-12- De he ;r RAMR, ART zegt;, dat in plan-West nu voor de rde maar straten herstraat schijnen te worden. Is dat waar en wat kost dat De YO RZIT YY zegt onc -rzock toe. De heer RAMPA ..RT zegtdar ter plaatse praktisch alle kelders lek zijn. iorgt gemeente bij de huizen, die er gebouwd gaan wor den, nu voor beter kelders Dasron antwoordt de VOORZITTER bevestigend. Het lek zi.jn van de kelders ligt overigens aan do verlaging van het stratenpeil. De he -r KD, EHQL z"gg dat verscheid ?ne mensen hun volkstuin tjes aan de Philips la n heboen moeten verlaten in ver lp nd met het voornemen tot bebouwing ter plaatse D^~ VOOR 1iTBR antwoordt, dat het verzoe k van de belanghebben den door '.;3 raad feer fiïi6 van advies in hf nde.n van burgemeester en wethouders is gesteld. De volgende maal zullen burgemeester en wet houders dat advies uitbrengen* .De heer GO 0 gap BS zegt, dat er spr ke is va,: vord >rina van he fc huis Wouwseweg 20, hetwc lk gekocht is door Buuron cjMe thans woont aan het adres Everlandswegje 4. De heer SMORS, wethouder, antwoordt, dat dit een kwestie van een maand is. Degene, die in het huis aan de Wouwseweg woont, kan binnen een maand naar de Voltastraat verhuizen. In het desbe tref 1 n o nu is woont nu nog iemand van cl dienst invoerrechten en accijnzen. Deze verhuist naar Amsterdam, maar het ten ongeveer een maand duren voor dat zal gebeuren* De VOORZITTER merkt op, dat men, als het om oen dergelijke termijn gsat, iemand ni..t op straat kan zetten. Hij zul ds zaak on derzoeken en de heer Goossens schriftelijk inlichten. De heer DE WITTE is er enigszins de dupe van geworden, dat ac raadsvergadering werd verzet. Hij had voor de e nvankelijk vast gestelde datum al verlof gevraagd. Do VOORZITTER antwoordt, dat oorspronkelijk niet gedacht was aan de jaarmarkt op 1 mei. Daarna kwam het idee, de vergadering op de avond van die dag te doen houden, maar toen zei de PvdA-fractie dat ou hi ar komst dan niet gerekend mocht worden. Overigens komt het verzetten van een raadsvergadering toch niet vaak voor. Do heer DS WITTE zegt voorts, dat de bewoners van het "Hoekje" dringend cm water verlegen zitten. Ze zouden in de aanstaande zomer toch wel graag aansluitingen krijgen. De heer THBUHISSEwethouder, antwoordt, dat het Hoekje" grotendeels op Rucphens gebied ligt» Hu is het wat Roosendaal be treft helemaal in orde, maar de raad ven commissarissen van de Hoord-West-Bra"; ntse Waterleidingmaatschappij moet non het fiat geven aan het plan van hun directeur. Als dat fiat verkregen is, zal er overigens nog niet daags daarop begonnen kunnen worden l D; hu er DY WITTE vraagt, of aan die raad niet on een spoe dige b handeling gevraagd kar worden. D' heer ThEIffilSSE zegt, dat de burgemeester zijn collega van Oudenbosch zou kunnen opbellen. -De- -13- De VOORZITTER geeft dheer de Witte in overweging, zich z If met bur emeoster Dunk in v rbim ing te stellen. Do heer MARTERS merkt ondat de raad destijds het gemengd zw -romen heeft in; cvoerdRaar spr kt-rs oord 1 is de oono..ït-. n een overdekt» zwembad nog steeds urgent» Er zijn nu al plaatsen ge reserveerd voor een ziekenhuis, een missiehuis e.a. Kan er ook een plaats worden vast esteld voor een overdekt zwembad Anders zal er mis; chiec straks vu 1 ge Ld en geen plu: ts zijn. De VOORZITTER acht dat laatste wel erg onwaarschijnlijk. Hij zou overigens liever een goed geoutilleerd natuurbad zien. Dat is' i t zo utopistisch. De heer MAR TE IS meent, dat er voorzieningen wenselijk zijn ten a hzien van het parkeren op het St. Janspie in. Men kan :r soms met zijn auto niet meer uit. Er zouden bijvoorbeeld witte strepen o-u da tegels geschilderd kunnen wor: en. De VOORZITTER zegtdat men de auto's beter op de Hieuwe Jferkt kan zetten: daar is plaats genoeg» Aan de politie kan wor- d n verzocht r_1 genen, die hun auto' s niet meer on he u st.Jansplein kunn n zette n, te v rwijzen naar d? Hieuwe Markt. De h r RY'-IPA Rï merkt ondat er dan bij L ijs geen kramen moeten staan. Do VOORZITTBE antwoordt, dat men dè Hieuwe Markt ook langs andere toegangen kan bereiken. Overigens heeft spreker al verzocht, tijdens de zaterdagmiddagmarkt de toegang bij Lui,is open ce laten» Het gesignaleerde verkeersprobleem zal worden bezien, maar ren ba - d nke intussen, dat het maken van een officie 1 parkeerterrein ook de aanstelling van oer parkeerwachter nodig maakt l De ho r MRRTEKS zegt, dat de plaats v n hot bordje, dat voor do woning van Gijzen op de Markt staat on dat een parkeerverbod^ aanduidt, sinds het gereedkomen van de straat bij Dei js niet juist me is. Komt men uit die nieuwe- straat, dan valt het boraje niet op; men kan er dan trouwens nog ma-ar een wagen moer voorzetten. Hat zou een meter of dertig vooruit gezet moet.n worden. D. VOOR' ITTYA zegt onderzo toe. De he r J.VOS doelt ae dat enkele bewoners van cte Holj- beeksestraat hebben gevraagd, de waterleiding door te trekken naar d.0 Hispense Ach.ij0rh.O8k, die overigens cleols op Rucphens gebied ligT. De heer THEUH3S3B antwoordt, dat dit het laatste project is dat grot:~ zorgen baart» Het streven blijft- eenter, leder aansluitbaar pand aan te sluit ei Dc VOORZITTER zegt to dat d volgende k r antwoord zei worden gereven over d? mogelij kneden. D he r J.VOS vraagt voorts, hoe het staat met de, verbete ring van het rijwielpad van de Rispenseweg. De VOORZITTER antwoordt, dat dit aan 'gedeputeerde stat n zal worden ge.vraagd. Do volgende maal zal antwoord worden gegeven» De heer RAHEMAKERS heêft een brief gelezen, die burgeneed ter en wethouders aan een bewoner van «plan-West» hebben geschreven over een markies. Daarin stond, dat de markies niet buiten mocht worden aangebracht* D belanghebbende moest binnen e.en scherm aan branden. Kunnen er richtlijnen worden gegeven voor het aanbrengen van markiezen buiten -De -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 63