-6- De heer PETERS zegt;, dat hier gediscussieerd werd over middenstands- en arbeiderswoningen. Zijns inziens moet'echter""wor den gesproten over premie- en woningwetwoningen. Het is zeker goed, dat 'en arts naast oen 'arbeider woont, maar die arts zou dan niet lJ' ®eïl woningwetwoningmaar in een premiewoning gehuisvest moeten worden. Huizen, die als woningwetwoningen gebouwd zijn, zijn feite lijk niet bedoeld voer een dokter of een dergelijke functionaris. De VOORZITTER antwoordt, dat 80^ van gebouwde woningwetwoningen voor arbeiders bestend zijn. 20/ dus niet i Het onderscheid tussen woningwetwoningen en pre mie woningen is geen goed criterium voor de kw_ lifioatie en de inde ling. Men denke een het plan van G-roene- wegenj dat waren eerst woningwetwoningen en naderhand werden het premiewoningen. heer PeIjRS merkt op, dat door die verandering de hur-^n stijgen. _P-' VOORZITTER zegt, dat d huren van d- continuwoningen ook hoog zijn. Men kan die niet verlagen zonder andere huren te verho gen, maar dan zou r winst worden gemaakt on do grond en dat is niet de be. 5eling. Y Eo heer PETaRS stelt de vraag, waarom ten aanzien van het nlan-Heirweg wel kosten in verband met de tunnel zijn berekend en ten aanzien van d - verlengde Laan van België niet. De VOORZITTER antwoordt, dat dit zo is, omdat do tunnel wordt aangelegd ten behoeve van het plan-West. Overigens wordt maar een heel klein deel van die kosten ten last" van de woningbóuw gebracht. De heer Peters kan desgewenst een voorstel doen. Spreker kan hem garan deren, dat gedeputeerde staten geeu goedkeuring zullen verlenen san wijziging van de grondprijs. En trouwens de bouwkosten maken de huren hoog; niet de grond kosten. .D', hoer PETeRS kan u anemendat er a;. n de prijzen in plan- West niets veranderd kan worden, maar ten a nzien van het aan de orde zijnde plan zou hij veel liever zien, dat het in zijn geheel en niet partsgowijze werd vastgesteld. Do VCk ±l j_j_i_nR c, nawoord t-dat de raad het pion dan een paar jaar moet uitstellen. Intussen kan er den niemand bouwen. Deze" goorxd ar 1 zo v rkocht zijn. Als iemand er bezwaar te pn had aemuakt dat er maar 20 huizen gebouwd kunnen geworden, had spreker her/volmon dig g< lijk gegeven. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie de besluiten tót 48e wijziging van de begro ting 1958 van de gemeente5e wijziging van dé begróting 1958 van" het gron bedrijf, 15" wijziging van de begroting 1958 van opea- bare werken, 7e wijziging van de begroting 1958 van het gasbedrijf, 8e wijziging van de b grotïng 1958 van het waterleidingbedrijf en be wijziging van de begroting 1958 van het electriciteitsbedrijf 11a. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER ER IfflUüES TOT HET GARANDEREN TAF REIT TE El\ AFIOSSING YM EEN HYPOTHECAIRE C-EETEFTNG- VOOR PARTICULIERE WONINGBOUW (PRAE-ADVIES NO. 1213). Nadat de VOORZITTER op een door de heer HENDRIKS gestelde vraag heeft geantwoord, dat ingeval van overlijden van W.Bogers binnen 30 jaar de verplichting overgaat op diens erven, wordt het onderhavige voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie het besluit -ar, 1/4403) -11b- -7- 11B. AIS VOREN INZAKE FINANCIËLE MEDEWERKING- VOOR HST BEN3IUX- MARSCONCOURS 1958 (PRAE-ADVIES NO. 1214). De heer MARIENS betreurt de gang van zaken. Het was de be- j doeling, Roosendaal op Hemelvaartsdag iets te geven. Het bleef het bestuur van "Vlijt en Volharding" geïij of de V.V.V. of een andere organisatie dit zou organiseren Hij hoopt, nu de raad het voorstel van burgemeester en wethouders wel zal volgen, dat er over een jaar iets georganiseerd zal kunnen worden, opdat Roosendaal op Hemel vaartsdag niet "dood" zal zijn. De VOOR. ITT". R adviseert, wel aan de consequenties te denken. De hoer RADEEaKBRS z gtdat, als hij hot goed begrijpt, het verzoek om die f 250,- nu vervallen is. Verdere discussie is dan overbodig. Vorig jaar betrof het een onderdeel van de Vlijtfeesten. Vlijt en Volharding" vroeg in november subsidie aan. Zij werd ver wezen naar de V.V.V. Deze had een bespreking met de Gildezonen. Van dezen werd niets meer vernomen. later bleek, dat de Gildezonen niet bereid waren, op Hemelvaartsdag hun medewerking te verlenen. Toen trok ook de V.V.V. zich terug. Spreker gelooft, dat vorig jaar was afgesproken, dat de V.V.V. de zaak zou organiseren in samenwerking met a 11e bc la nghe bbe nde n De heer SMONS wethouder, heeft de notulen van de vorige vergadering nog even ingezien. Er is toen gevraagd kan de V.V.V. niet een subsidie van f 500,- voor dit concours geven. Hoewel het er niet uitdrukkelijk stond, heeft spreker begrepen, dat de raad in dat geval ook wel bereid zou zijn, f 500,- te geven. Nu blijkt de V.V.V. geen middelen te hebben. Daardoor is de grond voor het aanhangig maken j van de zaak vervallen. De heer RAMP AART ziet de zaak als volgt een harmonie wil een jaarlijks terugkerend evenement scheppen. Vorig jaar was dat evener ent heel a rdig. Hij zou hot gemeentebestuur vooral willen vragen, dergelijke zaken meer te stimuleren. Er bestaan diverse "potjes"; sprek -r denkt bijvoorbeeld aan het fonds van de cul turele raad. I Zundeft is het bloemencorso ook begonnenmet een heel kleine optocht. Hetzelfde geldt voor het muziekfestival in Kerkrade en de Mar ia-Ommegang te Borgen op Zoom. Laten wij i.ts dergelijks ook ondersteunen en zo'n plan niet dadelijk minimaliseren. We missen in Roosendaal zoiets. j)" VOORZITTER gelooft niet, dot de Maria-Ommegang te Bergen op Zoom door de gemeente gesubsidieerd wordt. De raad kan overigens een principiële beslissing nemen. D" hoer MA.OHIEISE meent, dat hier allerlei zaken bijgehaald wor-l den, die niet terzake dienstig z:- n. Het gaat or alleen om sub sidiëren we of subsilieren we niet Doen we het wel, dan moeten we ook de consequenties daarvan aanvaarden. Spreker neemt aan, dat we door c en dergelijke gebeurtenis te steunen degenen, die uit Roo sendaal weg willen, toch niet kunnen thuishouden. Er blijven trouwens toch nog genoeg Roosendalers over. Bovendien moet bedacht worden, dat de gemeente voor verscheidene gebeurlijkheden - men denke bij- I voorbeeld aan de Ronde van Nederland - al veel doet. De he-r VIN BOEK wil er op wijzen, dat het hier gaat over festiviteiten op muzikaal gebied. Er is gemakkelijk te zeggen we gaan een festival houden, maar de muziekverenigingen zitten vast aan de federatie, waarvan spreker zelf districtsbestuurder is. Vroeger was er een wedren naar concoursen. Meestal ontstonden er grote -tekorten-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 60