i^WSSsraa De VOORZITTER ooent om 3 uur de vergadering met gebed. sEantf is he"b w 1 een zeer uitzonderlijke toe- volge vaA het sleTt" aanwezigen weten, welk een ernstig auto-ongeluk het gemeentebestuur Val?Inwf n^ahwi-h0t Unestloden zondag oen aieneOeie meitte Lar IQOl S- Da^eij werd een jongeman dodelijk getroffen Tie inzit Jenden van de gemeente-auto werden min of meer r'nït" LL tï" deputatie van het gemeentebestuur heeft vanmorgeA Ae beSafenis van de dodelijk getroffen jongeman bijgewoond, na dit men teloren reeds Inemmg jegens do- nabestaanden had betuigd. De burgemeester de heeriraonsvoor i«vde secret9^is ziJn- er vrij ernstig aan toe enige raadsleden bij sprekS^ISeeltfdL^ertebljJn^eSItl 44 IprOce?Cir£unk°rkISt??!?A d-4oo^r|?fïf6 verf^n. zoveel deskundigheid bezit, dat hij oo alle vragen zal kunnen ïealeren 2!K* #f.eohtfr voor verscheidene van de huidig? ag; ndaplïïteS Stele nS~Cen' iJe. ver3aderln8 bezwaarlijk uitgesteld worden. Hij" V nu echter op prijs stellen, dat de raad ermee a cc oord sa at dat de ambtenaren Breugelmans en pg-ijsen in deze vergaderiS fullln finaneifle°zakenf ^even over - Do RAAD gaat daarmede accoord, waarna d b iet- pv.no^md" 9rhtp naren de vergadering betreden. noemee arabte- Hierna stolt de fOORZITTL'R achtereenvolgens c hi wria orrrerhy» ven punten aan de orde, waaromtrent de mede hierna omschreven besnr-"" kingen worden gevoerd, resp. besluiten worden genomen! P 1. VASTSTEHCIHG VAR Dij HOTÜIER VAR DE VER GADER IM G VAR 6 MEI -1958. wernouaers aan de raad voorgelegde ontwerp. 2' f®nBBEIHfGEH YJUT BURGBHEESTER MAKJRG* VAR DE TOOI TVF P •n F» ?225 :iËi' C-EROMER MET GEBRUIK- S^KKKJÈ 1 fflinaaSHJB BBTOEGDHBIB (ZIE Op een door de heer BROOS gestelde vraag antwoordt on.-r -^KEUSEï, gat ingevolge de gemeentewet de verslagen van de controle van kas en boeken van de ontvanger en vin k4- icioige ametenaren aan de raad moeten worden voorgelegd Dit iV ook m het verleden steeas gebeurd. c ëa' JJlb ls 00fc stel aangenoLnl^""13'® stemnlnS KOrdt hierna het ond rhsvi ;e voor- -3- 3- VOORSTE! VAM HJRGEÏIEESfER ER WETHOUDERS TOT BESCHlKBAARSTELLIRG VAR CREDIET VOOR RSGEAPRIRG VAR EER RIEUWE KL. k Ei DE ST.JARS- TOREH (PR E-,."WIES 110. 1216). Zonder bera: ds laging en zond - r hoof lelijke stem -ing wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 52e wijzi ging van de begroting 1958 van de gemeente)» 4- A SV0RE1. Vak CREDIET VOOR UITBREIEIRG VAR D.' VERLIGATIRC- IR DE 1.1 J'1 STERSTRAAT (PR E-ADVIES RO 1217). Raar aanleiding van een door de heer MO EIRGS gestelde vraag deelt ,e VOORZITTER mede, dat dit voorstel geen betrekking heeft op het gedoeltv. van de Kloosterstraat, waarvan verbreding overwogen wordt. Het voorste 1 wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aange nomen (zie de besluiten tot 55e wijziging; van de begroting 19^8 van de gemeente en 7e wijziging van die begroting van het electr.bedrijf 3- AlSVOREI VAR CREDIET TER BET IIRG VAR ARCHIÏECTERHORORARI&M VOOR HET SOUKRLAR VAR HET KARTOOR DER GEKEERTE3EDRIJVER (ÏÏIAE-ADVISS 10. 1218). D he r R -DE. AKERS zou graag in de volge;. E- vergadering: ver nemen, welke architectenhonoraria al zijn betaald voor openbare ge bouwen, die nog niet zijn verwezenlijkt of niet binnenkort verwezen lijkt zullen worden. De heer MOERIRGS vindt het duur. Is dit gebouw niet te groots opgezet De VOORZITTER antwoordt daarop ontkennend. Het is niet alleen een kantoor, maar in hoofdzaak een werkplaats en een magazijn. Een showroom is er wel bijmaar er wordt niets in verkocht. Aan degenen, die er komen, wil men tonen, wat de gemeentebedrijven kunnen leveren. Er is zelfs voor de oorlog een plan geweest on in de H.G.Dirckxstraat een nieuw gebouw te zotten. Dat is niet doorgedaan. Dit plan is nu gemaakt er ck rc itect zal toch betaald moeten worden. Wat de vraag van de heer Radera ke:rs betreft, wil spreker op merken, dat bepaalde zaken nu eenmaal tot de onmogelijkheden beho ren. Hij denkt nu bijvoorbeeld wan cl bebouwing van de Philips Taan. Da heer RADEiE.KERS verduidelijkt zijn b: doeling door te zeggen, dat hij het oog heeft go ad on de bfandweerkaz rne, het kantoor voor sociale zaken en dergelijke. Het zou interessant zijn, van dergelijke openbare gebouwen eens opgave te mogen ontvangen. De hoor i.IOERIRC-S merkt op, dat in cl commi sin voor openbare wen'keu is gezegd, dat men de brandweerkazerne te cue vindtDie commissie h - ft tevoren geen stem in het kapittel. De "VOOR:'iT'.-ltR two* rHt, dat hot ond .-rhavige plan beoordeeld is door do commis ie voor de bedrijven. De heer VAÏ RASS AU r ent, dat het de bedoeling van de heer Mo- rings is, dat de commissie voor openbare werken in de toekomst voorlopige schets plannen krijgt. Pas als het uitgewerkte plan klaar is, moet honorarium word- n bet. ld Do heer RAKPAART zou nog v;.rder will^ri gaan. Zijns inzi ns zou het juist zijn, dat d: commissie zich voordat opdracht wordt gegeven over een bepaald plan kan uitspreken. Hij denkt nu met na me ae n de t or e nf la t -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 67