sLt-s-TVtó^ e2§0^wai'' -6- genoemd"1 van^1000 luilllX^tnll f" on§erhLedeUn4!l¥H bouwvolumen bSven het* normale oasiscontinlLrz?ud™rtèTverSendê'de hetgeen nu door de geldschaarste onmogelijk Is gebleken He? hol,' Eindhoven00Tilhurg?tenU3rab V?°?T3^!)>at 1 s-Hertogenbosch, Breda, Oss Oost'rhmit wiai 2 (-bergen op Zoom, Boxtel, Helmond, contingent van SOOn'Unin en00®endaalmoet geheel komen uit het meer^ln^O^OO^onin *eSering ^zegt ze,P^VeSnmLl°?ooï nie< ac\ A'iA -.V oUUUJ-onue ou jaar een nieuwe laarliikse last. van 4°.x gemiddeld 300,- 12 miljoen gulden. stichten \eeftMfi4m"*8,!1? - 181 t,oninSen in oontinubouw zal ,rnri- Jrieej-t Z1D voor dat; jaar oouwvolumen voor dat contingent woningen gekregen, maar ook niet meer. Had Roosendaal niet Sleedaan met de oontinubouw, dan zou dat bouwvolumen zeker 40minder?i?n IT minder S? *3l - -Se^en? fmf^ boSwfv^l d?fe oènwL öou™l™fh (afgezien van de premie- v r con^inu-bouw nodig is. zodat het ernaar uit^iat Hof bekeurde plannen voor^Ê ê'eheel gerede door de minister goed» '•=en?4anwle?»Yl°?t1z5®iïlnlSgSenanwo?deenPhi?il?^™d:n 28 i^n d8Ze 191 woninê'wetwoningen zullen in de gemeente no^ on e- dus heel wat u woningen m aanbouw komen5 dat is 110ei at minder dan ik in een van Uw vorige verradprino-pn 'MDh zegd, maar men noemt dit force-majeur vergaderingen neb ge- naar woningwetbouw moeten worden aangebracht. Misschien volgt daaruit een groter contingent woningwetwoningen de raads^gaS^vafzfseptember1195?fL^eTShzïfr'ik^te 1^ waarvoor beschikkingen te verwachten wl?en elLtTÏÏs Se'bo» - fpslaan z°u doorgaandaar nog ruim 150 huizen zouden bijkomen <6oals net er nu uitziet, zullen in 1QBR da nn JItuIÜ?n* Vrouwenhof en de 10 woningen in Nispen wel worden voltooid£2 de bouw van 191 woningen in continu-bouw worden begonnen en 71'mSn Jv u ongeveer 150 premiewoningen kunnen worden gebouwd, als daar voldoende° p.rticuliere bouwers voor kunnen worden gevonden. vovo-oh •10et hie^ij niet vergeten, dat de omstandigheden na de raads- t aderinS van 26 september.1957 aanmerkelijk zijn gewijzigd Mocht toen verwacht worden - gezien de verklaringen van de regeïiS'- dat d. wveetwringMto? en de geldschaarste hun funeste invloed niet on de woningbouw zouden uitoefenen, in de praktijk is helaas geblekt tot -dit- dit wel degelijk het geval is. De jaren 1955 en 1956 hebben zich gekenmerkt door een grote acti viteit op de particuliere bouwmarkt. Ook in 1957 werden nog veel par ticuliere woningen opgeleverd. De in aanbouw zijnde woningen van indi viduele bouwers werden afgewerkt, maar de bouw van woningen door bouw ondernemers, ondernomen voor de verkoop, is helaas hier en daar midden in het werk gestagneerd, vnl. doordat de gemeente wegens kapitaalge brek geen bouwcrediet meer kan verlenen. Reeds in de tweede helft van 1957 werd de terugslag als gevolg van de bestedingsbeperking gevoeld. Omdat de bouwondernemers zelf teveel risico moeten gaan dragen, aange zien de kopers geen of alleen "duur" geld op de vrije markt kunnen aantrekken, zal de activiteit in de particuliere sector in 1958 m.i. helaas sterk gaan verminderen. OfDNBARE WERKEN. Bij het vermelden van de projecten, die door of onder toezicht van de dienst van openbare werken tot stand werden gebracht, wil ik mij tot de voornaamste beperken. Behalve de reeds genoemde woningcomplexen kan ik dan vermelden; het tweede gedeelte van het rioleringsplun Westrand (kosten rond 140.000,--), het rioleringsplan Vrouwenhof (kosten rond 144.000,- de verbetering van de Molenstraat (kosten rond 50.000,-), de beschoeiing van de Oostelijke Havendijk (kosten rond 85.000, de bestratingswerken nabij het nieuwe slachthuis (kosten rond 70.000, verbeteringen van woningen in de St. Josephwijk (kosten rond 30.000, Deze cijfers geven wel aan, dat er ondanks de moeilijkheden nog het een en ander in Roosendaal geb.eurt. Nagenoeg gereed kwam het rioleringsplan nieuwe markt (betaald is rond 250.000,alsook diverse bestratingen in "Westrand" 85.000,in het plan Vrouwenhof 215.000,en in het plan nieuwe markt 290.000, Verder verrichtte de dienst veel voorbereidend werk (o.a. dat voor de bouw van 156 woningen met 90 garages aan de Philipslaan)ter wijl hij ongeveer 2 hectare nieuw plants.oen aanlegde. WERKGELEGENHEID EN I IDUSTRIALISaTIE. In een onlangs te s~Hertogenbosch gehouden rede merkte minister Hofstra op, dat met name de ontwikkeling van de werkloosheidcijfers in de afgelopen weken aanleiding geeft tot zeer bijzondere aandacht. Ook in onze gemeente steeg de werkloosheid. In het afgelopen jaar waren er pemiddeld 158 mannen werkloos. Dat is iets meer dan het jaar daar voor (toen was het aantal 142). De ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de laatste drie maanden van het jaar heeft tot die stijging veel bijge dragen. Eind december 1957 waren er 458 mannen werkloos, thans zijn er bijna 100 meer, nl. 545? eind december 1956 242. De ontwikkeling van de werkgelegenheid deelde dus kennelijk in de gevolgen van de van rijkswege doorgevoerde beperkende maatregelen. Met name in de bouwnij verheid werd het ontoreken van de nodige financiële armslag sterk ge voeld. Het gemiddeld aantal ingeschreven bouwvakarbeiders was over 1957 weliswaar nog niet hoog (28 tegenover 22 in 1956), maar aan het eind van het jaar stonden niet minder dan 138 werkloze bouwvakarbeiders alleen wat Roosendaal betreft ingeschreven, tegenover slechts 23 aan het eind van december 1956. Nu moet ik hieraan wel toevoegen, dat in het totaal-gemiddelde van de werkloosheid (158 mannen) ook een onschuldiger vorm, nl. de sei zoenswerkloosheid, verdisconteerd is. Deze kwam neer op een jaarge- -middelde-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 5