14- D" "VOORTITTER antwooro.t, dat d deskundigen tegen de mar kies van Mies bezwaar heb1 en. iliet tegen uniforme zonneschermen. R; heer VAN HEEK, wethouder merkt ondat de zaak nog aan do orde is geweest in delaatstgehouden vergadering van burgeme os - ter en wethouders nadat mevrouw Mies bij de loco-burgeme es ter was geweest. In de eerstvolgende planvergadering zal de zaak in haar algemeenheid besproken worden, maar omdat er in het geval-Mies spra ke is van ziekte heeft deze de nodige toestemming gekregen tot weder op zog. ing. Do heer RADE MAKERS vraagt, of het ETI-rapport over de winkels dal bin - is De VOORZITTER antwoordt daarop ontkennend. Degene, die het moet samenstellen, komt aanstaande donderdag. Spreker zal dan op spoed andringen Dv heer MOERINGS zegt, dat toen in de vorige vergadering de kwestie -Vrouwenhof aan de orde kwam, gevraagd werdte bevorderen, dat de verpachting zou plaatsvinden voor de opening van de Expo. De VOORZITTER heeft er nog niets van vernomen. Het schijnt niet zo vlot te gaan. De heer SIMÖNSwethouder, doelt mededat bij do be sprekingen naar voren is gekomen, dat een gegadigde het wilde luren tegen de halve winst. Dat was gesuggereerd, waarop de be trokkene geen neen zei. later werd hom een bod gevraagd, maar hij gooiö' toen het ide° van het hür n togen de halve winst ver van zich af. Hij noemde een bedrag, waarop niet kon worden ingegaan. Toen kwam er een tweede gegadigde, later besloot het bestuur, binnen 14 dagen de gegadigden op te roepen. Die termijn is nog niet verstreken. Hot,was niet mogelijk, de verpachting haar beslag te doen krijgen voor do ore-ning van de EXPO, maar wel is het de be doeling, die verpachting zo spoedig mogelijk in orde te krijgen. De VOORZITTER voegt daaraan toe, dat de door de heer Simons ba-doolde gegadigde aan spreker meermalen heeft aangeboden, de zaak te huren voor de halve winst. Nu wil hij niet meer. De heer MOERINGS zegt, dat er sindsdien vloeren zijn uitge broken o.d. Nu duurt die verbouwing weer langer dan verwacht werd. Door al dio misv rstanden komen w. in oen impasse. De her MOERINGS m rkt voorts op, dat er nog vragen in be handeling zijn. Onder andere een betreffende d oleetriciteitsvoor ziening aan do Oude Ettensebaan. Kan deze zaak niet bespoedigd wor den De heer THEUNISSE, rethoud-r, antwoordt, dat er al spoed achter gezet is. H.-t loopt in de papier n. Grote zaken eisen nu eenmaal een langdurige voorbereiding. Van den Brink is daar komen wonen. Er wordt eendacht aan besteed. De heer SGG3EPERS wil burgemeester en wethouders en de des betreffende ambtenaren dankzeggen voor de verbetering bij het H.Hartplein. Men is r nu aan begonnen. Voorts vindt spreker het eigenlijk jammer, dat er aan de Phi ipslaan ge-n middenstandswoningen komen. H t zou zo' n prach tige weg kunnen worden. -De- p w- De VOORZITTER antwoordt, dat hot stedebouwkundig zeker ver" '."woord zal worden. Er komt gesloten bebouwing. Er kwam onmiddellijk behoefte aan grond voor die 156 huizen en toen is ■r er na lang aarzelen mee accoord gegaan. dat die aan de Philips laan zouden komen. Overigens kunnen in die flats beter gesitueerden heel goed wonen, mits de huizen goed onderhouden worden. D- huren zullen trouwens vrij hoog zijn. In het- algemeen zien de arbeiderswijken in de gemeente r keurig uit. Door de verwezenlijking van het onderhavige plan zal Ka Is d onk feitelijk nu pas worden voltooid. Hierna, om 4«45 uur namiddag, sluit de VOORZITTER de ver gadering me t de 0 nr is te lijke gr oet De bovenstaande notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de RAAD van de gemeente ROOSENDAAL EN ITISPE17 in zijn openbare ver gadering van 5 juni 1958. DE SECRETARIS DE VOORZITTER,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 64