I O TULEN VAN DE "VERGADERIEGEE VAN DE GE MEEETERAAD YAM ROOSENDAAL EN RISPEE in 1958. 6e ver ga d_e r ing Vergadering op DONDERDAG, 5 JUNI 1958, bij-r>nroepingsuur 2.45 uur nm. ONDERWERPEN TER EEHAEDELING 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 6 mei 1958. 2. Mededeling van ingekomen stukken en mededelingen van burgemeester en wethoud rs betreffende besluiten, door hen genomen met gebruik making van de door de raad aan hen gedelegeerde bevoegdheid (zie schriftelijke mededeling) 3- Voorstel van burgemeester en wethouders tot beschikbaarstelling van crediet voor aanschaffing van een nieuwe klok in de St Janstoren (prae-advies no. 1216). 4. Alsvoren van crediet voor uitbreiding van de verlichting in de Kloosterstraat (prae-advies no. 1217). 5- Alsvoren van crediet ter betaling van architectenhonorarium voor het bouwplan van het kantoor der gemeentebedrijven (prae-advies no. 1218) 6. Alsvoren van crediet voor aanleg van straatverlichting langs de Westelijke Havendijk (prae-advies 110. 1219). 7. Alsvoren van crediet voor verbetering van de Hainksestraathet Roosendaalswegje en de Iloekstraat (prae-advies no. 1220). 8. Alsvoren van crediet voor verbetering van verkeersheuvels op het Stationsplein (prae-advies no. 1221). 9. Alsvoren van crediet voor aansluiting van de Meirestraat op het electriciteitsnet (prae- advies no. 1222). 10. Alsvoren van crediet voor uitbreiding van het electriciteitsnet in de Oude Ett- nsebaan (prae-advies no. 1223). 11. Alsvoren van cr diet voor verbetering van do electricitcitsinstal- latie in de St.Antoniusschool te Eispen (prae-advies no. 1224). 12. Alsvoren van crediet b r betaling van architectenhonorarium voor het bouwen van een torenflat in ''Vrouwenhof" (prae-advies no. 1223). 13- Alsvoren tot onbewoonbaarverklaring van de woningen Bredaseweg nos 72 t/m 82 (even) en 98 (prae-advies no. 1226). 14. Alsvoren tot het aangaan van een vaste geldlening met de E.V.Bank voor Eed. Gemeenten t.b.v. financiering van werkverruimingsobjecten (prae-advies no. 1227) 15. Alsvoren tot vaststelling van een voorgevelrooilijn voor percelen aan de Vughtstraat, de Domin├ęstraat en de Kloosterstraat (prae- advies no. 1228) 16. Iden tot vaststelling van het partieel uitbreidingsplan "Centrum West" (prae-advies no. 1229) -17-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 65