De VOORZITTER wijst erop, dat burgemeester en wethouders hJSJï freld?ndJ ta?k kel3ben- Hij zal echter de gedane verzoeken te bevoegd er plaatse indienen 5®.heer VAR NASSAU zegt,, dat vaak een erediet wordt gevraagd ••0^ïl JPMten van pen bepa -ld Plan door de led.Heidemaat- in™ ^emeester en wethouders hetzelfde doen met andere Spnïï? er no°it; moeilijkheden ontstaan. Zoals het nu ge- Ï!vr dlt Honorarium blijft er voor de raad niets anders over ctan ja te zeg en. rj _Pg H e c THEJJHISSü/ antwoordt, ast er voor die plannen van d° ea^emantachapp i j rijksbijdragen g ever worden. Daarvoor moeten de plannen tevoren worden ingediend. e ae D 1 HETERO m^rkt opdat de raad op 14 -juni 1QK6 een ere ct iet ad f 551.000,- voör dit plan heeft gevoteerd. Toen zal de- zaak toeii ook we1 onderzocht zijn ?- - MA-OHIBISE vraagt, ofals het door de heer Rade ma kers gevraagde overzicht verstrekt zal worden, daarop ook die plannen vermeld zullen worden, die wel uitgevoerd zijn. De VOORZITTER kan d romtrent thans nog niets zep'vn* hij zal ai .een de boodschappen ov&rbren .en. 5 Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voor- foco 9anÊ'®nomen (zie de besluiten tot 58e wijziging van de begroting 2 ven de gemeente, 8e wijziging van de begroting 19^8 van het gasbeariji9e wijziging van de begroting 1958 van het waterleiding- bedriji en 10e wijzi ing van de begroting 1958 van hmt electriciteits- bedrijf) 6* fTOREIVAI CREDIET VOOR AAI LE G VAI STRAATVER1ICHTII& IAlGS DE arS TE LIJ KB HAVEIDIJK (PRAE-HDVIES 10. 1219). De heer Val" BENTHFii vr agt, of 2 x 20 Watt niet w: t te zwak zal zijn voor aeze verlichting. De palen komen op een afstand van 100 meter. Aan de andere kant heeft men de Vliet. Ou mistige dagen in d winter e.' kan de verlichting dan misschien te gering zijn. De heerTHEUIISSE zal dit nog doen nagaan. Hij gelooft niet, dat h Li noc.ig isn crediet t - verhogen om .-r oi-n sterkere v r lichting aan te brengen. Zond r hooidelijke stemming wordt hierna het ond jrhavive voor stel aangenomen (zie het besluit tot 54e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente en het besluit tot 8e wijziging van de begroting 1958 van het e lectriciteits bedrijf) 7* W CMDIET VOOR VERBETER DJ G VAK' DE HAINK3ESTRAAT, HET ROOSEIDaA IS WEGJE EI DE HOEESTRAAT (PRAE-ADVIES 10 1220). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem ing wordt het ondernavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 55e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente en het besluit tot 16e wijzi ging van de begroting 1958 van openbare werken). 8. AISYOREI VAI CREDIET VOOR VERBETERIIG VAD VERKEERSHEUVELS OP HET STA'TIOISPIEII PRAE-ADVIES 10. 1221). De e. ,-r RaD.--,-..uiEljRo z g dat dit de zoveelste verbetering van het Stationsplein is, die geld g at kosten. Hij komt weer terugop zijn stokpaardje, dat het van groot belang is, verkeerstechnische ao.viezer t - doen uicbren n met het oog op en verkec'Pstecbuische -ontsluiting- ...7.. ontsleiting. De VOORZITTER antwoordt, dat h-t gemeentebestuur de politie als de ver koers des kuncl igo beschouwt. De voorstellen van de politie over het stationsplein zijn overigens heel anders geweest dan het plan, dat nu aan de orde is. Overigens geeft spreker toe, dat er kort na de aanleg van het stationsplein al veranderingen kwamen. Hij zal de opmerking aan burgemeester en Wethouders doorgeven. Zonder hoofdelijke stemming wordt t ond rb- vige voorstel daarna aangenomen (zie het besluit tot 56.1 wijziging van de begroting 1958 v de gemeente en het besluit tot 17a wijziging van de begro ting 1958 van openbare werken). c-AIS VORE! VAD' OREDIET VOOR AaISHJITUG VAI DE MSIRESTRAAT OP HST ZETHIC I TE ITS IE T (PRAE--ADVIES 10. 1222). Zonder b -raadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 57e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente en het besluit tot ?e wijziging van d begroting 1958 van het 2 lectriciteits bedrijf 10. AIBVOREI VAI CREDlET VOOR UITBREIDING VAI HET E LECTRICITEITS IET II D' OUDE ETTEïï8>JB;vAN (PRuU3-ADVIES 10. -1223) Do heer MOERIIGS vraagt, of dit ook inhoudt, dat nu de stroom- voorziening ter plaatse op behoorlijke sterkte zal komen. De VO RZITTER antwoordtdat daarvoor nog een groot plan in bewerking is. Dit zal wel ;en plan van 60 a 70 .000 gulden worden. Er wordt getracht, een bijdrage v n de militairen daarvoor te krij gen. Bedacht moet worden, dat dit een onrendabel gebied is. D hes r MOERIIGS zegt, dat van den Brink f 2500 ,- heeft be taald: spr kor he ft de kwitantie gezien. De VOORZITTER antwoordt, dat hij dan f "1000,- terug zal krij gen. Zonder hoofdelijke stem ing wordt h-.-t onderhavige voorstel daarna aangenomen zie het b -rluit tot 59-. wijziging van de begroe ting 1956 van de gemeente en het besluit tot 11e wijzi ing van de begroting 1958 van het elektriciteitsbedrijf)* 11. ilSVOESI VAI OREDIET VOOR VERBETERING VAI DE 7E LECTRICITEITS- IESTALIATIE IJÏJB ST. ANTOIÏÜSSC'HÖOL TE IISPEI (PRAE-ADVIES 10. 1224) Zonder beraadsl- ing en zonder hoofdelijke stemming word0 het onderhavige voorstel aangenomen zie het besluit toe 60e wijzi ging van dc begroting 1958 van de gemeente), 12. A.ISV0REI VAI CREDIEI TER BETALUG VAI ARCHITECTEIHOIORARIUM VOOR HET BOUW I VAI EER TOREIEIAT H VROUWEIHOE(PRAE-ADVIES 10. 1225) De heer MOERIIGS stelt voor, deze zaak een maand aan te houden. De VOORZITTER vraagt, of het wel juist ishet betalen van honorarium, wm- rop iemand recht h eft, uit te steleen. De heer MJERIIGS zegt geen bezwaar te hebben tegen de betaling van het honorarium, maar wel teg n cm zaak zelf. ■De- -b-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 68