10 - -M-, Vervolgens zggt de VOORZITTERdat de gemeente-uit de vei- H r Dircl4straItn7ntanh?Sd°ïS he-ft kunnen aankopen de wonin en H.G.Dirckxstraat 70 en 72. Deze woningen liggen in het uitbr^i dingsplan "Verkeerstunnel» en moeten worden gesloopt'voor de "aanleg Y' c}e tunnel. Zolang echter nog niet tot uitvoering var het uit breidingsplan -ten worden overgegaan, kunnen de woningen "op nor^le ïllf® verhurd blijven. Da panden zijn aangekocht voor een totaal bedrag van f 4630,-. Deze koopsom ligt beneden de door onenbare werken getaxeerde waarden. Burgemeester en wethouders zijn van' - U lV'. in het belang van de gemeente is tot aankoop van woningen over te gaan. Ra me ns burgemeester en wet houd ;rs Sf spreker daarom d raad yoor, tot de aankoop van de bedoelde woningen te besluiten en tev ns beschikbaar te stellen het voor doze nkoop b' nodigde crediet 1 f 4 6 30 ,- (koonsom) f 450,- (veiling- kosoeu en makelaarshonora'rium) f 5060,-. 0 Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig dat voorstel (zie het besluit nr1/4404 het besluit rot 51e wijziging von de begroting 1958 van d gemeente en bet besluit tot 5e wijziging van do begroting 1958 van het gemeentelijk wo n ing edrijf) 12. RONDVRAAG. De YO )RZ ITTER gaat eerst over tot de volgende beantwoording van vragen, gesteld in vroegere raadsvergaderingen. IGïÊHRGRE KOv vlöX, aEHHËKEHlE YOORZnaOTGEE AAS 103 PAEKIAAS, ii'i MuRBAND MET D. TOHLENLiIG V-ai' HST "VTRKF.ER TER "Pui-TSE ANTWOORD VAN BURGEMEESTER SI IBffiHOUDSRS De mogelijkheid en de wenselijkheid van het aanbrengen van voor zieningen ter p3^atse worden door ons bestudeerd, ook in verband met adviezen, die wij inmid els hebben ontvan :en van de stedebouwkundige adviseur en van da ontwerper van het park. wij honen oo deze za k binnen aizienbsre tijd terug te komen. VRAAG VAN DE i.7;i SR KORRENDE ]E TREFFENDE DE PIA13SHG VATX TTOW wtdtow- BUS, POSTZEGELAUTOMATEN EI ESI TELEFOONCEL II DE WIJK VROUWEIHOE."' AI WO RD VAI BUR GEME&3 TER EI W. THOUDERS "ij heb en het districtshoofd van de PTT te Brede verzocht om plaat sing van een telefooncel in die wijk. Da romtrent hebben wij nog geen antwoord ontvangen. Aan de directeur van het postkantoor hebben wij gevraagd, de plaatsing van een brievenbus en ven automaten te bevor- deien. Hij deelde ons daarop mode, dat z.i, het plaatsen van een brievenbus geen of weinis bezwaar zal ontmoeten. Daaraan voegde hij toe, dat als gevolg van de bestedingsbeperking de aanmaak van auto maten is stopgezetterwijl de beschikbare voorraad ni^t groot is. In verband daarmee en gezien de matige omzet door middel vaan de reeds in gebruik zijnde automaten in de buitenwijken acht hij het niet waarsc.11 jn 1 ijkdat voorshands de gevraagde automaten aangebracht zullen worden. Hij zal ons echter nader inlichten, zodra hij van hogerhand c--- nodige berichten zal hebben ontvangen. "VRAAG VaI .'19 H 'jR R. JffiAART BETREFFENDE VERBETER TIG VAI HET WEGDEK" VAI DE HG DIRCKES TRAAT -AIOTOORD- ANT'OORD VAI BURGEMEES TER ET Y/BT. OUD! RS Met het herstratingswerk is inmiddels begonnen. TEL AG VAN DE HEER HENDRIKS BETREEEEIDE DE BOUWVAL VAD' HET VROEGERE HOTEL IEERMDIA. AIOTOÖRD VAI BUR GE ME: TE TER EI WETHOUDERS Wij hebben or> 7 februari jongstleden aan de garagehouder Marijnissen bouwvergunning verleend tot hot vcrwezenlijken van 0 n verbouwings- plan voor het onderhavige pand. De belanghebbende heeft overigens vandaag meegedeeld, dat het niet zeker is, of hij het onderhavige plan zal verwezenlijken. Wellicht dient hij nog een nadere a nvrage in. Hij zou spoedig contact 0 nemen met zijn aannemer. VRAAG VaI DE HOEP. SCHEEPERS EO TREFFENDE DIENS VOORMALIGE BOERDERIJ AAI DE GAS TE ISEWEG AITW00RD VAI BUR GE ME: ETER EI 'TT Du RS Wij hebben nog f -n aanleiding kunnen vinden om bedoelde boerde rij te doen afbreken. Wat het verbeteren van de déuren van de vroegere stal betreft zijn wij van oordeel, dat het billijk is, dat de huur der Willemen, die bed o 1'de ruimte zeer rendabel onderverhuurt, voor het herstel zorgt, voor maatregelen van gemeentewege zijn on ze s inziens g. n redenen aanwezig. VRAAG VAI DE BEER RA DO MAKERS BETREFFENDE VERBE TERUG VAI DE VER LICH TING VAI!' DE KLOOSTERSTRAAT. ANT" OORD VAN BURGER STER HITEOUDEM Er hu-ft ons inmiddels oen voorstel van de directeur van do bedrij ven tot hot verbeteren van do verlichting in de bedoelde straat door middel van TL-ar ma turen bereikt. Do commissie voor de bedrijven heeft zich daarmede accoord verklaard. In Uw eerstvolgende verga- doring zal een voorstel tot de bedoelde verbetering san de orde komen. VRAAG Y N DE HEER DE WITTE BETREFFENDE WATER- E1T EIECTRÏCITEITSVOOR ZIENINGEN VOOR DE BOSSTRAAT EN EIMCSIE ANDERE STRATEN» ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de r dsvergadering dd, 25 februari jl. hebben wij reeds meege deeld, dat uitbreiding van de waterleiding in de Bosstraat afhanke lijk is van de uitslag van de onderhandelingen, die met dë n.v. Iederlandsche Spoorwegen worden gevoerd. In de electrjciteitsvoor- ziening in dezelfde straat zijn enkele storingen opg treden wegens fouten in een voedingskabeltje van de spoorwegen. Deze zijn nu her steld. Er is geen enkel tr; Asformatorstation dicht genoeg bij om een nieuwe voeding te maken. Daarom kan thans ter plaatse ook geen straatverlichting worden aangelegd. Zodra dit door nieuwe uitbrei dingen wel het geval is, zal de directeur hierop terugkomen. Het aanbrengen van stras tver licht ing in de Ia ngd o nks e s traa t zou. thans, wegens de afgelegenhéid van die straat, te duur zijn in verhouding tot de te bereiken voordelen. In nog veel sterkere mate geldt dit zelfde voor de lindenburgsestraatevenals trouwens voor vele soort ge lij ke buitenwegen. I? te hebd.ee roedegedc ?lö dat alle? overige vragen nog in behandeling zijn en dat burgemeester en wethouders daarop nader zullen terugkomen, stelt de VOORZITTER de leden in de gelegenheid, nieuwe vr gen te stellen. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 62