORTVELDEN IN HET ONTSPANNINGSCENTRUM "VROUWENHOF11 (PRAE- ADVIES NO. 1237). De heer MACHTEÏSE zegt, dat er eens sprake van is geweest-, dat deze sportvelden zouden verdwijnen. Of gaat dat, nu dit plan er is, niet door De VOORZITTER gelooft, dat deze sportterreinen niet zo gauw zullen verdwijnen, zelfs niet als er een uitgebreid sportpark komt. De heer MOERINGS heeft tijdens een openluchtuitvoering in het Vrouwenhof het voornaamste lid van het college van burgemeester en wethouders eens horen zeggen, dat het oude Vrouwenhof - de Schotsbossen - hersteld zou worden. Hij, spreker, heeft daartegen toen al bezwaar gemaakt. Deze velden hebben geld gekost. Ook nu nog is hij ervoor, de sportvelden van het Vrouwenhof te handhaven. De heer DE JONG zegt, dat de nu voorgestelde voorziening heel hard nodig is. Hij hoopt ook, dat de velden blijven. Er be staat echter ook dringend behoefte aan kleedgelegenheden, met name bij de hockeyvelden. Als er eens een kans bestaat om daarvoor - bijvoorbeeld met toepassing van de GSW-regeling - te zorgen, zal het goed zijn, die kans te grijpen. De eisen zijn niet hoog. De VOORZITTER antwoordt, dat er nogal wat afgebroken moet worden voor stadsuitbreiding e.d. De GSW-coramissie heeft haar in stemming al betuigd met het maken van deze kleedgelegenheden zodra er materialen zullen zijn. Hieraan zal dus aandacht worden geschonken. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 62e wijziging van de begro ting 1958 van de gemeente en het besluit tot 19e wijziging van de begroting 1958 van openbare werken) 25. AISVOREN TOT HET AANGAAN VAN EEN DADING MET HET KERKBESTUUR VAN ST JAN INZAKE DE KERKTOREN EN DE PAS TOR IE GRACHT (PRAE-ADVIES NO. 1238). -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 70