-8- De heer RAMPAART voegt daaraan toe, dat ook deze zsak niet in de commissie voor openbare werken aan de orde geweest is ANDERE LEDEN merken opdat daarover ooi': in da raad nooit is gesproken. D hoer RADEMAKERS zal het op prijs stellen, dat behalve de opgavedie liij bij d behandeling van punt 5 heeft gevraagd, aan de raad ook een opgave zal worden verstrekt van de architetten- honoraria die zijn betaald voor woningbouwplannen, die nog niet verwezenlijkt zijn. De VOORZITTER zegt, dat hij ook dar verzoek aan het gemeen tebestuur zal doorgeven. De heren RAIIP ,:.RÏ en RaDEMkKERS steunen liet voorstel tot het aanhouden van deze zaak. De heer l&ERINGS verduidelijkt zijn b doeling door te zogeen, dat hij de kwestie van de eventuele bouw van e n torenflat graag de volgende maal als punt op de agenda vermeld zal zien; thans kan de raad reeds besluiten, een orediet ad f 2160,- voor architecten- honorarium beschikte r te stellen. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad dienovereenkom stig (zie het besluit tot 61e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente, dat tot 18e wijziging van de begroting 1958 van open bar7' werken en dar tot 6e wijziging van de begroting 1958 van het woningbedrijf) lp. AIS TORS® TOT ONBE?/OONBAARVERKLARING TAS' b WONINGEN BEffiDASEWEG lïOS. 72 T/ï.1 82 (ETEN) EIT 93 PRAE-ADVIES 110 1226). De hoer MARTERS merk'; op, dat er in de praktijk niets terecht komt van ontruiming binnen de drie maanden. Het zou z.i. beter zijn, een termijn van een jaar te noemen. De heer MOERINGS acht het huidige systeem beter: het is in elk geval de bedoeling, dat de ontruiming zo snel mogelijk plaats vindt Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voor stel aangenomen zie de bos luiten nrs1/5361 en 1/5362). 14 EI 15 (VOOR 0/B0HRIJVINf?® ZE DE AGENDA Zonder beraadslaging en zond r hoofdelijke stemming worden do onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs.17/5263 en I/5364) 16. AIS VOREN TOT VASTSTELLING VAN HET PARTIEEL UITBREIDINGSPLAN "CENTRUM WbST;; (PRAE-ADVIES NO. 1229). De heer RADEMAKERS zou een algemene opmerking willen maken. In de afgelopen jaren zijn al zoveel uitbreidingsplannen vastgesteld, dat het misschien dienstig is, nu we in Roosendaal zowat uitgebouwd raken, e i: speci le raadscommissie in te stellen, die uitbreidings plannen bekijkt. Ieder raadslid heeft maar een beperkte tijd beschik baar en aan zo'n uitbreidingsplan zou men best een dag kunnen beste den. De VOORZITTER merkt op, dat hier*;oor wel deskundigheid ver eist is. De plannen gaan naar gedeputeerde staten en naar de pro vinciale plancomraissieDaarin hebben deskundigen zitting en zij -geven- geven advies aan gedeputeerde staten. D- hee-r RAIBïlAKERS merkt op, dut zij met de plaatselijke toestanden niet ze-r g je d o;~ de hoogte zijn. Dë "VOORZITTER he ft liever, dat de héér Rads makers zijn voor stel een volgende maal e ns indient* m d huidige ver; adefing lijkt h; u dat minder juist. Dv heer RivIE- AKERS zal daarmee rekening houden; hij he- ft de suggestie echter alvast willen opwerpen» Zonder hoofdelijks st mmin; wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zi de bus luiten nrs. 1/53 65 en 1/53 66). 17. AIS VOREN TOT VASTS T. LLING V N HET PARTIEEL UITBREIDINGSPLAN "SCHERPDEEL" PRAE—ADVIES NO. 1230). Do heer RAMPAART heeft gezien, dat du P.P.0, heeft geadvi- se rd een structureel plan voor Roosendaal te laten maken. Spre ker zou het op prijs stellen, dnt tevoren daaromtrent ook midden stands deskundigen zul":.en word a gehoord. De heer BREUGLLMANS deelt mede, dat dit via het E"1! pa beurt. D- heer RAI EP. e RL zegt, dat hij h t bij de behandeling van twee begrotingen al hierover heeft gehad. Hij zou liever zien, dut er middenstandsdeskundigen of het C.Q.M. over gehoord werden. D" heer RADEIaEERS herinnert eraan, dat aan de raadsleden altijd nog een informele vergadering is beloofd, te houden zodra het ETI-rapport over de winkels er is. Misschien biedt die verga dering dan de heer Rampaart gelegenheid om zijn verzoek te herhalen. De VOORZITTER zegt toe, dat hij het verzoek aan burgemeester en wethoudi us zal voorleggen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voor stel aangenomen (zie het besluit nr. 1/5^67 en h?-t besluit nr 1/5368) 18 TOT EN M3T 21 (VOOR 0] iS CHRIJVINGEN ZIE DL AG" 'NDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofd:lijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie do besluiten nrs. 1/5369 tot en met 1/5376) 22. AIS VOREN TOT VASTSTELLING VAN HET PARTIEEL UITBREIDINGSPLAN "SMOORS TRA AT!f (PRAS-ADVIES NO 1235). Op verzoek van de VOORZITTER gaat de SECRETARIS over tot voorlezing van een door J".B.Karremahs ingediend, op 4 juni jl la ge ko me n be zwaa rs chrift De VOORZITTER deelt mede, dat de termijn, gesteld voor "net indienen van bezwaarschriften tegen het ontw.-rp-plan, op 1 april jl. is verlopen, zodat bij het nemen van een beslissing omtrent de definitieve vaststelling met de bezr ren van deze belanghebbende geen rekening mag worden gehouden. Overigens mag worden opgemerkt, dat de rijksconsulent voor grond- en pachtzaken, die van deze groentenkwekerij melding' maakt in zijn advies aan burgen ster en wethouders en derhalve ook met le belangen van deze eigenaar reke ning heeft gehouden, daarin geen aanleiding heeft gevonden tot het uitbrengen van het advies, het plan te wijzigen of niet vast te stelten. Uiteraard z 1 de gemeente deze belanghebbende voor het -verlies-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 69