-4- De VOOR- TSL heeft- verbomen, dat de heer KOPPENOL door het aanbieden ven sigaren zijn erkentelijkheid wil uiten voor de vele bewijzen van belangètelling, die hem hebben bereikt ter gelegenheid van de verkrijging door hera van een koninklijke onderscheiding. Als voorzitter ven de raad wil spre,toer nog zijn vreugde om die ond r- scheiding tot uitdrukking'brengen. ri-j is in Roosendaal mot algemene vreugde begroet en de heer Koppenol 'nonft ze zeer zeker ton volle ve r d ie nd a nla us Do heer IDPPEIOI dankt do voorzitter voor zijn vriendelijke woorden en biedt sigaren aan. 6 TOT hg IET 10 (VOOR plDCHj IJVINGSN ZIJ I)J AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs.1/4395, 1/4396, 1/4397, 1/4393, 1/4399, 1/4400 1/4401 en 1/4402, alsook do besluiten tot 45e en 46e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente en het beoluit tot 4e wijziging van de begroting 1958 van het gemeentelijk grondbedrijf) 11» AIS VOREN TOT- BBSChllUl. RSTEHHfG VAI CREDIST VOOR DE GEDEEDTE- LIJKE UITVOERING VAN ET UITEREIDINGSPIAS" "NIEUWE MARKT ZUID" (PRAh-ADVICS DO. 1212). Raar aanleiding van de bij het prae -advies gé voegde pr ij zen- kaart n ft de Ijecr PETERS ook aan die voor het plan-Heirweg ge dacht. Als de nu bedoelde gronden bestemd zijn voor de bouw van middenstandswoningen, vindt hij de grondprijs ten opzichte Van die voor arbeiderswoningen erg laag. De heer J.I .VOS vraagt, of het niet b ter is, dit plan on te- schorten en te wachten tot ook de- tuihd rij erin betrokken kan worden. Dan wordt misschien de grondprijs hoger, maar deze zal dan voor het gehele plan gelijk zijn. De heer HENDRIKS zegt, dat hot niet gebruikelijk is, dat de gemeente winst maakt bij de verkoop van gronden voor woningbouw. Maar de nu voorgestelde prijzen zijn laag vergeleken bij die voor "Westrand' Misschien houdt dat verband met de tunnelaanleg. Maar is het niet mogelijk, een pr ij zenplanning te maken voor de-hele gemeente De heer DE JONG- zegt, dat het hier gaat om 20 woningen. Is het niet mogelijk, de gronden, bestemd voor de ,bouw van middönstands- woningen beter over d- verscheidene wijken te verspreiden Spreker denkt nu aan de Philips laan en ook aan plan-West, Daar komen alléén arbeiderswoningen. Hot zou z.i. beter zijn, dat er in nlan-West en zo ook in alle andere wijken een straat werd gereserveerd voor middenstandswoningbo'uw, zodat in alle wijken ook beter gesitueerden komen wonen. De heer RAMPAART wil erop wijzen, dat de middenstanders niet allemaal beter gesitueerden zijn. Bovendien is het voor hem eer vraag, of er wel zoveel behoefte bestaat aan middenstandswoningen. De er varingen met de Daan van Belgie wijzen in andere richting efi dat komt misschien, omdat de middenstanders toch niet zo goed gesitueerd zijn. De VOORZITTER wil in antwoord op de opmerkingen van de heer Peters meedelen, dot d gemeente, hoewel het misschien vreemd lijkt., gronden aan de Parklaan heeft verkocht voor f 6,- per m2 en gronden aan de Burgemeester-Prinsensingel, die niet beter waren, voor f 12,50 per m2. Dat lag hieraan, dat voor de bouw van een huis aan de Parklaan veel meer grond nodig is dan voor woningbouw aan de Burgemeester-PrinsensingelSpreker toont dit met een voorbeeld aan, Bovendien moet voor ieder object de prijs worden berekend en aan gedeputeerde staten een prijzenkaart worden voorgelegd. In Den Bosch en Den Haag wil men de kostprijs kennen. Men bedenke, dat de bouw van een arbeiderswoning aan de Heirweg aan grond maar 40$ kost van wat er voor grond aan de Nieuwe Markt nodig is. Voor het plan- West zijn overigens ook; prijzen geprojecteerd van f 50,- of f 60,- per m2.voor hoogbouw. De heer J.Vos heeft geadviseerd, te wachten tot ook de tuin derij van Dooijen beschikbaar zal zijn. Dit is mogelijk, maar als de heer Vos eens met wethouder Vos wil praten, zal hij wel horen, dat het niet gemakkelijk is. Als daarop gewacht moet worden, zullen we wel enkele jaren ouder zijn voor het zover is. De heer HENDRIKS verduidelijkt zijn bedoeling nog door te zeggen, dat zijns inziens met d stand en de ligging vaneen bepaald project rekening moet worden gehouden, wonen in "Westrand" is bij- voorbe ld niet zo aantrekkelijk als in de Vrouwemadestraat. De VOORZITTER antwoordt, dat een dergelijke differentiatie al bestaat. De totale kosten van een plan worden omgeslagen over de bouwrijpe grond. Daarbij wordt ond rscheid gema-kt naar stand en lig ing. Bij het vragen van goedkeuring voor het crediet moet aan gedeputeerde staten een prijzenkaart worden overgelegd. Het lijkt spreker niet doenlijk, een prijzenkaart voor de hele gemeente te maken. Men bedenke, dat voor een arbeidershuis aan de Westrand aan grond maar 40$ nodig is van hetgeen aan grond nodig is voor een huis in het onderhavige plan. Het is dus eerder in het voordeel van de arbeiderswoningen dan in dat van de mid enstandswoningen. Spreker wil de secretaris wel vragen, de mogelijkheid van het maken van een prijzenkaart voor de hele gemeente te bestuderen, maar naar sprekers oorde 1 bestaat die mogelijkheid niet. Hot is bovendien zeer de vraag, of gedeputeerde staten het zouden goedkeuren. Er zou heel wat gerekend moeten worden en intussen zou de woningbouw stop staan. De heer de Jong wil de middenstandswoningen meer over de verscheidene blokken spreiden. Spreker gelooft, dat het gemeente bestuur de bewoners zelf al voldoende gespreid heeft. Thans wonen in arbeiderswijken doktoren. Het doen wonen van vertegenwoordigers van verscheidene standen in een wijk acht spreker een sociaal goed. Het he ft vee l voordelen, dat ee dokter nz st een arbeider woont. De he.-r Dh JONG vraagt, of het niet mogelijk is, wat nrer grond te reserveren voor particuliere woningbouw. 0" het ogenblik drukken de kosten van do tunne laanleg geheel Op de arbeidersgroepen^ die in plan-West wonen. Zijns inziens zou het juist zijn, dat ook anderen daarin medebetaalden. Dit zou kunnen door ter plaatse grond voor particuliere woningbouw beschikbaar te stellen. De VOORZITTER antwoordt, dat da rvoor al bepaalde gronden zijn bestemd - De heer GOOSSENS betreedt thans (orn 3»35 uur) de vergadering. -De- 3 B. H.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 59